Szolgáltatások - 171438-2021

Submission deadline has been amended by:  233932-2021
06/04/2021    S66

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 066-171438

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000321572021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000321572021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tram-train Hódmezővásárhely új kocsiszín tervezése

Hivatkozási szám: EKR000321572021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tram-train rendszerhez kapcsolódó, Hódmezővásárhelyen megvalósuló új kocsiszín koncepció vizsgálata, engedélyezési terv készítése, szükséges hatósági engedélyek beszerzése valamint tenderdokumentáció elkészítése”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Tram-train rendszerhez kapcsolódó, Hódmezővásárhelyen megvalósuló új kocsiszín koncepció vizsgálata, engedélyezési terv készítése, szükséges hatósági engedélyek beszerzése valamint tenderdokumentáció elkészítése” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:

A fejlesztési igény általános meghatározása

— A járműtároló csarnoknak (kocsiszín) 8 db tram-train jármű befogadására kell alkalmasnak lennie, oly módon, hogy az az ITM által megrendelt, de jelenleg még nem végleges közszolgáltatási menetrend alapján, a későbbiekben véglegessé váló szerelvényfordulóhoz igazodó tárolási kapacitást biztosítsa (moduláris felépítés),

— A MÁV Zrt. Hódmezővásárhely állomása mellett létesülő városi vasúti végállomáshoz kell vágánnyal és felsővezetékkel csatlakoztatni az új járműtárolót. Az új járműtároló kapcsán szükséges lehet még a térvilágítás és szükség esetén szervízút megtervezése is, az üzemeltetői igényeknek megfelelően,

— A tárolócsarnokban biztosítani kell a 600 V (egyenáram) feszültségű felsővezeték hálózatot a jármű temperálásához,

— A járműtároló csarnok vágányhálózatának becsült mennyisége: a csatlakozó vágány legalább 1,5 km egybefüggő vágány, a tároló vágány egymással párhuzamosan futó, további összesen legalább 3 km hosszú vágány. A vágányhálózat kitérőket és vasúti biztosítóberendezést is tartalmaz,

— Az éjszakai tárolási idő alatti járműtakarításhoz szükséges infrastruktúrát (hideg és meleg víz, takarítóeszközök működtetéséhez szükséges villamos hálózat) biztosítani kell,

— A homok kiegészítéshez szükséges tárolóhelyet és szükséges eszközöket biztosítani kell,

— A tárolócsarnok zárhatóságát biztosítani szükséges, gondoskodni kell a megfelelő tűzvédelmi (tűzmegelőzési-, riasztó- és tűzelhárítási) és vagyonvédelmi (riasztó- és kamerarendszer, esetleg az őrzést védő dolgozó megfigyelő helysége) rendszerekről,

— El kell elhelyezni a takarító és felügyelő személyzet tartózkodó és szociális helységeit (férfi-női öltöző, fürdő, WC, étkező) valamint a raktárhelységeket a tisztítóeszközöknek. A MÁV-START Zrt. jelenlegi ismeretei alapján ez 2–3 főt jelent. A takarítószemélyzet tartózkodóját, öltözőjét és mellékhelyiségeit külön kell kialakítani,

— Takarítás során keletkező szennyezett víz elhelyezésének kialakítása, közel a vágányokhoz,

— Minden tároló vágány mellett 230/400 V biztosítása a takarítás során használt gépek működtetéséhez,

— Egy fő tisztitást felügyelő személyzet részére tartózkodó/iroda kialakítása internet végponttal, mellékhelyiséggel.

Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2. pont 2.1.alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2. pont 2.2.alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti,az alk.köv.meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az AF III.1.3) M/2. pont 2.3.alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartamot naptári napban érti. A teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésekor kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62. § (3) és (5) bekezdésre és a Kbt. 63. § (3) bekezdésre). A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a 321/2015.(X.30.) Korm. rend (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés hatálya alá. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdés értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesz részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A Kr. 1–6. §-a irányadó.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdés szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt (illetve adott esetben a további ajánlattevőket a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján), hogy igazolja, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolni, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés hatálya alá (Kr. 14. és 16. §).

Ajánlattevő élhet Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti lehetőséggel, ez esetben nyilatkoznia kell, mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α (alfa) pontja).

Ajánlatkérő felhívására az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)–(5) bekezdésre is. Ennek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. A dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően ajánlatkérő erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4), (6) bekezdés alapján. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (illetve adott esetben a további ajánlattevőket a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján) felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek:

P1. Ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet)a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított igazolást az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésre. Minősített ajánlattevők esetében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bekezdésre figyelemmel is vizsgálja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás volt. Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kiöltését kéri.

A Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő az ajánlatételi határidőre nyújtsa be az M/2. alkalmassági követelményhez (szakemberek) kapcsolódó igazolásokat.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés (és adott esetben a (6) bekezdés) szerint jár el:

M/1. Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)–(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

— szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)

— referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelt.

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolati példányát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét, képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

— adott szakember által a hivatkozott beruházás/projekt/munka keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,

— a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!),

— az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)–(12) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával:

M/1.1. legalább 1 db járműtároló kocsiszín vagy üzemi épület építésére vagy átépítésére vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával.

M/1.2. legalább 1 db, Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező vasútvonalon fekvő állomáson található kitérő és hozzá kapcsolódó min. 1 km hosszúságú egybefüggő, országos villamosított közforgalmú vasúti pálya építésére vagy átépítésére vonatkozó engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmaz vasúti biztosítóberendezést, valamint villamos felsővezeték munkarészt is

„Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező vasúti pálya”: olyan vasúti pálya, amely díjfizetés ellenében bármely vasúttársaság részére rendelkezésre áll és általuk szabadon felhasználható.

Ajánlatkérő Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező vasúti pályával egyenértékű vasúti pályán teljesített referenciamunka bemutatását is elfogadja, azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő „üzemi épület” alatt az alábbiakat érti: gyártás, szerelés és/vagy karbantartás céljára szolgáló épületet érti.

Ajánlatkérő „építés és/vagy átépítés” alatt az adott létesítmény állagmegóvó karbantartási munkáin túlmutató, új elemeket is tartalmazó munkáit érti.

Ajánlatkérő „kocsiszín” alatt az alábbiakat érti: a vasúti járművek zavartalan üzemeltetéséhez szükséges üzemállapot megteremtésére kialakított létesítmény.

Ajánlatkérő „engedélyezési terv” alatt az alábbiakat érti: az építési engedély megszerzéséhez szükséges, a vonatkozó Műszaki Előírások és szabványok tartalmát figyelembe vevő, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési terv.

Ajánlatkérő „kiviteli terv” alatt az alábbiakat érti: a megépítendő munka egészére vonatkozó, a kapcsolódó Műszaki Előírások és szabványok tartalmát figyelembe vevő valamennyi tervdokumentációt tartalmazó kiviteli terv.

Nem MAGYARORSZÁGI referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti, a 2005. évi CLXXXIII. törvény, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet és a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” vagy „KÉ-VV” vagy „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel

— és vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal,

— továbbá részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként, mely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítési munkarészt.

M/2.2. legalább 1 fő építész tervező, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel

— és min. 36 hónap épület építésének vagy átépítésének tervezése területen szerzett gyakorlattal,

— továbbá építészként részt vett legalább 1 db, kocsiszín és/vagy üzemi épület építésének vagy átépítésének tervezésében mely tartalmazott engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv munkarészt.

M/2.3. legalább 1 fő vasúti pályatervező, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel

— és vasúti pálya tervezése területén szerzett min. 36 hónap szakmai gyakorlattal

— és részt vett pályatervezőként olyan tervezési projektben, ami tartalmazott országos villamosított közforgalmú vasúti pálya részét képező vasúti pályára vagy városi vasúti pályára vonatkozó, legalább 1 db kocsiszín vágányhálózata és/vagy vasútállomás vágányhálózata építésének/átépítésének tervezését.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető).

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlatkérő „vasúti közlekedési létesítmény” alatt az alábbiakat érti: 2005. évi CLXXXIII. törvény, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet és a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet hatálya alá tartozó létesítmények.

Ajánlatkérő „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési munkán a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt tervezési feladatainak ellátásában.

Ajánlatkérő a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a jogosultság szempontjából releváns végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a).

Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés biztosítéka: 1 %.

Jótállási idő: 36 hónap.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap; hiba kijavítása, hiányok pótlásának késedelme esetén 0,1%/nap; közreműködési kötelezettség tekintetében 0,01%/nap.

Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke nem haladhatja meg a teljes Tervezési Díj 15 %-át.

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja/jótállási, szavatossági időszakban a teljes tervezési díj, illetve 0,1 % szakember/nap, ill. az értékelési rsz-vagy alszempontokra tett vállalás megszegéséért 0,1%/nap. Szakemberenként, szervezetenként, szerződésszegő magatartásonként kiszabható hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 5 %-át.

Közreműködés hibás teljesítése esetén 0,05%/ szerződésszegő magatartás, alapja a tervezési díj.

A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 20 %-át.

Meghiúsulási kötbér: a Meghiúsulással érintett Tervezési Mérföldkőnek a hozzá tartozó Tervezési Szakaszokkal együttes Tervezési Díja 20 %-a, vagy a Szerződéses Megállapodásban ezen kívül külön meghatározott és külön díjazott tervezői feladatok nettó ellenértéke 20 %-a vagy a nettó tervezői díj 20 %-a, közreműködési kötelezettség a tervezési díj 1 %-a.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 27/A. §, 135. § (1), (5)–(6), (11) bekezdés,

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)–(2) bekezdés,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

Részszámlázás a szerződés szerint biztosított.

A szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul.

Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg (feltételes).

A szerződés tervezetten hazai finanszírozású. A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés devizaneme: HUF.

Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részajánlattétel nem biztosított.

Indokolás: Jelen projekt egy oszthatatlan egységet képez. A tervezendő – a kiépült végállomáshoz csatlakozó – villamos vonal és az új járműcsarnok tervezése szükséges. A kiépült tram-train végállomáshoz kapcsolódva 8 db új tram-train jármű tárolására alkalmas csarnokot kell tervezni, ezért a tervezés részekre nem osztható. Részajánlatra bontás jelen tervezés során nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy egy járműcsarnok tervezése, a hozzá csatlakozó vágány, a csarnokon belüli vágányhálózat és egyéb járulékos létesítmények megtervezése a feladat.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke 1 000 000 HUF.

A befizetés helye: Ajánlatkérő MKB Bank Zrt.-nél vezetett fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB.), vagy teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással, vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Igazolása: készpénz átutalás: a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példánya, garancia szerződés, készfizető kezesség: az okirat a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerint; biztosítási szerződés: a kötelezvény a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerinti formában. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

3. Hiánypótlás, ill. felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§ (6) bekezdés). Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges.

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a Kbt. 39. §(1) bekezdésre tekintettel az EKR-en, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.

5. Az ajánlatot a Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján elektronikus példányban kell benyújtani, a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf), egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§(1) bekezdés).

6. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

7. Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.1.3) Műszaki, ill. szakmai alkalmasság M1. szigorúbban került meghatározásra; M2. a névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele).

8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.

9. Felelősségbiztosítás: min. 100 000 000 HUF/év és min. 50 000 000 HUF/káresemény. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk az előírt mértékű felelősségbiztosítás meglétét. Részletesen a dokumentációban.

10. Dokumentumok benyújtása a Kbt. 41/A. §, 47. § (2) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 11. § szerint.

11. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban.

12. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 40. §(1) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges (https:// ekr.gov.hu/portal/kezdolap).

13. Az EKR-hez regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (7)–(8) bekezdés szerinti adatokat is.

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes által a jelen felhívás III.1.3) alkalmasságra megjelölt szakembere rendelkezzen a következő érvényes jogosultsággal, aktív tagi státusszal: M/2. pont 2.1. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-VA” vagy „KÉ-VV” vagy „KÉ-VK” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint a M/2. pont 2.2. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „É” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Építész Kamara névjegyzékében (www.mek.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint M/2. pont 2.3. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-VA” (vagy egyenértékű) jogosultsággal továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal.

16. Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján indítja meg (feltételes).

A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam a hatálybalépéskor kezdődik.

17. Értékelési szempont: Kbt.76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány.

Az adható pontszám az értékelési szempontok esetén 0–10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere (ponthatárok közötti pontszám meghatározása): az ár kapcsán fordított, a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje a minőségi kritériumok esetén: 36 hónap).

18. A IV.2.6) pontban írt 1 hónapos ajánlati kötöttség 30 napos ajánlati kötöttséget jelent.

19. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

20. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet megalakítását [Kbt. 35. § (9) bekezdés].

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia, lajstromszám: 00538.

22. HUF-ról devizára, illetve devizáról HUF-ra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.

23. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/04/2021