Dienstleistungen - 171491-2021

06/04/2021    S66

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2021/S 066-171491

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa nr 2063
Nationale Identifikationsnummer: 5211207048
Postanschrift: ul. Banacha 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-097
Land: Polen
E-Mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261824121
Fax: +48 261824108
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 oraz usługę utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez J …

Referenznummer der Bekanntmachung: 08/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa polegająca na utrzymaniu porządku Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 oraz usługę utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063 (kod CPV: 90910000-9). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Oferta Wykonawcy”, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 10 do SWZ, wykaz powierzchni w załączniku nr 13, wykaz pomników zawarto w załączniku nr 14 do SWZ.

3. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące m.in. struktury zatrudnienia, harmonogramu pracy zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 252 198.80 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa polegająca na utrzymaniu porządku Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

2. Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 10 do SWZ, wykaz powierzchni w załączniku nr 13.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość koszenia trawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 165 978.80 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718 administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest usługa utrzymania czystości i pielęgnacji pomników na terenie kompleksów K-8717 oraz K-8718, administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063.

2. Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 10 do SWZ, wykaz pomników zawarto w załączniku nr 14.

4. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące m.in. struktury zatrudnienia, harmonogramu pracy zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: ­ Czas reakcji na usługi na czyszczenie i pielęgnacji pomników w przypadku nagłych sytuacji związanych z zabrudzeniem lub niezapowiedzianymi uroczystościami / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 86 220.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – lub zamieszcza informację w „Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;

4) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

­ — dla części I zamówienia: 500 000 PLN,

­ — dla części II zamówienia: 50 000,00 PLN.

Uwaga: w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedna część zamówienia Wykonawca przedstawia ww. dokument opiewający na najwyższą kwotę części oferowanej, tj. składając ofertę na wszystkie części zamówienia, należy przedstawić dokumentu opiewający na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż:

­ dla części I zamówienia: 500 000 PLN,

­ dla części II zamówienia: 50 000,00 PLN.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedstawia ww. dokument opiewający na najwyższą kwotę części oferowanej, tj. składając ofertę na wszystkie części zamówienia, należy przedstawić dokument opiewający na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) załączenia wykazu wykonanych usług (minimum 3 usług), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż: dla części I zamówienia: 500 000,00 PLN brutto, dla części II zamówienia 50 000,00 PLN brutto (na formularzu określonym w zał. nr 4 do SWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca przedstawia ww. dokument opiewający na najwyższą kwotę części oferowanej, tj. składając ofertę na wszystkie części zamówienia, należy przedstawić dokument opiewający na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SWZ) zgodnie z załącznikiem nr 10 (opis przedmiotu zamówienia) oraz zgodnie z załącznikiem nr 11 (minimalne wymagania Zamawiającego).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca w wykazie osób wskaże przynajmniej:

— dla części I zamówienia: 6 osób,

— dla części II zamówienia: 2 osoby.

Uwaga: Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, projekt umowy stanowiący zał. nr 6 do SWZ przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego dokumentów zgodnie z art. 438 ust. 2 Pzp;

c) wykazu posiadanych sprawnych środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia dopuszczonych do transportu na formularzu określonym w załączniku nr 7 do SWZ;

d) wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia (na formularzu określonym w załączniku nr 12 do SWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ, tj. projektem umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 08:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Jednostka Wojskowa nr 2063, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: 2023 rok

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie ustrukturyzowanej faktury w

formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznego fakturowania –

www.efaktura.gov.pl

Wykonawca może zidentyfikować Zamawiającego poprzez wprowadzenie numeru NIP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/04/2021