Varor - 1715-2017

04/01/2017    S2    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Danmark-Nykøbing Falster: Soptunnor och papperskorgar

2017/S 002-001715

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: I/S REFA
Nationellt registreringsnummer: 78951818
Postadress: Energivej 4
Ort: Nykøbing Falster
Nuts-kod: DK022
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kjeld Larsen
E-post: post@REFA.DK

Internetadress(er):

Allmän adress: www.refa.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.refa.dk/REFA/REFA/Udbud.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Køb af affaldsbeholdere.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34928480
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Nærværende udbud omfatter køb, levering og udbringning af ca. 41 000 stk. nye 2-hjulede affaldsbeholdere på 240 liter med opdeling/skillevæg til erstatning for de nuværende papirbeholdere samt levering (ingen udbringning til brugerne) af 500 stk. 240 liter affaldsbeholdere uden opdeling/skillevæg til brug for glas og metal ved etagebebyggelse m.m.

Desuden omfattes option på køb og levering af reservedele samt ekstra affaldsbeholdere.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141123
39224340
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK022
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Der gennemføres et offentligt udbud omfattende køb, levering og udbringning af nye 2-hjulede beholdere på 240 liter med opdeling/skillevæg til erstatning for de nuværende papirbeholdere. I dag er der hos brugerne ca. 41 000 stk. 140 liter og 240 liter papirbeholdere, der alle skal udskiftes til 240 liter 2-kammerbeholdere i henhold til hovedleverancen i nærværende udbud.

Herudover omhandler hovedleverancen køb og levering af 500 stk. 240 liter affaldsbeholdere uden opdeling/skillevæg til brug for indsamling af glas og metal. Disse beholdere skal ikke udbringes til brugerne.

Dertil indgår option på køb og levering af reservedele og ekstra affaldsbeholdere i hele kontraktens varighed.

I/S REFA er et fælleskommunalt affaldsselskab med Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune som interessenter. Der er ca. 55 000 husstande og 11 000 sommerhuse i I/S REFA's opland. Der kan ses nærmere oplysninger om I/S REFA på www.refa.dk

I/S REFA har ansvaret for driften af dagrenovationsordningerne i interessentkommunerne.

Dagrenovationsordningen omfatter følgende:

— Husstandsindsamling af restaffald, der i dag foregår med anvendelse af sække i stativer, 2-hjulede beholdere på 140, 180 og 240 liter, 4-hjulede minicontainere på 400 og 660 liter samt undergrundscontainere.

— Indsamling af småbatterier i forbindelse med husstandsindsamlingen af restaffald (pose på låg ordning).

— Husstandsindsamling af papir, der foregår med anvendelse af 2-hjulede beholdere på 140 og 240 liter, 4-hjulede minicontainere på 660 liter samt undergrundscontainere.

— Tømning af kuber til flasker/glas/dåser og papir/pap opstillet på centrale lokaliteter.

Bestyrelsen for I/S REFA har besluttet at udvide husstandsindsamlingen af papir til også at omfatte glas og metal, og derfor igangsættes nu en proces med udskiftning af de nuværende papirbeholdere med 2-hjulede 240 liter beholdere med opdeling/skillevæg. Det er planen, at udskiftningen skal ske i løbet af august og september 2017.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

I hele kontraktens varighed skal Ordregiver have mulighed for at indkøbe følgende varer og ydelser, der kan overskride det anførte antal, som alene er anført af evalueringstekniske hensyn, ligesom Tilbudsgiver heller ikke er garanteret denne minimumsomsætning:

1) 1 000 stk. 240 liter affaldsbeholder på 2 hjul med skillevæg

2) 200 stk. 240 liter affaldsbeholder på 2 hjul uden skillevæg

3) 1 200 stk. påsætning af sorteringsmærkater

4) 1 200 stk. prægning af I/S REFA's logo

5) 200 stk. komplet låg

6) 200 stk. komplet sæt hjul inkl. aksler.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

I forbindelse med indgåelse af kontrakt vil Tilbudsgiver skulle fremvise/dokumentere følgende:

1) Anfordringsgaranti på 10 % af tilbudssum ekskl. moms. Se endvidere øvrige vilkår i det offentliggjorte udbudsmateriale.

2) Mandskabet, der skal levere de af kontrakten omhandlende varer, skal af hensyn til kontakten med brugerne kunne tale og læse dansk. Mandskab skal være over 18 år.

Det er et kontraktmæssigt krav, at Tilbudsgiver accepterer overholdelse af I/S REFA's arbejdsklausuler, der er vedlagt i Bilag 3 i udbudsmaterialet.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/02/2017
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/02/2017
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde den offentliggjorte ESPD-anmodning kaldet »espd-request« på følgende måde:

— Højreklik på ESPD-anmodningen

— Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokal drev eller på skrivebordet

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

— Vælg »dansk« som sprog

— Marker »Jeg er en økonomisk aktør«

— Marker »Importere ESPD«

— Upload ESPD-anmodningen, som du har gemt på din computer

— Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger)

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbetingelserne og udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B og IV.C

— Tilbudsgiver skal ikke udfylde del II.B, del II.D og del V

— Bemærk at Tilbudsgiver skal aflevere flere ESPD'er, hvis Tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet

— Når ESPD'et er udfyldt kan det udskrives som PDF samt lagres og gemmes. ESPD'et afleveres fysisk samt elektronisk på en USB i xml-format til Ordregivers fysiske adresse.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt Tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt Tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Tilbudsgiver skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 (ESPD del III, afsnit C).

Hvis Tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal der vedlægges en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). I del II, afsnit C skrives der under »Consortium Name« navnet på den økonomiske aktør, som tilbudsgiver baserer sig på. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbud skal afgives på dansk.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadress: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbuddet eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiver om, at klagen indgives.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/01/2017