Suministros - 171508-2017

06/05/2017    S88

Hungría-Budapest: Ordenadores de bolsillo

2017/S 088-171508

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Posta Zrt.
Número de identificación fiscal: AK04804
Dirección postal: Dunavirág u. 2–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU101 Budapest
Código postal: 1138
País: Hungría
Persona de contacto: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Correo electrónico: kofop@posta.hu
Teléfono: +36 17678810
Fax: +36 12881570
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.posta.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.posta.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.barnao.hu/szakmai-anyagok/
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Barna Orsolya Ügyvédi Iroda
Dirección postal: Bognár u. 6/B.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU101 Budapest
Código postal: 1021
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Barna Orsolya
Correo electrónico: barnao@barnao.hu
Teléfono: +36 302073792
Fax: +36 17001784
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.barnao.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.barnao.hu
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Barna Orsolya Ügyvédi Iroda
Dirección postal: Bognár u. 6/B.
Localidad: Budapest
Código postal: 1021
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Barna Orsolya
Teléfono: +36 302073792
Correo electrónico: barnao@barnao.hu
Fax: +36 17001784
Código NUTS: HU101 Budapest
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.barnao.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.barnao.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: postai szolgáltatások

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása”.

II.1.2)Código CPV principal
30213500 Ordenadores de bolsillo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer fejlesztése, a szükséges kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, kézbesítő mobil eszközök és mobil hőnyomtatók szállítása a Magyar Posta Zrt. részére.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232000 Periféricos
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
48820000 Servidores
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU101 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MP Zrt. (1138 Bp-, Dunavirág u. 2-6.).

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp., Egressy út 35-51.

1095 Bp., Dandár u.23.

A szerverek és tartozékaik: T-Systems adatközpont 1089 Bp., Asztalos Sándor u. 13.

II.2.4)Descripción del contrato:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szükséges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai valamint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében;

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési feladatokban;

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

A részvételre jelentkező feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Műszaki követelmények / Ponderación: 1650
Criterio de calidad - Nombre: Mobileszközök jótállása és megbízhatósága / Ponderación: 2350
Precio - Ponderación: 6000
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 1658
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 99
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát; a 99 fős keret csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

2 200 db kézbesítői mobileszköz és tartozékai, valamint 950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása, valamint az Elektronikus Kézbesítési Rendszer üzemeltetési támogatása keretében 2 500 óra üzemeltetési és 2 500 óra fejlesztési támogatása.

Az ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – tetszőleges számú részletben, szabadon rendelkezhet.

Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az alapmennyiségre vállalt ajánlati áron és azonos szerződéses feltételekkel köteles.

A nyertes ajánlattevőnek semmilyen jogcímen nincs kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él vételi jogával.

Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget.

A mobil eszközök tekintetében az opciós megrendelésre csak a 8 135 db fix mennyiség teljes körű lehívását követően, legkésőbb 30.6.2019. napjáig, az üzemeltetési és a fejlesztői szakértői támogatás tekintetében a támogatás 5 éves időtartama alatt kerülhet sor.

A megrendelés az ajánlatkérő vállalatirányítási rendszerében (SAP) rögzített egyedi megrendelés megküldésével történik, amelyben az ajánlatkérő közli a konkrét megrendelésre kerülő mennyiséget.

A megrendelés kézhezvételével az ajánlatkérő és az ajánlattevő között a megrendelt mennyiség vonatkozásában egyedi ügylet jön létre.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosítószámú kiemelt projekt.
II.2.14)Información adicional

Tárgy.elj.alapja: Kbt.85.§(2)bek a)pont: az ajánlatkérő (AK) posta-specifikus megoldást keres,amely jórészt egyedi fejlesztéssel teljesíthető. A rsz. tervezetten több modulból áll, melynek a most üzemelő rsz-k közé integrálva,azokkal szorosan együttműködve kell működnie. Minden modul bonyolult funkciócsoportokat támogat. Az egyedi fejlesztési igényeknek megfelelés miatt szükséges a tárgyalás.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (a továbbiakban: RJ), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján RJ részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján RJ az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő, vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az RJ-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első helyen rangsorolt RJ/AT-t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott RJ/AT-knek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.

A Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha AK az Európai Unió bármely tagállamában működő – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük, és az adott eljárásra vonatkozóan szükséges azokat megtenni.

A Kbt. 64. §-a szerint RJ, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével.

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében RJ a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az RJ-nek nyilatkoznia kell a részvételi jelentkezésben, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is a részvételi jelentkezéshez kell csatolni.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a RJ a részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Ha az alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, azok mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD-t is be kell nyújtani.

AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető RJ/AT-(ke)t felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére.

P/1: A RJ csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (mobileszközök és/vagy szerverek szállítása és/vagy informatikai fejlesztés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P/1: Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mobileszközök és/vagy szerverek szállítása és/vagy informatikai fejlesztés) származó, összesen legalább nettó 1 000 000 000 HUF árbevétellel.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a RJ részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Ha az alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, azok mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD-t is be kell nyújtani.

AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető RJ/AT-(ke)t felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bekezdéseire.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a RJ csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyának elemei (mobileszközök és szerverek szállítása és informatikai fejlesztés) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— a szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— a szállított termék mennyisége (darab) vagy értéke (Ft);

— rendszerfejlesztés(ek) mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege (Ft);

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben a referenciát konzorciumban teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referencia mely részeit teljesítette.

M/2 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket a RJ be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;

— a képzettséget igazoló dokumentumok;

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

M/3 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a megajánlásra kerülő kézbesítő mobileszköz és tartozékai részletes leírása, mintapéldányának bemutatása amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M/1: Alkalmatlan a RJ, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban:

— legalább 1 300 db vagy 260 000 000 HUF összértékű mobileszköz szerződésszerűen teljesített szállítására, továbbá

— legalább 2 db vagy 54 000 000 HUF értékű szerver eszköz szerződésszerűen teljesített szállítására vonatkozó referenciával, továbbá

— legalább 1 db minimum 1 000 felhasználós, üzleti folyamatot támogató, mobil környezetre fejlesztett rendszerre vonatkozó sikeresen befejezett referencia, vagy legalább nettó 50 millió Ft értékű, üzleti folyamatot támogató, mobil környezetre fejlesztett rendszerre vonatkozó, sikeresen befejezett referencia.

Az első és a második francia bekezdésben előírt alkalmassági követelmény 1 vagy több referenciával is teljesíthető, amennyiben abból/azokból egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelmény teljesítése.

M/2: Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik:

M/2.a: legalább 1 fő senior, szakirányú (PMP-Project Management Professional vagy IPMA-International Project Management Association vagy ezzel egyenértékű) végzettségű projektvezetővel, aki legalább 36 hónap projektvezetői szakmai gyakorlattal és legalább 1 db új, egyedi fejlesztésű informatikai rendszer kialakítására irányuló, legalább 6 hónap átfutási idejű projektben projektvezetési szakmai tapasztalattal rendelkezik; Egyenértékű a végzettség, ha a bizonyítványt független nemzetközi szervezet állította ki, és tanúsítja a projekt tervezési, végrehajtási, ellenőrzési/monitorozási, és projektzárási módszerek és módszertanok ismeretét;

M/2.b: legalább 1 fő architecttel, aki műszaki/informatikai felsőfokú végzettséggel, és ezen végzettség megszerzését követően teljesített legalább 36 hónap szoftverfejlesztési és tervezési területen szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá legalább 1 db új, egyedi fejlesztésű informatikai rendszer kialakítására irányuló, legalább 6 hónap átfutási idejű projektben, architectként teljesített szakmai tapasztalattal rendelkezik;

M/2.c: legalább 1 fő senior, műszaki vagy informatikai felsőfokú végzettséggel rendelkező .NET vagy JAVA informatikai fejlesztővel, aki MSSQL vagy Oracle adatbázis kezelői vagy azzal egyenértékű ismeretekkel, legalább 36 hónap szoftverfejlesztési területen végzett szakmai gyakorlattal, továbbá legalább 1 db új, egyedi fejlesztésű informatikai rendszer kialakítására irányuló, legalább 6 hónap átfutási idejű projektben fejlesztőként szerzett szakmai tapasztalattal;;

M/2.d: legalább 1 fő biztonsági szakértő, aki szakirányú (CISSP-Certified Information Systems Security Professional vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel és a végzettség megszerzését követően szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egyenértékű a végzettség, ha a bizonyítványt független nemzetközi szervezet állította ki, és tanúsítja a több éves szakmai tapasztalatot információbiztonsági területen, valamint kommunikációs és hálózatbiztonság, vagy szoftverfejlesztéshez kapcsolódó informatikai biztonsági ismereteket.

A részvételre jelentkezőnek az M/2 vonatkozásában legalább 3 szakembert kell megjelölnie, és egy szakember több pozícióba is jelölhető.

M/3: Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik a megajánlásra kerülő kézbesítő mobileszköz és tartozékai részletes leírásával és a kézbesítő mobileszköz és tartozéka (akkumulátortöltő) 1 darab mintapéldányával. A mintapéldány hitelességének igazolási módját a részv. dok. 26. pontja (10. oldal) tartalmazza.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Pü.teljesítés:KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.„Hivatalos küldeménykövető”projekt,az Eu.Szoc.Alap és Mo. költségvetése társfinanszírozásából, és AK saját forrásából, melyből 56,377446 % támogatás, 43,622554 % saját forrás. Támogatás intenzitása változhat.

Megvalósítási szakaszban 2db rész,és 1db végszámla,a támogatási szakaszban 64db számla nyújt.be (Kbt.135.§(1)bek).

Utófinanszírozás: számla kézhezvételétől 30 napon belül,Art.36/A.§,Ptk.6:130.§(1)-(2) bek,Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek,272/2014.(XI.5.)K.r.alapján.

Ajánlattétel,szerződés,kifizetések pénzneme: HUF. Kifizetésre irányadó még:Art,Áht,Ávr,Áfa tv.

Kötbér,biztosíték:

a) késedelmi(megval.szak.nt.összértéke-0,15 %;max10 %-rk.felmondás),meghiúsulási(összesített nt.ellenérték-25 %),hibás telj.(0,5 %:mobileszköz-hibásan telj.menny.nt.ellenértéke;swfejl.- összesített nettó ellenérték;max20 %-rk.felmondás);

b) jótállás-értékelési szempont;

c) teljesítési,jótállási biztosíték:Kbt.134.§5 %.

Részletes szabályok a szerződés-tervezetben(aj.dok. mell-e.).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/06/2017
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 12/07/2017
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A részv. jelentkezést a RJ-nek a felhívásban,és a dokumentációban (2.pont) meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint kell elkészítenie és benyújtania.

A részv. dokumentáció elérését jelezni kell a regisztrációs adatlap kitöltésével, és az iroda@barnao.hu, és a barnao@barnao.hu címekre megküldésével.

A közbesz. dok-t jelentkezésenként min. egy RJ-nek vagy a részv. jelentkezésben megnevezett alváll-nak elektronikus úton dokumentáltan el kell érnie,a jelentkezési határidő lejártáig, ami az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

2. Ajánlati biztosíték:10M Ft. Kbt.54.§(2)bek szerinti formában nyújtható. Átutalás esetén az összeget az FHB Bank Zrt. 18203332-06000412-40010156 számlára kell küldeni, a következő megjelöléssel: „Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása”. A teljesítést a bank által kiállított igazolással kell igazolni.

3. A részv. jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt.66.§(4), és a 67.§(1)és(4) bek-ei szerinti nyilatkozatot. A 66.§(2)bek szerinti nyilatkozatot eredeti,aláírt példányban kérjük csatolni. A részv. jelentkezésben felolvasólapot kell elhelyezni,ami tartalmazza a Kbt.68.§(5)bek szerinti összes adatot.

4. Órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal szerint.

5. Az elj-ban a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pü-gazd., és műsz.-szakmai alkalmasság feltételei és igazolásuk(P/1,M/1-3).

6. Kiegészítő tájékoztatás:dok. 16. pontja szerint(7.o.).

7. Hiánypótlás:Kbt.71.§(1)-(10) bek szerint azzal, hogy AK a Kbt.71.§(6)bek-ben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem rendel el újabb hiánypótlást.

8. A részajánlat-tétel kizárása indokai:Az elj-ban a cél komplex megoldás kialakítása a kézbesítési folyamatok támogatására. A nyertes AT felelőssége a teljes rsz.(mobil kliens eszközök,kiszolgáló infrastruktúra,egyedi szoftver modulok) kialakítása,az egyes modulok integrálása,az üzleti folyamatoknak megfelelően működési környezet megteremtése. A jövőben a háznál kézbesítés során minden kézbesítő mobil eszközökkel (ipari mobiltelefon) végzi tevékenységét,a legnagyobb forgalmú kézbesítő járásokban a sikertelen kézbesítés esetén nyomtatandó értesítők előállítását mobil hőnyomtatókkal valósítjuk meg. Tekintettel arra, hogy a mobil kézbesítő eszközök és a mobil hőnyomtatók egyazon rsz. részét képzik, a kompatibilitási kockázat elkerülése érdekében részajánlat tételre AK nem biztosít lehetőséget.

9. II.1.5) és II.2.6): 1 Ft becsült érték a meghirdethetőség miatt került rögzítésre.

10. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-11 pont. Módszerek:ford. és egy.ar.,absz.pont. – részletes ismertetése a dokumentáció III/3 dokumentumában.

11. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

12. Biztosítékok Kbt. 134.§(4)bek szerinti rendelkezésre bocsátásról RJ-nek a Kbt.134.§(5)bek alapján a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell.

13. Nem lehet gazdálkodó szerv-et (projekttársaság) létrehozni.

14. Ajánlati kötöttség:2 hónap = 60 nap.

15. AK jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját alkalmazza.

16. Termékdíj fizetési kötelezettség alá eső termékek esetében AK a termékdíj-kötelezettséget a nyertes ajánlattevőtől nem vállalja át.

17. Szakmai ajánlat az ajánlati szakaszban az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint. ajánlat, ill szakmai ajánlat a részvételi szakaszban nem nyújtható be, mert érvénytelenséget eredményez.

18. AK az elj-ban a Kbt.87.§(3)bek alapján élni kíván a 84.§(6)bek szerinti lehetőséggel.

19. FAKSZ:dr. Barna Orsolya,lajstromszám 00199.

20. Szerződés időtartama:megvalósítás ideje 390 munkanap (de max. 31.12.2018.), a támogatási szolgáltatások a megvalósítást követő 1268 munkanap (60 hónap).

21. Bontás:2017.06.12 15h benyújtás helyén.Jelenlét Kbt. 68. § szerint.

21. További feltételek, és adatok a közbesz. dok-okban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/05/2017