Υπηρεσίες - 171528-2016

20/05/2016    S96

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τιμές σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη — SMART 2016/0044

2016/S 096-171528

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate F — Digital Economy and Coordination, Unit F4 — European Semester and Knowledge Base
Ταχ. διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R — Support, Unit R2 — Finance, office BU25, 04/54
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1446
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate R — Support, Unit R2 — Finance
Ταχ. διεύθυνση: Office BU25, 04/54
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τιμές σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη — SMART 2016/0044.

Αριθμός αναφοράς: SMART 2016/0044.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο στόχος της μελέτης είναι η παρακολούθηση της τιμής των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων που προσφέρονται στη λιανική στους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την εν λόγω μελέτη για να αξιολογήσει εάν η κανονιστική ρύθμιση του τομέα και οι εξελίξεις της αγοράς μεταφράζονται σε ευρύτερες επιλογές τεχνολογίας, περισσότερες υπηρεσίες και καλύτερες τιμές για τους ευρωπαίους καταναλωτές καθώς και για να συγκρίνει τα επίπεδα τιμών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η μελέτη πρέπει να εξετάσει την τιμή λιανικής των σταθερών τεχνολογιών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των xDSL, ενσύρματου μόντεμ, ινών, δορυφορικής και σταθερής ασύρματης πρόσβασης. Η τιμή λιανικής κινητών ευρυζωνικών προϊόντων δεν περιλαμβάνεται κατ' αρχήν στην εν λόγω μελέτη. Η σύμβαση έχει δυνατότητα ανανέωσης έως και 2 φορές.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο στόχος της μελέτης είναι η παρακολούθηση της τιμής των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων που προσφέρονται στη λιανική στους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει την εν λόγω μελέτη για να αξιολογήσει εάν η κανονιστική ρύθμιση του τομέα και οι εξελίξεις της αγοράς μεταφράζονται σε ευρύτερες επιλογές τεχνολογίας, περισσότερες υπηρεσίες και καλύτερες τιμές για τους ευρωπαίους καταναλωτές καθώς και για να συγκρίνει τα επίπεδα τιμών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Η μελέτη πρέπει να εξετάσει την τιμή λιανικής των σταθερών τεχνολογιών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των xDSL, ενσύρματου μόντεμ, ινών, δορυφορικής και σταθερής ασύρματης πρόσβασης. Η τιμή λιανικής κινητών ευρυζωνικών προϊόντων δεν περιλαμβάνεται κατ' αρχήν στην εν λόγω μελέτη. Η σύμβαση έχει δυνατότητα ανανέωσης έως και 2 φορές.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Πρόγραμμα εργασίας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2016.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 042-068538
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/06/2016
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/06/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Commission building BU25, meeting room 0/S3, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2016