Teenused - 171651-2019

12/04/2019    S73    Euroopa Parlament - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Asutusevälised eksperditeadmised siseturu (1. osa), ühtse digitaalse turu (2. osa) ja tarbijakaitse (3. osa) valdkonna regulatiivsetes ja poliitikaga seotud küsimustes

2019/S 073-171651

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament, Directorate-General for Internal Policies, Directorate A
Postiaadress: Official Mail Service, Altiero Spinelli Building, Rue Wiertz 60
Linn: Brussels
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: Michèle JOPPART
E-post: poldepa_tenders@ep.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Asutusevälised eksperditeadmised siseturu (1. osa), ühtse digitaalse turu (2. osa) ja tarbijakaitse (3. osa) valdkonna regulatiivsetes ja poliitikaga seotud küsimustes

II.1.2)CPV põhikood
73000000 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kavandatud teenuste raamleping on mõeldud toetama Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) tööd Euroopa Parlamendis, võimaldades sellel tellida uuringuid ja põhjalikke analüüse, korraldada infotunde ja tööseminare ning toetada Euroopa Parlamendi üritusi pädevusvaldkonna asutuseväliste ekspertidega.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Siseturg (sh tolliliit ja riigihange)

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab siseturu kõiki õiguslikke, majanduslikke ja tehnilisi külgi, mis on seotud kaupade ja teenuste vaba liikumist, spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ja tarbijate majanduslikke huvisid ning ka riigihanget, sh kontsessioone reguleerivate ELi eeskirjade täitmise seadusandliku üldjärelevalve ja kontrollimisega. Konkreetsemalt öeldes hõlmab see osa küsimusi, mis on seotud kõigi ELi asjakohaste õigusaktide ning ELi tasandi kontrollimise ja koordineerimise rolli tulemusliku rakendamisega siseturu valdkonnas. See hõlmab ka kõiki siseturu tulemusliku toimimise võimalike takistuste kindlaksmääramisele ja kõrvaldamisele suunatud meetmeid. Kõnealune osa hõlmab kõiki asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabadusega seotud küsimusi, sh kõiki üldhuviteenustega seotud küsimusi.

See osa hõlmab ka kõiki neid küsimusi, mis on seotud riigihanke (sh avaliku ja erasektori partnerlus ja kontsessioonid) ning Euroopa tolliliidu toimimisega nii selle lihtsustavast kui kaitsvast aspektist. See tähendab kõiki seonduvaid õiguslikke ja majandusküsimusi (nt võimalikud takistused või häirivad funktsioonid Euroopa tolliliidule, asjakohase statistika kogumine, liikmesriikide fiskaalpoliitika mõju ja käimasolev IKT vahendite reform).

Kõik need teemad on seotud hetkeolukorra või tulevaste arengutega muutuvas poliitilises kontekstis nii ELi piires kui sellest väljaspool.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Kõnealust lepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas, välja arvatud juhul, kui üks lepinguosaline sellest keeldub, saates tähitud kirja vähemalt kaks (2) kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva. Leping ei tohi kesta mingil juhul kauem kui neli (4) aastat selle jõustumise kuupäevast.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Ühtne digitaalne turg

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab ühtse turu õiguslikke, majanduslikke ja tehnilisi aspekte digitaalsel ajastul. Käsitletavad küsimused viitavad eelnimetatud aspektide võrgupõhisele siseturule kohaldamisele ning hõlmavad muu hulgas kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse aluspõhimõtteid, ELi õigusaktide rakendamist ja võimalikke takistusi siseturu tõhusale toimimisele.

Kõik need teemad on seotud hetkeolukorra või tulevaste arengutega muutuvas poliitilises kontekstis nii ELi piires kui sellest väljaspool.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Kõnealust lepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas, välja arvatud juhul, kui üks lepinguosaline sellest keeldub, saates tähitud kirja vähemalt kaks (2) kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva. Leping ei tohi kesta mingil juhul kauem kui neli (4) aastat selle jõustumise kuupäevast.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Tarbijakaitse (sh tarbijapoliitika majanduslikud ja õiguslikud aspektid)

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
73300000 Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab tarbijate majanduslike huvide edendamist eelkõige siseturu kontekstis. See osa hõlmab ka turgude toimimisega seotud küsimusi, muu hulgas toodete ja teenuste kvaliteeti ja ohutust, turujärelevalvet ning tarbijate teavitamist. See osa hõlmab ka tarbijapoliitika õiguslikke aspekte, sh tarbijalepinguõigust ja ebaõiglaseid kaubandustavasid.

Kõnealusest osast on jäetud välja rahvatervis ja toiduohutus.

Kõik need teemad on seotud hetkeolukorra või tulevaste arengutega muutuvas poliitilises kontekstis nii ELi piires kui sellest väljaspool.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Kõnealust lepingut uuendatakse vaikival kokkuleppel kord aastas, välja arvatud juhul, kui üks lepinguosaline sellest keeldub, saates tähitud kirja vähemalt 2 kuud enne esialgse lepingu lõppu või enne iga-aastase uuendamise kuupäeva. Leping ei tohi kesta mingil juhul kauem kui neli (4) aastat selle jõustumise kuupäevast.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Kõnealuse menetluse puhul ei nõua Euroopa Parlament käesolevas menetluse etapis pakkuja seisundi ja õigusvõime tõendeid, kuid jätab endale õiguse neid nõuda hilisemas etapis, kui peab seda vajalikuks.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujatel peab olema piisav majandus- ja finantssuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt. Kui Euroopa Parlamendil on pakkuja esitatud teavet arvestades kahtlused pakkuja finantsvahendites või selle kohta, kas need on lepingu täitmiseks piisavad, võib pakkumuse tagasi lükata, ilma et pakkujal oleks õigus nõuda mis tahes rahalist hüvitist.

Lisaks nõuab Euroopa Parlament pakkujatelt käesolevas pakkumuskutses käsitletava lepingu täitmiseks vähemalt järgmist finants- ja majandussuutlikkust:

– viimase 2 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta käive peab olema vähemalt 80 000 EUR aastas.

Finants- ja majandussuutlikkust hinnatakse järgmistes pakkuja esitatud dokumentides sisalduva teabe alusel:

– vähemalt viimase 2 majandusaasta tuludeklaratsioonid. Juriidilistest isikutest pakkujate korral saab seda teha kogukäibe kinnitusega. Füüsilistest isikutest pakkujate korral näitab käivet brutosissetulek.

Kui pakkuja ei saa esitada nõutavaid dokumente, võib ta tõendada oma majandus- ja finantssuutlikkust mis tahes muu dokumendiga, mida Euroopa Parlament sobivaks peab.

Pakkuja võib toetuda ka muude üksuste suutlikkusele, olenemata õiguslikest sidemetest tema ja nende üksuste vahel (vt ettevõtjate rühmitusi ja alltöövõttu käsitlevaid jaotisi 7 ja 8 eespool). Sellisel juhul peab ta Euroopa Parlamendile tõendama, et tema käsutuses on lepingu täitmiseks vajalikud vahendid, esitades näiteks kõnealuste üksuste võetud kohustuse anda vajalikud vahendid tema käsutusse. Sellisel juhul on Euroopa Parlamendil õigus esitatud taotlus või pakkumine tagasi lükata, kui tal tekivad kahtlused kolmanda poole kohustuse või nimetatud poole finantssuutlikkuse kohta. Parlament võib vajaduse korral nõuda, et pakkujad ja vastavad muud üksused vastutaksid lepingu täitmise eest ühiselt ja solidaarselt.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujatel peab olema piisav tehniline ja kutsesuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt. Kui Euroopa Parlamendil on antud teavet arvestades kahtlused pakkuja tehnilises ja kutsesuutlikkuses või kui see ei ole lepingu täitmiseks ilmselgelt piisav, võib pakkumise tagasi lükata, ilma et pakkujal oleks õigus nõuda rahalist hüvitist.

Miinimumnõuded

Pakkumuskutse sisuks oleva lepingu puhul nõuab Euroopa Parlament pakkujatelt (sh teenuste elluviimise eest vastutavatelt isikutelt) järgmist tehnilist ja kutsesuutlikkust:

– vähemalt viiel (5) põhimeeskonna töötajal peab olema vähemalt kolm (3) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi, millest vähemalt kaks (2) aastat on valdkondades, mis on hõlmatud iga osaga, millele pakkuja pakkumuse esitab; need kogemused peavad olema saadud pärast pakutava osa jaoks asjakohases valdkonnas omandatud ülikoolikraadi omandamist. Lisaks,

– teaduriks kvalifitseerumiseks on nõutav vähemalt kolm (3) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi;

– vanemteaduriks kvalifitseerumiseks on nõutav vähemalt seitse (7) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi;

– projektijuhiks kvalifitseerumiseks on nõutav vähemalt kümme (10) aastat kutsealaseid ja/või akadeemilisi kogemusi;

– eelnevate kogemuste tõenduseks tuleb esitada teave vähemalt nelja (4) sellise uurimislepingu eduka lõpuleviimise kohta, millega toetati poliitika kujundamist rahvusvahelisel või riiklikul tasandil;

– teave tööde kohta, mis on avaldatud seda osa käsitlevas valdkonnas, millele pakkumus esitatakse;

– hea teaduslik/akadeemiline maine, mis on selgelt seotud selliste valdkondade teadusuuringutega, mis kuuluvad selle osa alla, millele pakkumus esitatakse;

Teadmised ELi institutsioonilise raamistiku ja otsuste langetamise protsessi kohta.

Neid tehnilise ja kutsesuutlikkuse miinimumnõudeid hinnatakse järgmistes pakkuja esitatud dokumentides sisalduva teabe alusel:

– lepingut täitma kavandatavate töötajate (sh alltöövõtjatest teenuseosutajate või alltöövõtjate, kui neid rakendatakse) haridus ja kutsekvalifikatsioonid (elulookirjeldused). Pakkuja peab iga elulookirjelduse (kuni kolm (3) lehekülge) kohta märkima, kas see vastab teaduri, vanemteaduri või projektijuhi profiilile (vt eespool esitatud vastavaid määratlusi täiendava teabe saamiseks);

– täidetud uurimislepingute nimekiri (nimetada tuleb vähemalt neli (4) lepingut);

– teenuseid osutama kavandatavate töötajate akadeemilistes eriväljaannetes ilmunud selliste tööde nimekiri, mis käsitlesid asjaomaseid teemasid ja avaldati viimasel 5 aastal;

– akadeemilistesse teadusvõrkudesse kuulumise või mõttekodadesse kuulumise tõendus või muu tõendus teadusliku kompetentsi kohta (nt auhinnad, uuringuprojektide toetused jms);

– tõendus ELi institutsioonilise raamistiku küsimusi käsitlenud asjakohaste artiklite, ELi küsimustega seotud valdkonnas töötamise kogemuste, Euroopa Liiduga seotud teemal konverentsidel, kursustel jms osalemise kohta.

Pakkuja või kandidaat võib toetuda ka muude üksuste suutlikkusele, olenemata õiguslikest sidemetest tema ja nende üksuste vahel (vt ettevõtjate rühmitusi ja alltöövõttu käsitlevaid jaotisi 7 ja 8 eespool). Sel juhul peab ta Euroopa Parlamendile tõendama, et tal on lepingu täitmiseks vajalikud ressursid, esitades näiteks nimetatud üksuste kinnituse, et nad võtavad kohustuse nimetatut tagada. Euroopa Parlamendil on õigus esitatud taotlus tagasi lükata, kui ta kahtleb kolmanda isiku võetud kohustuste täitmises.

Ettevõtjate rühmituse ja allhanke kasutamise korral võetakse hindamisel arvesse kõikide liikmete tehnilist ja kutsesuutlikkust tervikuna.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Töövõtja peab tagama kõnealuse mitmekordse teenuste raamlepingu kehtivuse ajal pakkumusmenetluse eeskirjades esitatud valikukriteeriumides määratuga samaväärse kvaliteeditaseme. Nimetatud järjepidevuse tagamist tuleb kohaldada ka ekspertide lahkumise korral, nt järgmistel juhtudel:

– haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu ei ole töötaja võimeline teenuste osutamist jätkama;

– lepingus määratletud isik ei täida oma lepingulisi kohustusi;

– mis tahes muul põhjusel, mis ei ole töövõtja kontrolli all, muutub ükskõik millise tema töötaja asendamine vajalikuks.

Sellisel juhul tagab töövõtja asendaja, kellel on vähemalt samaväärne taust (kvalifikatsioon ja kogemused) ning kes on Euroopa Parlamendi jaoks sobiv, et mitte seada ohtu mitmekordse teenuste raamlepingu täitmist. Euroopa Parlament jätab endale seetõttu õiguse lepingu täitmise ajal kiita heaks või lükata tagasi mis tahes pakutud asendusekspert. Euroopa Parlamendi volitust peab alati taotlema kirjalikult ning volitus peab olema antud kirjalikult.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 15
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 17/05/2019
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 27/05/2019
Kohalik aeg: 14:30
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Parlamendi ruumid Brüsselis.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuste avamisel osaleda soovivatel pakkujatel palutakse anda Euroopa Parlamendile oma soovist teada e-posti teel aadressil poldepa_tenders@ep.europa.eu hiljemalt 13.5.2019. Osaleda võib ainult üks (1) esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Kohus
Postiaadress: Boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kohus
Postiaadress: Boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
01/04/2019