Servicii - 17167-2018

13/01/2018    S9    - - Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor

2018/S 009-017167

Anunț de atribuire a contractului

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
Bulevardul Mareșal Averescu nr. 17, sector 1
Punct(e) de contact: Mihaela Briciu
71314 Bucureşti
România
Telefon: +4 0212224340
E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Fax: +4 0212224340

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.dgaspc-sectorul1.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Protecție socială
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Servicii de elaborare documentație tehnică în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu, conform Ordinului nr. 129/2016
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Locatiile indicate in caietul de sarcini.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de servicii de elaborare documentatie tehnice în vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu, conform Ordinului nr. 129/2016 pentru locatiile indicate in caietul de sarcini. Detalierea operatiunilor care constituie obiectul achizitiei se regaseste detaliat la nivelul caietului de sarcini parte a documentelor prezentei achizitii.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71317100

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 937 988,41 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 073-140631 din 13.4.2017

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 1263 Denumire: Servicii de elaborare documentație tehnică în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
10.1.2018
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

IMPO CONSTRUCT S.R.L.
Str. Humorului nr. 72
727925 Scheia
România
E-mail: contact@impoconstruct.ro
Telefon: +40 726091111
Adresă Internet: www.impoconstruct.ro
Fax: +40 330815700

V.4)Informații privind valoarea contractului
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 937 988,41 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:

DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro.

Declaratia va fi completata de fiecare asociat, subcontractant sau tert sustinator, acolo unde este cazul.
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email/posta. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita n mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, in vederea deparajarii lor, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia).
In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane
Bulevardul Mareșal Averescu nr. 17, sector 1
71314 București
România

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
10.1.2018