TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Услуги - 171746-2018

20/04/2018    S77    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-с. Кости: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

2018/S 077-171746

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Кости“ към Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен
2016176540310
общ. Царево, обл. Бургас
с. Кости
8283
България
Лице за контакт: юрист Мария Велчева
Телефон: +359 886843613
Електронна поща: dgskosti@uidp-sliven.com
Факс: +000 00000000
код NUTS: BG341

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures

Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2065

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2065
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Управление, стопанисване и опазване на горски територии

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на противопожарни мероприятия — поддържане на бариерни и лесокултурни прегради

II.1.2)Основен CPV код
77200000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Извършване на противопожарни мероприятия — поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“, като видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация — Приложение № 16, неразделна част от документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Местности в териториалния обхват на ТП „ДГС Кости“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Извършване на противопожарни мероприятия — поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“, като видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация — Приложение № 16, неразделна част от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 16/07/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да декларират, че в случай, че бъдат определени за изпълнител на поръчката, ще могат да осигурят:

По отношение технически персонал — минимум 1 (един) машинист на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

По отношение на строителната техника - техника, която да е пригодена за работа в ГТ — минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника“ и да е преминала технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата.

Определеният за изпълнител на поръчката участник преди подписването на договора за възлагане на изпълнението, следва да представи като доказателство заверени копия на следните документи:

— Копие от трудовия договор на водача на механизираната техника, както и справка за актуалното състояние на действащия трудов договор, издадена от НАП не по-рано от 7 дни преди датата на сключване на договора,

— Копие на „Свидетелство за управление на МПС“ на водача на механизираната техника, удостоверяващ изискуемата правоспособност,

— Документ за собственост, договор за наем или лизинг на булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство.

Забележка: Документ за собственост не се изисква, ако собствеността може да се удостовери и от свидетелството за регистрация на земеделска и горска техника;

— Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника,

— Талон за технически прегледи на земеделска и горска техника и знак за технически преглед на ЗГТ, издаден от контролно-техническа инспекция към Министерството на земеделието и храните.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По отношение технически персонал — минимум 1 (един) машинист на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор. Работникът следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

По отношение на строителната техника — техника, която да е пригодена за работа в ГТ — минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника“ и да е преминала технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5 % от стойността на договора за съответната обособена позиция. Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на ТП „ДГС Кости“: „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон Черно море, IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF, а банковата гаранция — оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: с 45 /четиридесет и пет/ дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/05/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/05/2018
Местно време: 10:00
Място:

В заседателната зала в административната сграда на ТП „ДГС Кости“— село Кости.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/04/2018