Servicii - 17176-2018

13/01/2018    S9    - - Servicii - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

2018/S 009-017176

Anunț de atribuire a contractului

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Unitatea Militară 0418 București
Șoseaua Odăi nr. 20, sector 1
Punct(e) de contact: Ionelia Nitov
013601 Bucureşti
România
Telefon: +40 377721265
E-mail: initov@dcti.ro
Fax: +40 377721380

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Ordine și siguranță publică
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Proiectare și asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor pentru „Construirea unei infrastructuri performante de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - INTELIGENT"
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Ilfov.

Cod NUTS RO322

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Proiectare si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor pentru „Construirea unei infrastructuri performante de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul sistemelor de intelligence pentru securitate - INTELIGENT" conform caietului de sarcini.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71322000, 71356200

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 464 100,00 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește
1. Pretul ofertei. Pondere 40
2. Experienta profesionala a expertilor-cheie (proiectantii de specialitate). Pondere 24
3. Modul de organizare a activitatilor. Pondere 36
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 115-232648 din 17.6.2017

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 20 Denumire: Servicii proiectare și asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
29.12.2017
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

NOX INTERNATIONAL S.R.L.
Str. Rădulescu Drumea nr. 31, sector 4
040336 București
România
E-mail: r.alexandru@nox-intl.rooffice@nox-intl.ro
Telefon: +40 213300017
Adresă Internet: www.groupe-nox.com
Fax: +40 213300017

V.4)Informații privind valoarea contractului
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 464 100,00 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Procent: 26 %
Descriere succintă a valorii/procentului din contract care urmează să fie subcontractat: Subcontractanti declarati BRINOX DEVELOPMENT S.R.L. (15 %) si KRENIC S.R.L. (10,5 %).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Programul Operational Competitivitate.
VI.2)Informații suplimentare:

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Potentialii ofertanti pot participa la vizitarea amplasamentului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscurile, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Potentialii ofertanti interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, în scris, autoritatea contractanta asupra intentiei de a participa, cu cel putin 3 zile lucratoare înainte de data/perioada la care se solicita vizitarea amplasamentului. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. DUAE poate fi accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter. In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi incarcate in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Secția Comercială a Tribunalului București
Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3
030823 București
România
Telefon: +40 214083600
Adresă Internet: http://www.tmb.ro
Fax: +40 214083700

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

U.M. 0418 București
Șoseaua Odăi nr. 20, sector 1
013601 București
România
E-mail: initov@dcti.ro
Telefon: +40 377721265
Fax: +40 377721380

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
9.1.2018