Fournitures - 171864-2023

22/03/2023    S58

Finlande-Hämeenlinna: Systèmes d'éclairage

2023/S 058-171864

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Hämeenlinnan kaupunki
Numéro national d'identification: 0146921-4
Adresse postale: PL 84
Ville: Hämeenlinna
Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme
Code postal: 13101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Iina Eiste
Courriel: iina.eiste@sarastia.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hameenlinna.fi
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä

II.1.2)Code CPV principal
31527260 Systèmes d'éclairage
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Hämeenlinnan kaupunki pyysi tarjouksia Hämeenlinnan kaupungin ulkovalaistuksen ohjauksessa tarvittavista laitteista ja niihin liittyvästä palveluntuotannosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kilpailutus suoritettiin avoimella menettelyllä ja kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 pistettä. Hankinnan kohteen laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 330 400.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34928500 Équipement d'éclairage public
34993000 Éclairage public
31527200 Éclairage extérieur
48421000 Logiciels de gestion des installations
32400000 Réseaux
31500000 Appareils d'éclairage et lampes électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme
Lieu principal d'exécution:

Hämeenlinna

II.2.4)Description des prestations:

Hämeenlinnan kaupunki pyysi tarjouksia Hämeenlinnan kaupungin ulkovalaistuksen ohjauksessa tarvittavista laitteista ja niihin liittyvästä palveluntuotannosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kilpailutus suoritettiin avoimella menettelyllä ja kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 pistettä. Hankinnan kohteen laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla.

Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen hankittavan laitteiston osalta on määräaikainen neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen liittyvän palveluntuotannon osalta on määräaikainen kymmenen (10) vuotta. Sopimuksen irtisanomisaika laitteiston ja palveluntuotannon osalta on molempien sopijapuolten puolelta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Laatuperusteet on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa / Pondération: 0
Prix - Pondération: 100
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen hankittavan laitteiston osalta on määräaikainen neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen liittyvän palveluntuotannon osalta on määräaikainen kymmenen (10) vuotta. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 205-583858
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Siteco GmbH Suomen sivuliike
Numéro national d'identification: 3000543-5
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 330 400.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Sörnäistenkatu 1
Ville: Helsinki
Code postal: 00580
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023