Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 171874-2018

20/04/2018    S77

België-Brussel: Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis

2018/S 077-171874

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: De heer Sébastien Rodesch
E-mail: s.rodesch@sau.brussels
Telefoon: +32 28993812
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/133/UX/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vastgoed Beheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Usquare.brussels - Opdracht inzake coördinatie, dynamisering en beheer van het project rond het tijdelijke beheer van de kazerne-site in Elsene

Referentienummer: 110-07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70330000 Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Caserne Fritz Toussaint - Ixelles, 1050 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het gewest, de universiteiten en de gemeente Elsene wensen van de recente aankoop van de site gebruik te maken om er een project te ontwikkelen voor het tijdelijke beheer van de kazernesite. Rekening houdend met de planologische studies en gedetailleerde ontwerpstudies van de operaties maar ook met de tijd die nodig is voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunningen en voor de aanbestedingsprocedure voor de werken, beschikken we minstens over een periode van bijna 3 jaar waarin werk kan worden gemaakt van een tijdelijk beheer van de site. Tijdens deze overgangsperiode kunnen op de site projecten worden ontwikkeld, om er het beheer van te vergemakkelijken en om op deze locatie activiteiten te ontwikkelen die een voorafspiegeling zijn van de door het project Usquare.brussels geplande programma's. Bij deze opdracht moet dus een coördinator worden aangesteld die verantwoordelijk is voor de activering en van dit project en voor een tijdelijk beheer van de site.

De opdracht heeft betrekking op een periode van 12 maanden dienstverrichtingen en kan maximum 3 keer worden verlengd. Desgevallend zal elke verlenging betrekking hebben op een nieuwe periode van 12 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Inzicht in de opdracht en de visie van het project (maximum 3 A4 pagina's) / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie (maximum 4 A4 pagina's) / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Professionele en organisatorische vaardigheden (maximum 4 A4 pagina's) / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

*.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De vermelding van de studie- en beroepsdiploma’s van de dienstverlener of kaderleden van de onderneming en in het bijzonder van de verantwoordelijken die met de dienstprestatie zijn belast.

2. - Een gedetailleerde voorstelling van 3 opdrachten op vlak van coördinatie, dynamisering en beheer van gebouwen, terreinen, braakliggende terreinen, collectieve ruimtes (culturele, sport-, pedagogische, ... animaties) uitgevoerd tijdens de afgelopen drie jaar, met vermelding van de datum van uitvoering, de instanties waarvoor zij bestemd waren / publieke of private opdrachtnemer, de oppervlakte (aantal m2 dat werd gebruikt), de ontwikkelde programma's, de menselijke, materiële, technische en financiële middelen die aan het project werden besteed, waarbij ook moet worden bij vermeld in hoeverre deze 3 opdrachten voor deze opdracht als relevant kunnen worden beschouwd. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

1.

— Het team moet worden geleid door een persoon met minstens 5 jaar relevante beroepservaring die met deze opdracht te maken heeft,

— Het team moet zowel het Frans als het Nederlands machtig zijn.

2.

— Het team moet minstens één (1) opdracht op vlak van coördinatie, dynamisering en beheer op een site en/of op één (1) of meerdere onroerende goederen van een looptijd van meer dan 6 maanden hebben uitgevoerd,

— Het team moet minstens één (1) opdracht op vlak van coördinatie, dynamisering en beheer op een site en/of op één (1) of meerdere gebouwen met een oppervlakte van meer dan 1 000 m2 hebben uitgevoerd,

— Het team moet minstens één (1) project van voorlopig beheer met een sterke lokale verankering en een sterke complementariteit tussen de sociale, culturele en economische dimensies en de collectieve stedelijke voorziening hebben uitgevoerd, dat ook een meerwaarde biedt voor de wijk en de inwoners.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - N.V. van publiek recht, Brederodestraat 9 te 1000 Brussel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist:

02/05/2018 om 09.30

Een tweede sitebezoek zal plaatsvinden op 23 mei 2018 om 9.30uur.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van Staat
Postadres: Wetenschapstraat, 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/04/2018