Paslaugos - 17189-2020

14/01/2020    S9

Lenkija-Varšuva: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2020/S 009-017189

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Warszawski
Nacionalinis registracijos Nr.: 5250011266
Adresas: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-927
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Szajkowska, Dział Zamówień Publicznych UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, pok. 213 (II piętro)
El. paštas: agnieszka.szajkowska@adm.uw.edu.pl
Telefonas: +48 225523240

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.uw.edu.pl

Pirkėjo profilio adresas: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu UW

Nuorodos numeris: DZP-361-111/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71200000 Architektūros ir susijusios paslaugos
71210000 Patariamosios architektūros paslaugos
71220000 Architektūrinio projektavimo paslaugos
71240000 Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
71250000 Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Warszawa.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza nieużytkowego Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym współpraca

Z wykonawcą robót budowlanych w celu przeprowadzenia procedury zakończenia i odbioru robót budowlanych.

2. Przedmiotowa dokumentacja ma służyć do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach przetargu na wykonanie robót budowalnych w zakresie objętym dokumentacją.

3. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności: pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, uzgodnienia ekspertyzy stanu ochrony pożarowej z MWKZ, wraz z uzyskaniem Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w trybie przewidzianym w § 2 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.4.2019 r. w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.0.1065) oraz uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Podstawowe założenia architektoniczne, przestrzenne i techniczno-użytkowe oraz konserwatorskie, określające precyzyjnie wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostały opisane w Wytycznych Funkcjonalno-Użytkowych (WFU), opracowanych przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu 2019 r., stanowią one załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Harmonogram Prac Projektowych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Organizacja i kwalifikacje zespołu wskazanego do realizacji zamówienia /Z/ / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Analiza założeń do projektowania /A/ / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia /D/ / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia – 46 tygodni.

Harmonogram prac projektowych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 207-504858
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu UW

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od

Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego

Dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ, odbywa się przy użyciu środków

Komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez

Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta nie może być złożona za pomocą poczty elektronicznej.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugi albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/01/2020