Services - 171944-2023

22/03/2023    S58

Pologne-Kąty Wrocławskie: Services d'entretien de l'éclairage public

2023/S 058-171944

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Kąty Wrocławskie
Adresse postale: Rynek - Ratusz 1
Ville: Kąty Wrocławskie
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Code postal: 55-080
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Wojtkowiak
Courriel: zp@katywroclawskie.pl
Téléphone: +48 713905174
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.katywroclawskie.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

II.1.2)Code CPV principal
50232100 Services d'entretien de l'éclairage public
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. całodobową obsługę za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.

3. bezzwłoczne podjęcie działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych takich jak:

a) nie włączenie lub nie wyłączenie przez urządzenia sterownicze oświetlenia ulicznego w nastawionym czasie,

b) kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa,

c) stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia,

d) niesprawność fragmentów inf

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 113 888.58 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Lieu principal d'exécution:

gmina Katy Wrocławskie

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. całodobową obsługę za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.

3. bezzwłoczne podjęcie działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych takich jak:

a) nie włączenie lub nie wyłączenie przez urządzenia sterownicze oświetlenia ulicznego w nastawionym czasie,

b) kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa,

c) stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia,

d) niesprawność fragmentów inf

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • protection de droits exclusifs, y compris des droits de propriété intellectuelle
Explication:

Postępowanie zostało wszczęte w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy Pzp, Usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę tj. TAURON Nowe Technologie S.A. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – z późn. zmianami) (dalej ustawa Pzp) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy m. in. finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Finansowanie oświetlenia wiążę się także z finansowaniem kosztów utrzymania, eksploatacji i budowy punktów świetlnych.

Z aktualnego stanu prawnego wynika, że właścicielem 1805 opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jest TAURON Nowe Technologie S.A. W związku z powyższym w dniu 01.02.2023 r. Gmina Kąty Wrocławskie zwróciła się do TAURON Nowe Technologie S.A. z prośbą o wyrażenie zgody, aby serwis oświetlenia stanowiącego własność TAURON Nowe Technologie S.A., wykonywał podmiot wyłoniony w drodze konkurencyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spółka TAURON Nowe Technologie S.A., udzieliła odpowiedzi, iż odmawia udostępnienia swoich sieci i urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie do świadczenia serwisu przez inne podmioty.

Zgodnie z treścią art. 140 Kodeksu cywilnego – właściciel sieci może korzystać ze swojej rzeczy, z wyłączeniem innych osób. Gmina nie może zatem narzucić właścicielowi infrastruktury wykonawcy, którego sama wybrałaby w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż oznaczałoby to naruszenie art. 140 Kc i mogłoby skutkować roszczeniem określonym w art. 222 § 2 Kc.

Tym samym mamy do czynienia z sytuacją, gdy na rynku nie istnieje możliwość uzyskania zamówienia od innych wykonawców, a istnienie po stronie TAURON Nowe Technologie S.A. praw wyłącznych chronionych przepisami prawa nie miało swego źródła w zdarzeniach, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
16/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Tauron Nowe Technologie S.A.
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 113 888.58 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawa Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy ustawa Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023