Fournitures - 171982-2023

22/03/2023    S58

Pologne-Jaworzno: Conduites de distribution

2023/S 058-171982

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: TAURON Wydobycie S.A.
Numéro national d'identification: 6321880539
Adresse postale: Grunwaldzka 37
Ville: Jaworzno
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 43-600
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Ferenc
Courriel: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tauron-wydobycie.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://www.tauron.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.swoz.tauron.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa rur i armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina

Numéro de référence: PZP/TWD/01102/2023/40/P/MF
II.1.2)Code CPV principal
44162200 Conduites de distribution
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa rur i armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m dla TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 907 000.00 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część nr 1 - Dostawa rur do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44162200 Conduites de distribution
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

TAURON Wydobycie S.A.:

Zakład Górniczy Janina, ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część nr 2 - Dostawa armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800 m.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44162200 Conduites de distribution
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

TAURON Wydobycie S.A.:

Zakład Górniczy Janina, ul. Górnicza 23, 32-590 Libiąż.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Numeracja zgodna z SWZ: 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 PZP, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 112 ust. 1 PZP, które zgodnie z art. 112 ust. 2 PZP dotyczą:

4.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

4.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:

4.1.4.1. wykaże się w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw rur stalowych lub armatury przemysłowej , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów - określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Łączna wartość brutto dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza niż:

Część nr 1 – 750 000,00 zł brutto

Część nr 2 – 150 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość brutto wykonanych dostaw przez Wykonawcę nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Numeracja zgodna z SWZ: 5.1.1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu, składa przez Platformę JEDZ.

5.1.1.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., .xml Wszystkie dopuszczalne formaty określone zostały w załączniku nr 2 do OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 2247)

5.1.1.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.

Może korzystać z narzędzia dostępnego na Platformie lub ESPD https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi

lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ

i utworzenie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych

5.1.1.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 poz.1797)

5.1.1.4. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art.128 ust. 1 PZP.

5.1.1.5. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ/ESPD dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl) JEDZ dedykowany dla przedmiotowego Postępowania znajduje się na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl

5.1.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podpisany JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 125 ust. 4 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1.1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów (zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP).

5.1.1.8. W przypadku składania ofert na części Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wypełniając JEDZ winien dokładnie opisać, dla której części zamówienia wykazuje spełnienie warunku.

5.1.1.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 PZP, składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2. Składane po ocenie ofert (na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 ust.1 PZP):

5.2.1. Dokumenty na spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazane w pkt 4.1. SWZ

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 5.2.2. (z wyłączeniem oświadczenia z pkt 5.2.2.1. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021. poz. 275)

5.2.2. Dokumenty i oświadczenia do wykazania braku podstaw do wykluczenia:

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

c.d. sekcji III.1.2: numeracja zgodna z SWZ

5.2.2.1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 2 do SWZ;

5.2.2.2. Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych tą ustawą – wg oświadczenia w Załączniku nr 1 do SWZ.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Numeracja zgodna z SWZ:

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ (składane wraz z ofertą).

6.1. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne

i jakościowe określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 8 pkt 1 do SWZ

6.2. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieużywany i nieregenerowany).

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 8 pkt 2 do SWZ.

6.3. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był trwale oznakowany. Oznakowanie zawierać będzie skrót nazwy dostawcy oraz miesiąc i rok produkcji. Trwałość oznakowania będzie się równać co najmniej okresowi gwarancji.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 8 pkt 3 do SWZ.

6.4. Kartę katalogową (każdą kartę katalogową/dokumentację techniczną należy opisać numerem lp. armatury, której dotyczy dokumentacja) - dla wszystkich oferowanych towarów – dotyczy Części nr 2 - Dostawa armatury do budowy pompowni tymczasowej w poziomie 800m.

6.5. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

numeracja zgodna z SWZ: 3.6. Wadium

3.6.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przelewem

w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Numeracja zgodna z SWZ:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 PZP.

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

8.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

8.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;

8.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

8.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

8.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

8.4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

cd. sekcji III.1.8

numeracja zgodna z SWZ: 8.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum, z Wykonawcą reprezentującym wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), którego dane należy wpisać zgodnie z Oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

8.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/04/2023
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/07/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/04/2023
Heure locale: 13:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Numeracja zgodna z SWZ: 1.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej

za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://swoz.tauron.pl (zwanej dalej: „Platformą” lub „Systemem”). Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

1.2. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

1.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”

1.4. Postępowanie, którego dotyczy SWZ oznaczone jest numerem referencyjnym na który Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać się we wzajemnej korespondencji.

1.5. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Wykonawcę winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. PZP (Dział IX), tj. odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023