Services - 172018-2023

22/03/2023    S58

Lituanie-Gargždai: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2023/S 058-172018

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Numéro national d'identification: 188773688
Adresse postale: Klaipėdos g. 2
Ville: Gargždai
Code NUTS: LT Lietuva
Code postal: 96130
Pays: Lituanie
Point(s) de contact: Erika Pečiulienė
Courriel: erika.peciuliene@klaipedos-r.lt
Téléphone: +370 46452332
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.klaipedos-r.lt/
Adresse du profil d’acheteur: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6687
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=698100
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=698100&B=PPO
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimas

II.1.2)Code CPV principal
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių

koregavimas.

Planuojama teritorija: Klaipėdos rajono savivaldybė.

Planavimo lygmuo pagal teritoriją: savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Planavimo tikslas – koreguoti bendrojo plano koregavimo sprendinius visoje bendruoju planu suplanuotoje teritorijoje, nekeičiant galiojančio bendrojo plano sprendinių esmės.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LT Lietuva
II.2.4)Description des prestations:

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimas.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 6 mėn. laikotarpiui abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu, jei Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis yra pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD (Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ įstatymo 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jei taikoma, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai). Kartu su pasiūlymu užpildytą atskirą EBVPD turi pateikti:

1.1. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas;

1.2. Kiekvienas tiekėjų grupės partneris atskirai savo EBVPD, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

1.3.Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais bus remiamasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal VPĮ 49 straipsnį.

2. Perkančioji organizacija netikrina kvazisubtiekėjų pašalinimo pagrindų. Taip pat nereikalauja teikti EBVPD.

3. Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

4. Kartu su pasiūlymu EBVPD privalo pateikti visi Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, tačiau pasiūlymus teikiantys tiekėjai kartu su pasiūlymu tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį (toliau – EBVPD deklaruoti duomenys) patvirtinančių dokumentų teikti

neprivalo.

5. Aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį perkančiosios organizacijos nustatytiems kvalifikacijos bei, jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, privalės pateikti tik tas dalyvis, kurio ekonominis naudingumas prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias, t. y. tik preliminarus laimėtojas, tačiau perkančioji organizacija turi teisę bet kuriuo pirkimo procedūros metu paprašyti šiuos dokumentus (visus ar dalį jų) pateikti ir kitų tiekėjų, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų atlikimą.

6. EBVPD forma pateikiama https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. EBVPD pildymo rekomendacijos pateikiamos adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Netaikoma.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Išankstinis mokėjimas neatliekamas.

2. Įgyvendinant sutartį galimas atsiskaitymas dalimis už suteiktas paslaugas. Baigus rengimo etape numatytas paslaugas galimas dalinis 30 % nuo Sutarties kainos atsiskaitymas už suteiktas paslaugas. Likę 70 % nuo Sutarties kainos sumokami pabaigus visus planavimo procesus ir gavus teigiamą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo išvadą. Tarpiniam mokėjimui gauti Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus apie faktiškai suteiktas Paslaugas.

3. Už Paslaugas apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

4. Tiekėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas 10 proc. dydžio nuo Pradinės sutarties vertės EUR be PVM bauda

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/04/2023
Heure locale: 08:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
lituanien
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 24/08/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 24/04/2023
Heure locale: 08:45
Lieu:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) 210 kab.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja.

Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai. Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klaipėdos apygardos teismas
Ville: Klaipėda
Pays: Lituanie
Adresse internet: https://klat.teismas.lt/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023