Varer - 172057-2019

12/04/2019    S73    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Horsens: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2019/S 073-172057

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Horsens Kommune
29189889
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Dorte Pernille Vestergaard
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk/

I.1)Navn og adresser
Hedensted Kommune
29189587
Niels Espes Vej 8
Hedensted
8722
Danmark
Kontaktperson: Dorte Pernille Vestergaard
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hedensted.dk/

I.1)Navn og adresser
Odder Kommune
32264328
Rådhusgade 3
Odder
8300
Danmark
Kontaktperson: Dorte Pernille Vestergaard
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://odder.dk/

I.1)Navn og adresser
Samsø Kommune
23795515
Søtofte 10
Samsø
8305
Danmark
Kontaktperson: Dorte Pernille Vestergaard
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud@fikm.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.samsoe.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/291
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/291
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af fødevarer til fikm

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af fødevarer til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø kommuner. Noget af sortimentet er obligatorisk og andet er frivilligt. Det er frivilligt for Samsø kommune om de gør brug af aftalen. Udbuddet gennemføres for Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder og Samsø Kommuner i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt ”FIKM”). FIKM er tovholder for udbudsprocessen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 185 460 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører køb og levering af fødevarer til Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kommuner. Aftalen er frivillig for Samsø Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 55
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 185 460 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal i ESPD’en erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i ud-budslovens § § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

På anmodning fra Udbyder, skal den tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, indsende en gyldig serviceattest eller anden tilstrækkelig dokumentation, der ikke er ældre end 6 måneder regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen, for at dokumentere at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal ikke vedlægges tilbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav for de seneste 2 disponible regnskabsår:

Den samlede årsomsætning (nettoomsætning):

Det er et mindstekrav, at den samlede årsomsætning (nettoomsætning) for hvert af de anførte regnskabsår er minimum 35 000 000 DKK.

Det er kun den tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, der skal indsende nedenstående dokumentation. Dokumentationen skal hermed ikke vedhæftes tilbuddet.

Som dokumentation for den samlede nettoomsætning skal Tilbudsgiver kun på anmodning og efter tilbudsfristens udløb fremsende revisorpåtegnede årsregnskaber for Tilbudsgivers seneste afsluttede regnskabsperioder. Hvis den samlede nettoomsætning ikke fremgår af årsregnskaberne, da skal Tilbudsgiver indsende et dokument hvoraf den samlede nettoomsætning og soliditetsgraden med revisorattestering fremgår. Attesteringen skal være af registreret eller statsautoriseret revisor.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver inden for samme fagområde dvs. levering af fødevarer til offentlig virksomheder.

Det er kun den tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, der skal indsende nedenstående dokumentation. Dokumentationen skal hermed ikke vedhæftes tilbuddet.

Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver kun på anmodning og efter tilbudsfristens udløb fremsende en referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden). Herudover ses det gerne, at Tilbudsgiver angiver størrelsesordenen (i form af beløb i DKK) for hver reference.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/05/2019
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Fællesindkøb Midt, lokale 2.235, Horsens Rådhus

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbningen af tilbuddet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2023

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2019