Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 17208-2019

14/01/2019    S9    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Exploitatie van een stortplaats

2019/S 009-017208

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bawełniana 18
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713
Postcode: 97-400
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Telefoon: +48 446330815
Fax: +48 446330819

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eko-region.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eksploatacja składowisk Gotartów i Julków/2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez „Eko-Region” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 863 210.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez „Eko-Region” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez „Eko-Region” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-451416
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wywóz Nieczystości Stałych Usługi Transportowe Krzysztof Jabłoński
Postadres: Helenów 33
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713
Postcode: 97-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 216 810.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Usługi Komunalne i Transportowe Sławomir Bernacki
Postadres: Wąwał, ul. Wesoła 24
Plaats: Tomaszów Mazowiecki
NUTS-code: PL71
Postcode: 97-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 646 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą:

A. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów podanych w punkcie 7 SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 76 500,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), natomiast dla poszczególnych zadań wadia wynoszą:

Zadanie 1 33 000,00

Zadanie 2 43 500,00

Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 23.11.2018 r. godz.: 10:00

Wadium zostało szczegółowo opisane w punkcie 12 SIWZ.

6. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

Oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy, jak też niniejszej SIWZ przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI rozdział 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019