Fournitures - 172085-2023

22/03/2023    S58

Pologne-Łódź: Huiles pour moteurs

2023/S 058-172085

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: POLREGIO S.A. Łódzkiego Zakładu w Łodzi, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26
Adresse postale: ul. Tuwima 22/26
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-002
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Kotynia
Courriel: anna.kotynia@polregio.pl
Téléphone: +48 722356299
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polregio.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.polregio.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa produktów ropopochodnych.

Numéro de référence: Łó.240.178.2023
II.1.2)Code CPV principal
09211100 Huiles pour moteurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów ropopochodnych, wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

1)Zadanie nr 1 - Oleje silnikowe i przekładniowe

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Miejsca dostawy (wskazane każdorazowo w zamówieniu):

1)POLREGIO S.A. Łódzki Zakład ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 Łódź; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Częstochowa.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ujęto – w Załączniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

1)Zadanie nr 2 - Smary różne i inne produkty

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Miejsca dostawy (wskazane każdorazowo w zamówieniu):

1)POLREGIO S.A. Łódzki Zakład ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 Łódź; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Częstochowa.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ujęto – w Załączniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 3 - Płyny chłodnicze

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Lieu principal d'exécution:

Miejsca dostawy (wskazane każdorazowo w zamówieniu):

1)POLREGIO S.A. Łódzki Zakład ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 Łódź; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Częstochowa.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ujęto – w Załączniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu . Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wspólne potwierdzenie , że Wykonawca nie polega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) zawartym odrębnym załączniku "Wzór JEDZ", opublikowanym wraz z SWZ na stronie https://polregio.eb2b.com.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formoe dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę olejów lub smarów o wartości/łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:

1) Zadanie 1: 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) Zadanie 2: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

3) Zadanie 3: Zamawiający nie formułuje warunku dla tego zadania.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. W terminie składania ofert, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału

w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym wraz

z SWZ na stronie www.polregio.eb2b.com.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje

w nim zawarte pozostają prawidłowe. Szczegóły wypełniania dokumentu JEDZ:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r, Zamawiający żąda wskazania

w Części III Sekcji D JEDZ stosownej informacji w tym zakresie;

2) Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców, jeżeli są znane;

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

4) w części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej

z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

3. Oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, o których mowa w § 6 ust. 1, w tym w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w § 6 ust. 2, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) Zadanie 1: 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych);

2) Zadanie 2: 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych);

3) Zadanie 3: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,

o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 65 1090 1375 0000

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/04/2023
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 19/06/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/04/2023
Heure locale: 10:15

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe, zwane dalej „Konsultacje” mające na celu oszacowanie wartości zamówienia. Konsultacje prowadzone w języku polskim i mające charakter jawny z wyłączeniem informacji pozyskanych od biorących udział w Konsultacjach, które Zamawiający wykorzysta w celu oszacowania wartości zamówienia.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023