Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 172085-2023

22/03/2023    S58

Polska-Łódź: Oleje silnikowe

2023/S 058-172085

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POLREGIO S.A. Łódzkiego Zakładu w Łodzi, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26
Adres pocztowy: ul. Tuwima 22/26
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kotynia
E-mail: anna.kotynia@polregio.pl
Tel.: +48 722356299
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polregio.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.polregio.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów ropopochodnych.

Numer referencyjny: Łó.240.178.2023
II.1.2)Główny kod CPV
09211100 Oleje silnikowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów ropopochodnych, wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1)Zadanie nr 1 - Oleje silnikowe i przekładniowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy (wskazane każdorazowo w zamówieniu):

1)POLREGIO S.A. Łódzki Zakład ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 Łódź; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Częstochowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ujęto – w Załączniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1)Zadanie nr 2 - Smary różne i inne produkty

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy (wskazane każdorazowo w zamówieniu):

1)POLREGIO S.A. Łódzki Zakład ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 Łódź; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Częstochowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ujęto – w Załączniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - Płyny chłodnicze

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca dostawy (wskazane każdorazowo w zamówieniu):

1)POLREGIO S.A. Łódzki Zakład ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź; 2)PPK, Al. Unii Lubelskiej 3/5, 94-021 Łódź; 3). GM ul.1 Maja 7E,42-200Częstochowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ujęto – w Załączniku nr 1a do SWZ na Platformie zakupowej eB2B.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu . Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wspólne potwierdzenie , że Wykonawca nie polega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ) zawartym odrębnym załączniku "Wzór JEDZ", opublikowanym wraz z SWZ na stronie https://polregio.eb2b.com.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formoe dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę olejów lub smarów o wartości/łącznej wartości brutto nie mniejszej niż:

1) Zadanie 1: 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) Zadanie 2: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

3) Zadanie 3: Zamawiający nie formułuje warunku dla tego zadania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W terminie składania ofert, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału

w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym wraz

z SWZ na stronie www.polregio.eb2b.com.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje

w nim zawarte pozostają prawidłowe. Szczegóły wypełniania dokumentu JEDZ:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r, Zamawiający żąda wskazania

w Części III Sekcji D JEDZ stosownej informacji w tym zakresie;

2) Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców, jeżeli są znane;

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

4) w części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej

z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

3. Oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, o których mowa w § 6 ust. 1, w tym w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w § 6 ust. 2, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) Zadanie 1: 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych);

2) Zadanie 2: 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych);

3) Zadanie 3: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,

o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 65 1090 1375 0000

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/04/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/04/2023
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe, zwane dalej „Konsultacje” mające na celu oszacowanie wartości zamówienia. Konsultacje prowadzone w języku polskim i mające charakter jawny z wyłączeniem informacji pozyskanych od biorących udział w Konsultacjach, które Zamawiający wykorzysta w celu oszacowania wartości zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2023