Services - 172087-2023

22/03/2023    S58

Pologne-Tarnowskie Góry: Services de nettoyage

2023/S 058-172087

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
Numéro national d'identification: 241512940
Adresse postale: ul. Pyskowicka 47-51
Ville: Tarnowskie Góry
Code NUTS: PL22 Śląskie
Code postal: 42-612
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - Izabela Chmiel
Courriel: zp@wspsa.pl
Téléphone: +48 322854058
Fax: +48 323846446
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wspsa.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Spółka Akcyjna
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa sprzątania w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A w Tarnowskich Górachna okres 3 miesięcy

Numéro de référence: WSP-DZP-2100-5/2023
II.1.2)Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń szpitalnych o łącznej powierzchni 13 342,71 m2 w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zlokalizowanych

w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz przy ul. Opolskiej 21.

2. Wykaz powierzchni przeznaczonych do sprzątania:

• Budynek główny wraz z budynkiem oddziału psychiatrii przy ul. Pyskowickiej – 11 961,08 m2

• Budynek administracji przy ul. Pyskowickiej – 807,40 m2

• Budynki przy ul. Opolskiej 21 – 574,23 m2

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 014 010.02 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90920000 Services d'hygiénisation d'installations
85100000 Services de santé
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL228 Bytomski
Lieu principal d'exécution:

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach; ul. Pyskowicka 47-51 oraz ul. Opolska 21

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń szpitalnych o łącznej powierzchni 13 342,71 m2 w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz przy ul. Opolskiej 21.

2. Wykaz powierzchni przeznaczonych do sprzątania:

• Budynek główny wraz z budynkiem oddziału psychiatrii przy ul. Pyskowickiej –

11 961,08 m2

• Budynek administracji przy ul. Pyskowickiej – 807,40 m2

• Budynki przy ul. Opolskiej 21 – 574,23 m2

3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

a) specjalistyczne sprzątanie i dezynfekcję powierzchni szpitala i sprzętów szpitalnych ,

b) całodobowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych,

c) transport odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca składowania,

d) transport odpadów komunalnych z miejsca powstawania do miejsca składowania,

e) mycie, dezynfekcja i ścielenie łóżek pacjentów,

f) pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych pacjentów, dekontaminacja naczyń sanitarnych,

g) transport bielizny brudnej i czystej,

h) czynności związane z gospodarką w zakresie bielizny i odzieży szpitalnej w oddziałach szpitalnych,

i) obsługa szatni i magazynów bielizny,

j) transport materiałów z Bloku Operacyjnego do Centralnej Sterylizacji i z powrotem,

k) usługi transportowe żywności,

l) usługi transportowe materiałów i sprzętów,

m) usługi transportowe materiału biologicznego pacjenta,

n) pomoc przy podnoszeniu, przenoszeniu i transporcie pacjentów,

o) udział w czynnościach związanych z gospodarką odpadami (w tym w szczególności: oznakowanie odpadów, czynności w magazynie odpadów, dekontaminacja powierzchni magazynu, dekontaminacja wózków transportowych do odpadów).

p) dbanie o stały dostęp do środków sanitarnych oraz materiałów higienicznych.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions énoncées dans la directive
Explication:

1) Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki:

art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

„Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.”

Tryb z wolnej ręki jest dopuszczalny, gdy zdefiniowane jest istnienie interesu, który mógłby doznać uszczerbku z związku z wydłużeniem procedury poprzez udzielenie zamówienia

w trybie konkurencyjnym. Interesem zasługującym na szczególną ochronę jest niewątpliwie zdrowie i życie pacjentów szpitala, jak też zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu. Potrzeba natychmiastowej realizacji zamówienia jest podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych skutków zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. Zamówienie jest na tyle pilne, że nie jest możliwe dochowanie terminów właściwych dla trybu konkurencyjnego.

2) Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki:

Konieczność zabezpieczenia ciągłości świadczenia usługi sprzątania szpitala, do chwili przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu oraz podpisania na tej podstawie umowy o zamówienie publiczne. Obowiązkiem Zamawiającego jako jednostki służby zdrowia jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania szpitala w sposób ciągły. Usługa sprzątania ma charakter ciągły i nieprzerwany. Prawidłowy proces kompleksowego sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu zakażeniom szpitalnym. Zabezpieczenie świadczenia usług sprzątania szpitala jest nieodłącznie związana

z prawidłowym funkcjonowaniem placówki medycznej i wykonywaniem przez nią działalności leczniczej. Zachowanie czystości w szpitalu na odpowiednim poziomie stanowi zadanie priorytetowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, jak też personelu szpitala.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: WSP-DZP-2100-5/2023
Intitulé:

Usługa sprzątania w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A w Tarnowskich Górachna okres 3 miesięcy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/02/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Impel Facility Services Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 276153155
Adresse postale: ul. A. Słonimskiego 1
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-304
Pays: Pologne
Adresse internet: https://impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Hospital Service Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 020548171
Adresse postale: ul. A. Słonimskiego
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-304
Pays: Pologne
Adresse internet: https://impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Optima Cleaning Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 363068270
Adresse postale: ul. A.Słonimskiego 1
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-304
Pays: Pologne
Adresse internet: https://impel.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 010 634.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 014 010.02 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Podwykonawcy (aneks do umowy z dnia 3 marca 2023r.):

a) Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o. o., ul. Gliwicka 2, 40-079 Katowice,

b) Lux Medical Care Sp. z o. o., ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław,

c) Prodomum Sp. z o. o., ul. Łęczycka 12, 53-632 Wrocław,

wykonanie następującej części zamówienia – zakres zgodny z umowami o współpracy

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023