Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 172087-2023

22/03/2023    S58

Polska-Tarnowskie Góry: Usługi sprzątania

2023/S 058-172087

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 241512940
Adres pocztowy: ul. Pyskowicka 47-51
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-612
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Umów i Zamówień Publicznych - Izabela Chmiel
E-mail: zp@wspsa.pl
Tel.: +48 322854058
Faks: +48 323846446
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wspsa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzątania w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A w Tarnowskich Górachna okres 3 miesięcy

Numer referencyjny: WSP-DZP-2100-5/2023
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń szpitalnych o łącznej powierzchni 13 342,71 m2 w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zlokalizowanych

w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz przy ul. Opolskiej 21.

2. Wykaz powierzchni przeznaczonych do sprzątania:

• Budynek główny wraz z budynkiem oddziału psychiatrii przy ul. Pyskowickiej – 11 961,08 m2

• Budynek administracji przy ul. Pyskowickiej – 807,40 m2

• Budynki przy ul. Opolskiej 21 – 574,23 m2

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 014 010.02 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń
85100000 Usługi ochrony zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach; ul. Pyskowicka 47-51 oraz ul. Opolska 21

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń szpitalnych o łącznej powierzchni 13 342,71 m2 w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz przy ul. Opolskiej 21.

2. Wykaz powierzchni przeznaczonych do sprzątania:

• Budynek główny wraz z budynkiem oddziału psychiatrii przy ul. Pyskowickiej –

11 961,08 m2

• Budynek administracji przy ul. Pyskowickiej – 807,40 m2

• Budynki przy ul. Opolskiej 21 – 574,23 m2

3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

a) specjalistyczne sprzątanie i dezynfekcję powierzchni szpitala i sprzętów szpitalnych ,

b) całodobowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych,

c) transport odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca składowania,

d) transport odpadów komunalnych z miejsca powstawania do miejsca składowania,

e) mycie, dezynfekcja i ścielenie łóżek pacjentów,

f) pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych pacjentów, dekontaminacja naczyń sanitarnych,

g) transport bielizny brudnej i czystej,

h) czynności związane z gospodarką w zakresie bielizny i odzieży szpitalnej w oddziałach szpitalnych,

i) obsługa szatni i magazynów bielizny,

j) transport materiałów z Bloku Operacyjnego do Centralnej Sterylizacji i z powrotem,

k) usługi transportowe żywności,

l) usługi transportowe materiałów i sprzętów,

m) usługi transportowe materiału biologicznego pacjenta,

n) pomoc przy podnoszeniu, przenoszeniu i transporcie pacjentów,

o) udział w czynnościach związanych z gospodarką odpadami (w tym w szczególności: oznakowanie odpadów, czynności w magazynie odpadów, dekontaminacja powierzchni magazynu, dekontaminacja wózków transportowych do odpadów).

p) dbanie o stały dostęp do środków sanitarnych oraz materiałów higienicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

1) Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki:

art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

„Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.”

Tryb z wolnej ręki jest dopuszczalny, gdy zdefiniowane jest istnienie interesu, który mógłby doznać uszczerbku z związku z wydłużeniem procedury poprzez udzielenie zamówienia

w trybie konkurencyjnym. Interesem zasługującym na szczególną ochronę jest niewątpliwie zdrowie i życie pacjentów szpitala, jak też zapewnienie bezpieczeństwa personelowi medycznemu. Potrzeba natychmiastowej realizacji zamówienia jest podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych skutków zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. Zamówienie jest na tyle pilne, że nie jest możliwe dochowanie terminów właściwych dla trybu konkurencyjnego.

2) Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki:

Konieczność zabezpieczenia ciągłości świadczenia usługi sprzątania szpitala, do chwili przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu oraz podpisania na tej podstawie umowy o zamówienie publiczne. Obowiązkiem Zamawiającego jako jednostki służby zdrowia jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania szpitala w sposób ciągły. Usługa sprzątania ma charakter ciągły i nieprzerwany. Prawidłowy proces kompleksowego sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu zakażeniom szpitalnym. Zabezpieczenie świadczenia usług sprzątania szpitala jest nieodłącznie związana

z prawidłowym funkcjonowaniem placówki medycznej i wykonywaniem przez nią działalności leczniczej. Zachowanie czystości w szpitalu na odpowiednim poziomie stanowi zadanie priorytetowe z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, jak też personelu szpitala.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WSP-DZP-2100-5/2023
Nazwa:

Usługa sprzątania w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A w Tarnowskich Górachna okres 3 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/02/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel Facility Services Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 276153155
Adres pocztowy: ul. A. Słonimskiego 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-304
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://impel.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hospital Service Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 020548171
Adres pocztowy: ul. A. Słonimskiego
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-304
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://impel.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Optima Cleaning Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 363068270
Adres pocztowy: ul. A.Słonimskiego 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-304
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://impel.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 010 634.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 014 010.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawcy (aneks do umowy z dnia 3 marca 2023r.):

a) Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o. o., ul. Gliwicka 2, 40-079 Katowice,

b) Lux Medical Care Sp. z o. o., ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław,

c) Prodomum Sp. z o. o., ul. Łęczycka 12, 53-632 Wrocław,

wykonanie następującej części zamówienia – zakres zgodny z umowami o współpracy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2023