Fournitures - 172096-2023

22/03/2023    S58

Pologne-Wieliczka: Scories, laitier, déchets et débris ferreux

2023/S 058-172096

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Numéro national d'identification: 6830003427
Adresse postale: Park Kingi 1
Ville: Wieliczka
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 32-020
Pays: Pologne
Courriel: maciej.trabka@kopalnia.pl
Téléphone: +48 12278-71-11
Fax: +48 12278-71-10
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Spółka Akcyjna
I.5)Activité principale
Autre activité: Górnictwo

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa żużla wielkopiecowego mielonego

Numéro de référence: KSW/2022/EZM/122
II.1.2)Code CPV principal
14630000 Scories, laitier, déchets et débris ferreux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 4 810 ton (słownie: cztery tysiące osiemset dziesięć ton) żużla wielkopiecowego mielonego, lub innych rodzajów produktów ubocznych obróbki wysokotemperaturowej, spełniających wymogi normy PN-EN 15167-1:2007 lub o parametrach równoważnych . Zamawiający uzna następujące parametry za potwierdzające równoważność:

Właściwość: Wymaganie:

1) zawartość MgO ≤ 18%

2) zawartość S2- ≤ 2%

3) zawartość SO3 ≤ 2,5%

4) strata prażenia z korektą dotycząca utleniania siarczków ≤ 3,0%

5) zawartość chlorków* ≤ 0,10%

6) zawartość wilgoci ≤ 1,0%

7) zawartość fazy szklistej > 66,6%

8) powierzchnia właściwa ≥ 275 m2/kg

9) początek wiązania zaczynu (50% mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i 50% cementu porównawczego CEM I) nie może być dłuższy niż dwukrotnie w porównaniu z początkiem wiązania zaczynu wykonanego z samego cementu porównawczego

*mielony granulowany żużel wielkopiecowy może zawierać więcej niż 0,10% chlorków, ale w

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 688 790.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Lieu principal d'exécution:

Wieliczka

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 4 810 ton (słownie: cztery tysiące osiemset dziesięć ton) żużla wielkopiecowego mielonego, lub innych rodzajów produktów ubocznych obróbki wysokotemperaturowej, spełniających wymogi normy PN-EN 15167-1:2007 lub o parametrach równoważnych . Zamawiający uzna następujące parametry za potwierdzające równoważność:

Właściwość: Wymaganie:

1) zawartość MgO ≤ 18%

2) zawartość S2- ≤ 2%

3) zawartość SO3 ≤ 2,5%

4) strata prażenia z korektą dotycząca utleniania siarczków ≤ 3,0%

5) zawartość chlorków* ≤ 0,10%

6) zawartość wilgoci ≤ 1,0%

7) zawartość fazy szklistej > 66,6%

8) powierzchnia właściwa ≥ 275 m2/kg

9) początek wiązania zaczynu (50% mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i 50% cementu porównawczego CEM I) nie może być dłuższy niż dwukrotnie w porównaniu z początkiem wiązania zaczynu wykonanego z samego cementu porównawczego

*mielony granulowany żużel wielkopiecowy może zawierać więcej niż 0,10% chlorków, ale w tej sytuacji maksymalna zawartość chlorków powinna być deklarowana przez dostawcę.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

I. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II. Opcja

W ramach maksymalnej ilości żużla, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu żużla, o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość żużla o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

I. WADIUM

1. Wadium w wysokości: 40 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIV specyfikacji.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank Pekao Spółka Akcyjna

Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501

z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2022/EZM/122

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty t

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 250-731773
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Dostawa żużla wielkopiecowego mielonego

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Ferrocarbo Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 356648633
Adresse postale: Ujastek 1
Ville: Kraków
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 31-752
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 649 348.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 2 688 790.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – oświadczenia składanego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ). JEDZ składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W tym przypadku JEDZ składa się w formie elektronicznej (odrębny plik dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.

JEDZ powinien być sporządzony przez Wykonawcę na podstawie standardowego formularza, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Wykonawca może wykorzystać dokument JEDZ złożony w odrębnym postepowaniu jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia jej złożenia;

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ

c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także sposobu ich złożenia, został opisany w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale IX Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 505-512 ustawy – przepisy ogólne,

2) art. 513-578 ustawy – odwołanie,

3) art. 579-590 ustawy – skarga do sądu.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023