Szolgáltatások - 172149-2020

10/04/2020    S72

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások

2020/S 072-172149

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51040510
Postai cím: Damjanich utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsoldis József
E-mail: zsoldis.jozsef@ervsz.hu
Telefon: +36 13410303
Fax: +36 13410303

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ervainfo.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361372020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000361372020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Parkoló automatákkal kapsolatos szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000361372020
II.1.2)Fő CPV-kód
98351000 Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási Szerződés keretében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automatához kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbi részfeladatok szerint:

1. részfeladat: Parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése, karbantartása, javítása és zárbetétek cseréje;

2. részfeladat: Parkolójegy-kiadó automaták pénzkazettáinak kiürítési, pénzkezelési és pénzfeldolgozási szolgáltatások ellátása

A Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Üzemeltetés, karbantart., javítás, zárbetétek cseréje

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38730000 Parkolóórák
44522000 Zárszerkezetek, záralkatrészek és kulcsok
50316000 Jegykiadó automata karbantartása és javítása
51214000 Parkolóórával kapcsolatos szerelési szolgáltatások
72300000 Adatkezelési szolgáltatások
98351000 Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Bdapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási Szerződés keretében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automata átvétele, átállítása, zárbetéteinek teljeskörű cseréje, üzemeltetése, karbantartása és javítása, továbbá a parkolójegy-kiadó automaták valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint.

1.1. Üzemeltetési szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:

— A parkolójegy-kiadó automaták üzemkész állapotának biztosítása (üzemidőben legalább 98 %-os rendelkezésre állás),

— A parkolójegy-kiadó automaták paraméterezési feladatainak szükség szerinti és folyamatos ellátása, ennek keretében kiemelten az ünnepnapok és különleges munkaszüneti, valamint munkanapok évi egyszeri paraméterezése, továbbá jogszabályváltásból eredő eseti paraméterezési feladatok ellátása,

— A parkolójegy-kiadó automatákon a mindenkori hivatalos fizetőeszközök elfogadásának biztosítása, az érmeszelektorokat felprogramozása az új érmékre,

— A parkolójegy-kiadó automaták távfelügyeletének biztosítása, beleértve a távfelügyeleti szoftver, valamint a SIM adatkártyák biztosítását is,

— A parkolójegy-kiadó automata pénzkazettái megteltségének jelzése Ajánlatkérő, és a pénzkezeléssel megbízott szolgáltató felé,

— Parkoló automaták naponkénti folyamatos digitális adatközléseinek a biztosítása megbízó felé,

— A lefogyott jegytekercsek biztosítása és cseréje,

— Az elakadt érme, bankjegy kivétele,

— Az eltömött érmebedobó-nyílás megtisztítása,

— Az érmeút ellenőrzése,

— Az eltömött jegykiadó-nyílás megtisztítása,

— Begyűrődött papír kivétele,

— Az órabeállítások elvégzése,

— Az akkumulátorok cseréje, töltése (szükség szerint),

— A parkolójegy-kiadó automaták újraindítása (szükség esetén),

— A kommunikációs hibák kezelése (ennek keretében a hiba elhárítása, és a hiba jelzése ajánlatkérő felé),

— A parkolójegy-kiadó automaták igény szerinti áthelyezése, a szolgáltatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően, maximum 20 darab automata esetében,

— Az üzemeltetés keretébe tartozó szolgáltatások teljes körű dokumentálása az Ajánlatkérő felé.

1.2. Karbantartási és javítási feladatok:

— Karbantartás: valamennyi parkolójegy-kiadó automata évente 2 (két) alkalommal történő műszaki felülvizsgálata,

— 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automata új 100 HUF-os érme-elfogadás biztosítása (érmevizsgáló átprogramozása, helyszíni cseréje)

— Javítás: a meghibásodott parkolójegy-kiadó automaták javítása, a meghibásodás okának feltárás, a javítás módjának egyidejű dokumentálása mellett.

1.3. Parkolójegy-kiadó automaták átvétele, zárbetét cseréje

— Nyertes köteles a korábbi szolgáltatótól a parkolóórákat 2020. június 27–28-án teljes körűen átvenni, azok működőképességét, műszaki állapotát felmérni, tesztelni, arról parkolóóránkként jegyzőkönyvet felvenni,

— Nyertes tudomásul veszi, hogy a parkolási rendszer teljes átvételének és üzemszerű indításra átadásának 2020. június 29-e 8.00-ig meg kell történni,

— Nyertes köteles a megnevezett parkolóórák műszaki átvételével egyidőben gondoskodni az előző szolgáltató által kiürített, a nyertes számára üzemeltetésre átadott 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automatákban található valamennyi (parkolóóránkként 3 db) zárbetétet cseréjéről.

1.4. Biztonsági műszaki felügyelet biztosítása:

— Ajánlattevő feladata 24 (huszonnégy) órás folyamatos biztonsági műszaki felügyelete keretében a parkolójegy-kiadó automaták megrongálása, feltörése, az által okozott balesetek esetén valamennyi szükséges, a vonatkozó jogszabályokban előírt, intézkedés megtétele, Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett.

1.5. Adatszolgáltatás, jelentések, statisztikák készítése:

— Hozzáférés biztosítása Ajánlatkérő számára a parkolás üzemeltetéséből származó parkolójegy-kiadó automatákra lebontott bevételek nyilvántartásához, az abban szereplő adatok ellenőrizhetősége.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2. alk. feltételként előírt, a telj.-be bevont 1 fő szakember alk. köv. felüli többlet szakmai gyakorlata hónapjainak összesített száma (min. 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció IV. fejezetében lévő szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint jogosult egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartamát további 12 hónappal meghosszabbítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) ponthoz: A szerződés teljesítésének kezdő napja: 2020. június 27.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pénzkazetták ürítése, pénzkez., pénzfeldolg. szolg.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63712400 Parkolói szolgáltatások
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában lévő 131 db Siemens Prisma5 és 5 db Parkeon Strada típusú parkolójegy-kiadó automata pénzkazettáinak kiürítése és az automatákból beszállított pénz kezelése és erről napi jelentés készítése a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevont 1 fő szakember pénz-, és értékszállítási feladatok ellátása során szerzett szakmai irányítói többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció IV. fejezetében lévő szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint jogosult egyoldalú jognyilatkozattal a szerződés időtartamát további 12 hónappal meghosszabbítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alk. igazolásában résztvevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pont).

A megkövetelt igazolási mód:

Az AT-nek ajánlatában az Európai Unió Bizottsága 2016/7. (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt Kitöltési útmutató alapján és a Korm. r. II. fej.-nek megfelelően az EKR rendszerben kitöltött, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.

Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike képviseletében az AT képviselője nyújtja be a formanyomtatványokat.

Azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot benyújtania ezen alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokat illetően.

AT-nek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia, ha az alk. követelményeknek való megfeleléshez nem támaszkodik más szervezet/személy kapacitásaira.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, – az AK Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglalt felhívása alapján –, a Korm. r. 1. § (2) bek.-ben, a Korm. r. III. fej.-ben (8., 10., 12–16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az elj.-ban előírt kizáró okok hatálya alá.

A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű AT(k) valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő GSZ-k vonatkozásában a Korm. r. 8. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT esetében AK a Korm. r. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Korm. r. III. fej-ben meghat.-ott igazolási módok a Korm. r. V. fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ a minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbesz. elj.-ban előírt követelményeknek. Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ(k) esetén az AK az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. fej.-nek megfelelően ellenőrizheti.

A Korm. r. 15. § (1) bek. alapján az AT az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az AT-nek csatolnia kell a Korm. r. 13. §-ban foglaltakat adott esetben, ennek hiányában AT nemleges tartalmú nyilatkozatát.

A Korm. r. 26. §-ára figyelemmel AK előírja, hogy a GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vmint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján.

A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.

AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész ALFA szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani, – a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alapján –, az alábbiak szerint:

P.1. A Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az Ajánlati Felhívás (továbbiakban AF) feladásának időpontját (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták zárcseréje, üzemeltetése és karbantartása, 2. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták ürítési, pénzszállítási pénzfeldolgozási szolgáltatásainak ellátása) – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a III.1.2) P. ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

Eszerint AT kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást köteles kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

P.2. Ajánlattevőnek a K.r. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzés tárgyára (1. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták zárcseréje, üzemeltetése és karbantartása, 2. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták ürítési, pénzszállítási pénzfeldolgozási szolgáltatásainak ellátása) vonatkozó érvényes (azaz az ajánlattételi határidő lejártakor is fennálló) szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló, a biztosító által kiállított igazolás, amelyből megállapítható, hogy a felelősségbiztosítás megfelel az AF III.1.2. P.2. pontjában előírt alkalmassági minimum követelménynek.

Ajánlattevőnek a biztosító által kiállított igazolást kell csatolnia, nem a biztosítási kötvényt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának időpontját (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták zárcseréje, üzemeltetése és karbantartása, 2. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták ürítési, pénzszállítási pénzfeldolgozási szolgáltatásainak ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele –, amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az AF feladásának időpontjáig (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontjáig), terjedő időtartama alatti árbevétele – összesen nem érte el

Az 1. részfeladat tekintetében a 66 000 000 HUF-ot.

A 2. részfeladat tekintetében a 34 000 000 HUF-ot.

P.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyának (1. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták zárcseréje, üzemeltetése és karbantartása, 2. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták ürítési, pénzszállítási pénzfeldolgozási szolgáltatásainak ellátása) megfelelő érvényes (azaz az ajánlattételi határidő lejártakor is fennálló) szakmai felelősségbiztosítással, amely legalább

Az 1. részfeladat tekintetében 100 000 000 HUF/év és legalább káreseményenként 10 millió HUF-ra,

A 2. részfeladat esetében 100 000 000 HUF/év és legalább káreseményenként 10 millió HUF-ra szól.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. r. 19. § (3) és (7)-(8) bekezdéseiben foglaltakra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT-nek ajánlatban a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát. AK a Korm. r. 2. § (5) bek.-e alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK Kbt. 69. § (4) bek. foglaltak szerinti felhívására szükséges benyújtani, – a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alapján –, az alábbiak szerint:

M.1. Az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hó) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (1. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták zárcseréje, üzemeltetése és karbantartása, 2. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták ürítési, pénzszállítási pénzfeldolgozási szolgáltatásainak ellátása) szerinti referenciának ismertetése (Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontjának megfelelően. A Korm. r. 22. §-a szerint az AF III.1.3) M.1. pontjában előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelést az AT, ill. az alkalmasság igazolásban résztvevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződéskötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A Kbt. 140. § (9) bek. alkalmazandó. A nyilatkozatnak vagy a szerződéskötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a szolgáltatás tárgya, mennyisége ismertetése (adott esetben), olyan részletezettséggel, amely alapján egyértelműen megállapítható az alkalmasság,

— a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),

— a szerződéskötő másik fél (referenciaadó) megnevezése, elérhetősége,

— nyilatkozni kell arról, hogy a telj, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös AT-ként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt.

A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi, mint a jelen AF EU Hiv .Lapjának történő feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap), azonban a teljesítés időpontjának a 3 évbe (36 hó) bele kell esnie. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek.-eiben, a Kbt. 67. § (3) bek.-ben, valamint a Korm. r. 24. § (1) bek.-ben foglaltakra.

M.2. Az 1. részfeladat tekintetében a K.r. 21. § (3) bekezdés f) pontja alapján azon szakmai vezető szakember nevének, képzettségének (képesítésének), szakmai gyakorlati idejének ismertetése, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős.

Az ismertetéshez csatolni kell:

— a szakember saját kezűleg aláírt és két tanú aláírásával ellátott nyilatkozatát a szakmai gyakorlati időről és a rendelkezésre állásról,

— képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.

M.3. A 2. részfeladat tekintetében a K.r. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetve műszaki felszereltségről. Az ajánlattevői nyilatkozathoz csatolni kell az eszközök rendelkezésre állásának jogcímét igazoló dokumentumok (tárgyi eszköz karton, bérleti szerződés, stb.) egyszerű másolatát.

M.4. A K.r. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolni kell az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó független szervezet által kiállított tanúsítvány vagy a K.r. 24. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentum egyszerű másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 (három) évben a közbeszerzés tárgya (1. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták zárcseréje, üzemeltetése és karbantartása, 2. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták ürítési, pénzszállítási pénzfeldolgozási szolgáltatásainak ellátása) szerinti legalább 1 db, minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített

Az 1. részfeladat tekintetében legalább 100 db parkolójegy-kiadó automata üzemeltetésére és karbantartására, javítására vonatkozó;

A 2. részfeladat tekintetében legalább 100 db parkolójegy-kiadó automata ürítésére, pénzszállítására és pénzfeldolgozására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.

Az alkalmassági feltétel 1 (egy) vagy 2 (kettő) referenciával is biztosítható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő az 1. részfeladat tekintetében, ha nem rendelkezik 1 (egy) fő, felsőfokú végzettségű, legalább 36 hónap vezetői-irányítási gyakorlattal rendelkező szakmai vezetővel, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős.

M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő a 2. részfeladat tekintetében, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez legalább

— 1 db nagyteljesítményű (legalább 9 címlet válogatására alkalmas, legalább 1 100 érme/perc sebességű) érmeválogató és számláló berendezéssel,

— 1 db digitális mérleggel,

(a nyilatkozatban meg kell jelölni az eszközök pontos típusát, illetve bérlet esetében ezen felül csatolni kell az érvényes bérleti vagy egyéb szerződés másolatát.)

M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták zárcseréje, üzemeltetése és karbantartása, 2. részfeladat: parkolójegy-kiadó automaták ürítési, pénzszállítási pénzfeldolgozási szolgáltatásainak ellátása) tevékenységre vonatkozóan érvényes (azaz az ajánlattételi határidő lejártakor fennálló) ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszert tanúsító okirattal, illetve egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenért. kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglalt szabályoknak megfelelően történik. AK a nyertes AT-t megillető ellenértéket az AK teljesítés igazolása alapján, az AT szabályosan kiállított számlája kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes AT által megjelölt bankszámlára.

AT havonta, a teljesítés igazolást követően jogosult számlát benyújtani.

AK a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. §(1), (5) és (6) bek.-ét.

A további részletes fiz. feltételeket a KD. IV. fejezetben lévő szolgáltatási szerződés tartalmazza.

AK táj.-ja AT-t, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmes teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, telj. biztosíték) részletes szabályait a KD. IV. fejezetben lévő vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/05/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/05/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR), elérhetősége: https://ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Korm.r.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Annak érdekében, hogy a GSZ ajánlatot tudjon benyújt.,regisztrálnia kell az EKR-ben, az e-Korm. r. alapján. A Közb. Dok.-ok az elj. iránti érdeklődését jelző GSZ számára az AF I.3. p.-ban meghat.-ott elektr. úton érhetők el.

2. AK az elj.-ban való részvételt aj. bizt. ad.-hoz köti, összege:1. részf.: 800 000 HUF, 2. részf.: 400 000 HUF; amelyet AK 11784009-22231574 sz. szlára kell átutalni „Parkolójegy-kiadó automatákkal kapcsolatos szolg.-... részf.” megjelöléssel. Az átutalás igazolása: a pü.-i int. által kiállított ig. Az aj. bizt. teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltak szerint is. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (4)-(7) bek.-re, a rendelkezésre bocsátásra von. tov. info.-kat a KD. II.2.5) pontja tartalmazza.

3. Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja, a Kbt. 65. § (7) bek., a Kbt. 66. § (5) bek., a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat, vmint – az alk. igazolásában résztvevő más szervezet von.-ban – a Korm. r. 15. § szerinti nyilatkozatot, dokumentumot, adott esetben a nemleges tartalmút, tov. a Korm. r. 13. § szerint foly.-ban lévő vált. bejegyzési elj. esetében a cégb.-hoz benyújtott vált. bejegyzési kérelmet, és az annak érk.-ről a cégb. által megküldött ig-t. Vált.bejegyzési elj. hiányában, az erre von. nemleges nyil.-ot kell csat. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot kell csatolni a KD. V. fej. Műszaki Dok.-ban részletesen meghatározott tart.-mal.

4. AK a Korm. r. 30. § (4) bek. és a 39. § (3) bek. alapján táj.-ja AT-t, hogy az AF III.1.2)-1.3) p. tekintetében a Korm. r. 28. § (3) bek. és 37. § (3) bek. alapján meghat.-ott min. szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg AT alk.-nak feltételeit és igazolását.

5. A szerz. kötés feltétele, hogy a nyertes AT csatolja nyil.-át arra von.-an, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. p. szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá, hogy a teljesítési bizt.-ot rend.-re bocsátja.

6. AK a KD-ban táj.-ként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT táj.-t kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti köv.-ekről, melyeknek AT-nek a telj. során meg kell felelni.

7. Ha az AK az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, a második legkedvezőbb AT-t, úgy a nyertes AT visszalépése esetén AK a második AT-vel köt szerz.-t.

8. Hiánypótlás: AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az elj.-ba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9. AK élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ben foglaltakkal.

10. AK nem teszi lehetővé a nem közös AT nyertes, valamint a közös AT nyertesek által gazd. szervezet (projekttársaság) létrehozását. AK üzleti társulások ajánlatát is elfogadja. Közös aj.tételre vonatkozó szab-at a KD tart.-a.

11. AK nem alk.-a a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12. AK előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését is.

13. Az aj.-ok ért. szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Az egyes részszempontokra adható pontszám: 0–10. Az aj.-ok ért.-nek Kbt. 76. § (9) bek. d) pontja szerinti módszere: a KH a nyertes AT kiválasztására szolg. ért. szempontrendsz. alk.-ról szóló Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.3.25.) szerinti arányosítás módszere.

14.Az AF IV.2.6) p-hoz: AK az 1 hónapon 30 naptári napot ért.

15. A jelen elj.-ban előírt hat.idők tek. irányadó idő: a Közép-európai magyar idő.

16. AK alkalmazza és felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 27/A. §-ra.

16. FAKSZ: dr. Molnár Judit (Ljsz. 00207).

17. A jelen elj.-ban a magyar jog az irányadó, az AF által nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és Vhr. rend.-ei az irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/04/2020