Services - 172190-2023

22/03/2023    S58

Pologne-Varsovie: Services de télécommunications

2023/S 058-172190

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 038-112034)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Numéro national d'identification: 7010902185
Adresse postale: Piękna 20
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-549
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Rafalska
Courriel: zamowienia@knf.gov.pl
Téléphone: +48 222625280
Fax: +48 222625274
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.knf.gov.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.knf.gov.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Numéro de référence: DZA.DZAZZP.2610.5.2023
II.1.2)Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych tj. usług telefonii komórkowej w ramach sieci telefonii komórkowej, usług bezprzewodowej transmisji danych oraz telefonii stacjonarnej przez okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od podpisania Umowy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie, w tym w szczególności w Załączniku nr 3 do Umowy

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 038-112034

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 21/03/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 31/03/2023
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 21/03/2023
Heure locale: 13:00
Lire:
Date: 31/03/2023
Heure locale: 13:00
Numéro de section: II.2.5
Au lieu de:

Kryterium jakości - Nazwa: Oferowana wielkość pakietu ryczałtowej transmisji danych (w PL) w abonamencie dla kart / Waga: 20

Lire:

Kryterium jakości - Nazwa: Oferowana wielkość pakietu ryczałtowej transmisji danych (w PL) w abonamencie dla kart SIM z aktywacją głosową / Waga: 20

VII.2)Autres informations complémentaires: