Suministros - 172226-2019

12/04/2019    S73

Polonia-Olsztyn: Servicios de contratación

2019/S 073-172226

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Número de identificación fiscal: 138/2019/PN/DZP
Dirección postal: ul. Oczapowskiego 2
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-719
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 312, 10-719 Olsztyn
Correo electrónico: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl
Teléfono: +48 895245239
Fax: +48 895233472
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uwm.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie

Número de referencia: 138/2019/PN/DZP
II.1.2)Código CPV principal
79600000 Servicios de contratación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Zamawiający jest zainteresowany dokonaniem rekrutacji dla studentów z obszaru Danii, Islandii, Finlandii oraz Szwecji.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 79600000 – 0 Usługi rekrutacyjne.

4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II.2.4)Descripción del contrato:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2019 roku posiadać będzie limit studentów na kierunku lekarskim w języku angielskim w wysokości 110 studentów. Liczba studentów na kierunku lekarskim w języku angielskim jest stała w każdym kolejnym roku. Wykonawca prowadzi na obszarze 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim, dla studentów z Danii, Islandii, Finlandii oraz Szwecji, międzynarodowy marketing i promocję UWM z należytą troską i starannością poprzez strony internetowe, targi edukacyjne oraz inne media i źródła. Wykonawca na koniec roku kalendarzowego przesyła raport przeprowadzonych ww. czynności marketingowo-promocyjnych do UWM. Wykonawca prowadzi także działalność informacyjną o specyfice studiów medycznych, warunkach socjalno-bytowych studentów, odpłatnościach za studia i kosztach utrzymania się w Polsce. Wykonawca gwarantuje, że nie będzie publikował jakichkolwiek reklam lub materiałów promocyjnych zawierających logo lub znak firmowy UWM bez uprzedniej zgody UWM, nie będzie składał obietnic w imieniu UWM w sprawie przyjęcia studenta, nie podejmie negocjacji lub nie podpisze umowy w imieniu UWM. Wykonawca wspomaga UWM w uzyskaniu i utrzymaniu akredytacji w krajach z obszaru 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim, dla studentów z obszaru Danii, Islandii, Finlandii oraz Szwecji. Wykonawca musi mieć zatrudnioną przynajmniej jedną osobę lub sam Wykonawca musi posiadać znajomość języka polskiego lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym pełną komunikację między Wykonawcą a UWM.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie członków zespołu rekrutującego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp;

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp. oraz odniesienie skazania za wykroczenie za karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp;

8. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy Pzp;

9. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

10. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów.

11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W zakresie zdolności technicznej, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę, przedmiotowo zgodną z niniejszym zamówieniem tj. rekrutacja studentów obcokrajowców na Uczelnię Wyższą/ instytucję szkolnictwa wyższego (minimum 40 studentów na jeden rok kalendarzowy) o wartości co najmniej 2 000 000,00 milionów brutto. Przez obcokrajowca Zamawiający rozumie każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

2. W zakresie kwalifikacji zawodowych, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia która uczestniczyła w realizacji usługi polegającej na zrekrutowaniu min. 40 studentów obcokrajowców, na uczelnię wyższą /instytucję szkolnictwa wyższego, w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące:

a) zmiany lub zwiększenia liczby osób wskazanych w przedstawionym przez Wykonawcę, wraz z ofertą przetargową, wykazie osób przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem Umowy. Nowe osoby wskazane przez Wykonawcę będą posiadały, co najmniej takie same uprawnienia jak wymagane w SIWZ;

b) zmiany wielkości opłaty za studia;

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);

d) zmiany terminu rekrutacji studentów.

Termin realizacji umowy ulegnie przesunięciu w wypadku:

— wystąpienia opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

— działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku, itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych zamówienia,

— zmiany zarządzenia Rektora UWM dotyczącego terminów i warunków rekrutacji na kierunek lekarski

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2, pok. 310, 10-719 Olsztyn, POLSKA

Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Po zakończeniu 4-letniej umowy z Wykonawca którego uda się wyłonić w przedmiotowym postępowaniu.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu,

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.3. gwarancjach bankowych,

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Zam. 138/2019/PN/DZP” na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

1. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. Wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

3.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ;

3.3. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

3.4. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał) (Załącznik nr 5);

3.5. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.6. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.7. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp., w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/04/2019