Services - 172287-2023

22/03/2023    S58

Roumanie-București: Services de boisement

2023/S 058-172287

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Numéro national d'identification: RO1590120
Adresse postale: Strada: Petricani, nr. 9A
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 023842
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: DANIEL VASILE ROBU
Courriel: daniel.robu@rosilva.ro
Téléphone: +40 213171005
Fax: +40 213169745
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100163885
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: regie autonoma
I.5)Activité principale
Autre activité: Silvicultura si exploatari forestiere

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Servicii de regenerarea padurilor OS Bals - DS OLT 2023

Numéro de référence: 2
II.1.2)Code CPV principal
77231600 Services de boisement
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Servicii de regenerarea padurilor conform antemasuratorilor si devizelor atasate documentatiei de atribuire.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 194 276.26 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ocolul Silvic Bals lucrari impaduriri

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77231600 Services de boisement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO414 Olt
Lieu principal d'exécution:

Ocolul Silvic Bals, conform antemasuratorilor atasate documentatiei.

II.2.4)Description des prestations:

Servicii de regenerarea padurilor specificate in caietul de sarcini si documentatia aferenta.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 497 452.95 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ocolul Silvic Bals ajutorarea regenerarii naturale-impaduriri sub masiv

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77231600 Services de boisement
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO414 Olt
Lieu principal d'exécution:

Ocolul Silvic Bals, conform antemasuratorilor atasate documentatiei.

II.2.4)Description des prestations:

Servicii de regenerarea padurilor specificate in caietul de sarcini si documentatia aferenta.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 696 823.31 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței : se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi :

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) RESTANTE la momentul prezentării;

2. cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

2) Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.

În vederea completării acestei declarații precizăm că persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt : ing. Matei Cătălin Lucian – director, ec. Nita Vasilica – director economic, ing. Mihăilescu Emilia – responsabil regenerarea pădurilor, ing. Vîle George – responsabil producție, ing. Răuță Dorian – responsabil achiziții.

Inițial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autorității contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.

Cerința nr. 1. Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și să aibă dreptul de a furniza/presta produsele/serviciile solicitate prin prezenta documentație. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Inițial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va depune Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.

Document obligatoriu : Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Informațiile cuprinse în acest certificat trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.

Cerința nr. 2. Potrivit Codului Silvic – Legea 46/2008 cu modificările și completările ulterioare, art. 30 alin (5), Lucrările de regenerare, întreținere a semințișului și plantațiilor se realizează de către persoane juridice atestate în condițiile legii.

Document obligatoriu : Copie conform cu originalul a Certificatului de atestare conform art. 30 alin (5) din Codul Silvic – Legea 46/2008 cu modificările și completările ulterioare. Solicitată în vederea analizării condițiilor necesare atribuirii contractului de prestări servicii de regenerări artificiale prin împăduriri. Informațiile cuprinse în acest document trebuie să fie reale/valabile la data prezentării acestora. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.

Inițial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va depune Certificatul de atestare conform art. 30 alin (5) din Codul Silvic.

NOTĂ : În lipsa înregistrării la ORC (persoane juridice străine) sunt acceptate documente echivalente care să dovedească forma de înregistrare/atestare/apartenență profesională adecvate în raport cu obiectul contractului.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaSe impune ca ofertantul/candidatul participant la procedură să aibă o cifră de afaceri minimă pe ultimii trei ani (2020, 2021, 2022) cel puțin egală cu 70% din valoarea estimată a contractului ce se va incheia, pentru fiecare lot în parte. Se propune ca și condiție minimă o cifră de afaceri pe ultimii trei ani de minim 348217,06 lei pentru lotul nr. 1, 487776,32 lei pentru lotul nr. 2. S-a considerat necesar ca ofertanții care participă la licitație să aibă o situație anterioară care să le permită derularea unui astfel de contract, iar situația lor economico-financiară să fie evaluată în funcție de indicatorul cifră de afaceri medie pe ultimii trei ani.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Document obligatoriu : Declarație privind cifra medie de afaceri prin completarea DUAE. Cifra medie de afaceri se va declara pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile (2020, 2021, 2022), în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.Inițial se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile generale privind cifra medie de afaceri globală pe ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte Documentele justificative în susținerea cifrei de afaceri, doar la solicitarea autorității contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.Ca documente suport se pot prezenta : bilanțuri, extrase de bilanț sau orice alte documente din care să reiasă situația economică a ofertanților.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, din care să rezulte că a prestat servicii similare a căror valoare a fost de minim 50% din valoarea estimată, pentru fiecare lot ofertat, respectiv 248726,47 lei pentru lotul nr. 1, 348411,65 lei pentru lotul nr. 2. Prin servicii similare se intelege toata gama de servicii cuprinsa in antemasuratoarea si devizul aferente documentatiei de atribuire.

Loturile: 1,2Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitateInformații privind personalul de specialitate și de asigurarea calității.

Loturile: 1,2Utilaje, instalatii si echipament tehnicDeclarație privind echipamentele tehnice, utilajele, instalațiile. Având în vedere că prestarea serviciilor de împăduriri se poate face numai cu utilaje specifice, operatorii economici trebuie să facă dovada că dispun de gama de utilaje cu ajutorul cărora să poată asigura respectarea termenelor contractuale și a epocilor optime de prestare a serviciilor.Ofertantul trebuie să facă dovada că deține sub orice formă de deținere, cel puțin următoarea gamă de utilaje :Pentru lotul nr. 1 gama minimă de utilaje necesare este următoarea :- Tractor de minim 45 CP sau echivalent – 1 buc;- Tocător pentru vegetație ierboasă/lemnoasă, cositoare vegetație ierboasă/lemnoasă sau echivalent – 1 buc;- Plug PP3 sau echivalent – 1 buc;- Grapă disc GD 3,2 sau echivalent – 1 buc;- Freză lățime maximă 1,70 m, prășitoare lățime maximă 1,70 m sau echivalent – 1 buc.Lista de utilaje solicitată este minimă, pentru executarea contractului sunt necesare în unele cazuri și alte utilaje de care operatorii economici trebuie să dispună. Se solicită această gamă de utilaje având în vedere specificul serviciilor care se vor atribui, respectiv servicii de pregatirea mecanizata a terenului si servicii de împăduriri (pentru serviciile de impaduriri si intretineri in plantatii : tractorul este necesar pentru efectuarea serviciilor de întreținere mecanizată între rândurile de puieți împreună cu freza, plugul și grapa cu discuri, în funcție de speciile care compun plantațiile înființate – specia determinând distanța între puieți și între rândurile de puieți, tocătorul este necesar în vederea efectuării serviciilor de cosire a ierbii și vegetației lemnoase de mici dimensiuni dezvoltate în sezonul estival, prășitoarea este necesară pentru serviciile de întreținere pe rândurile de puieți, tractorul trebuie să aibă minim 45 CP pentru a face față serviciilor la care este supus, adică dacă ar fi de capacitate mai mică nu ar putea presta serviciile de întreținere cuplat cu freza, plugul sau grapa cu discuri, puterea minimă necesară pentru acționarea acestor utilaje fiind de 45 CP - tractoarele cu puteri mai mari sunt acceptate, freza trebuie să aibă lățimea maximă de 1,70 m deoarece dacă ar avea lățime mai mare ar distruge puieții, lățimea maximă a schemei de plantare -dintre puieții forestieri- încadrându-se în 1,70 m, prășitoarea trebuie, de asemenea, să aibă lățimea maximă de 1,70 m din aceleași considerente).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Document obligatoriu : Prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar.Inițial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.

Document obligatoriu : - Prezentare declarație cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani;Inițial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante. Documentele se vor depune pentru fiecare lot in parte.

Pentru verificarea capacității tehnice a operatorului economic, acesta trebuie să prezinte ”Declarația privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului” însoțită de oricare din următoarele documente :- Documente de proprietate (ex. factură conform cu originalul) pentru utilajele aflate în proprietate;- Contract de chirie, valabil la data prezentării ofertei, pentru utilajele deținute cu contract de chirie.Inițial operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va fi obligat să prezinte Documentele justificative, doar la solicitarea autorității contractante. Documentele se vor depune pentru lotul nr. 1.Justificarea capacității utilajelor : Capacitatea minimă a utilajelor solicitată prin documentație este determinată de specificul serviciilor care trebuie prestate cu acestea, în condițiile de teren existente în suprafețele pe care se vor presta serviciile. Factorii care impun capacitățile solicitate sunt condițiile existente în teren la prestarea unor asemenea servicii, întreținerea mecanizată a plantațiilor etc.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/04/2023
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 18/06/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/04/2023
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Compartimentul juridic al Directiei Silvice Olt
Adresse postale: B-dul Sfantul Constantin Brancoveanu, nr. 6
Ville: Slatina
Code postal: 230094
Pays: Roumanie
Courriel: office@slatina.rosilva.ro
Téléphone: +40 249432154
Fax: +40 249432002
Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023