Dienstleistungen - 172297-2022

Submission deadline has been amended by:  237575-2022
01/04/2022    S65

Nederland-'s-Hertogenbosch: Gezondheidsdiensten

2022/S 065-172297

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 521718727
Postadres: Pettelaarpark 10
Plaats: 'S-HERTOGENBOSCH
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 PD
Land: Nederland
Contactpersoon: Stéphanie van Oosterbosch
E-mail: inkoopaanbestedingenenadvies@hetservicecentrum.nl
Telefoon: +31 883686666
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdhvb.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67a2de3b8382f07b78505ea96eec5898
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67a2de3b8382f07b78505ea96eec5898
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding inzet EHBO ten behoeve van Covid-19 vaccinatielocaties

Referentienummer: HSCDOC-1368817716-2720
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

inzet EHBO

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85140000 Diverse gezondheidszorgdiensten
80560000 Diensten voor opleiding inzake gezondheidszorg en EHBO
79625000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel
79624000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanbestedende dienst verwijst naar het aanbestedingsdocument (Programma van Eisen), inclusief bijlagen

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

- Betaling van belastingen en sociale premies,

- Corruptie,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristiche activiteiten,

- Fraude,

- Deelneming aan een criminele organisatie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De overeenkomst heeft een looptijd van 12 maanden, met de optie om 3 maal met 1 jaar te verlengen

IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 06/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/03/2022