Diensten - 172471-2021

06/04/2021    S66

België-Melle: Advies inzake beveiliging en risicobeheersing

2021/S 066-172471

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Raymond van West
E-mail: raymond.vanwest@fluvius.be
Telefoon: +32 92636982
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406187
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=406187
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20D042-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veiligheidscoördinatie net gebonden Fluvius

Referentienummer: Fluvius-FLU20D042-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317000 Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht omvat de invulling van de rol van veiligheidscoördinator (VC) ontwerp en

Verwezenlijking voorzien in de wetgeving op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met inbegrip van advies bij opmaak van

Lastenboeken en advies bij gunning van opdrachten (art. 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 25 januari 2001) en

Dit in opdracht van Fluvius.

Het betreft hier veiligheidscoördinatie bij:

• Projecten distributienetten;

• Projecten netgebonden gebouwen;

• Projecten bij werken in hoogspanningsposten en gasstations;

• Specifieke netgebonden projecten algemeen (bv. Warmtenetten,..).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 098 400.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht omvat de invulling van de rol van veiligheidscoördinator (VC) ontwerp en verwezenlijking voorzien in de

Wetgeving op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met inbegrip van advies bij opmaak van lastenboeken en advies bij gunning van opdrachten (art. 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 25 januari 2001) en dit in opdracht van Fluvius.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 098 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal verlengbaar met 36 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UEA in bijlage (zie ook info in 'Vragenlijst' in bijlage)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(zie verplicht in te vullen VRAGENLIJST in bijlage)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(zie verplicht in te vullen VRAGENLIJST in bijlage)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 041-103580
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/04/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Fluvius System operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest,

Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra,Sibelgas en Atrias die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te

Worden beschouwd.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2021