Építési beruházás - 17259-2017

18/01/2017    S12

Magyarország-Budapest: Gyalogút építése

2017/S 012-017259

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kádár Attila, ügyvezető
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Telefon: +361 9206312
Fax: +361 9206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 2017. évi, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos sétány kialakítása a Margit-híd – Dráva utca között- kivitelezés.

Hivatkozási szám: FKLM/213/2016.
II.1.2)Fő CPV-kód
45233161 Gyalogút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „A 2017. évi, Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos sétány kialakítása a Margit-híd – Dráva utca között- kivitelezési munkák”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 151 316 650.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233161 Gyalogút építése
45233120 Közút építése
45241100 Rakpart építése
45220000 Mérnöki és építési munkák
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45215500 Nyilvános illemhelyek
45233121 Főútvonal építése
45233320 Közút alapozása
45233340 Gyalogút alapozása
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45233220 Közút burkolása
34928500 Közvilágítási berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest 25122/5. hrsz.; 24897/2. hrsz.; 25122/2. hrsz.; 25122/7. hrsz.; 25123/12. hrsz.; 25123/10. hrsz.; 25122/8. hrsz.; 25123/11. hrsz.; 23806/1. hrsz.; 25123/5. hrsz.; 25123/2. hrsz.; 25666/4. hrsz.; 25598/1. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

Vállalkozási szerződés keretében Budapest, pesti rakpart északi irányban történő rendezésének munkái a közbeszerzési dokumentumok és az alábbiak szerint.

Vállalkozó hiba- és hiánymentesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint vállalja el a kivitelezési munkát (a továbbiakban: Létesítmény) amely kiterjed az alábbi feladatok elvégzésére:

— A pesti rakpart északi részén, a Margit-híd – Dráva utca közötti szakaszon az alsó rakparton víztelenített út (gyalogos sétány) kialakítása a szükséges kiegészítő beruházásokkal (csapadékvíz elvezető csatorna fektetése, új burkolat, szegély, köztéri elemek, nyilvános illemhely kialakítása és az azt ellátó közművek létesítése);

— a Megrendelő által szolgáltatott tervek és engedélyek, továbbá az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján, amennyiben szükséges, kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerint,

— a kiviteli tervek szükség szerinti módosítása és ehhez kapcsolódóan engedélyek megszerzése, módosítása,

— a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításhoz (pl. közműkiváltások) szükséges valamennyi engedély beszerzése,

— forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,

— kivitelezési munkák elvégzése, a befejezett Létesítmény átadása,

— közműkiváltási munkák elvégzése,

— a helyreállítási munkák elvégzése,

— ideiglenes forgalomba helyezés iránti intézkedés, a forgalomba helyezési engedély megkéréséhez szükséges dokumentáció hiánytalan elkészítése, engedélyezési eljárás megindításának kérelmezése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás,

— a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,

— a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése,

— régészeti feladatok elvégzése az útépítési engedélyben foglaltak alapján,

— tervezői művezetés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 33. § (4) bekezdése szerint.

A részletes tervezési és kivitelezési feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Mennyiségi adatok:

— 19 200 m² útfelület,

— 4 800 m² aszfaltozott járdafelület,

— 13 200 m² térkövezett járdafelület,

— 1 500 m hosszon partélen süllyesztett szegély kialakítása,

— 1 500 m hosszon korlát építése,

— 3 illemhelyiség építése, gépészeti tér kialakításával 2,80 m x 1,55 m alapterülettel és csatlakozó közmű – 20 fm vízvezeték és 105 fm csatorna – kiépítésével,

— 1 265 fm hosszon csapadékelvezető csatorna építése, 3 db olajleválasztó berendezéssel,

— 8 db új közvilágítási oszlop létesítése és 67 db közvilágítási lámpatest cseréje,

— 96 fm hosszon gázvezeték kiváltási munkák,

— kikötőket ellátó közmű kiépítése: 1720 fm vízcső és 32 db akna építése; 1 785 fm hosszú távközlési kábelt és 22 aknát tartalmazó alépítmény építése; 1 850 fm elektromos kábel és 32 db kikötői raszter egyedi ellátását biztosító elektromos hálózat kiépítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Dagály-törvény) 3. § (1) bekezdése szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Dagály-törvény) 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén:

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és

b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.”

A 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint:

„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha:

e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.”

A mexikói Guadalajara város visszalépését követően a Magyar Úszó Szövetség Magyarország Kormányának támogatásával jelezte a Nemzetközi Úszó Szövetségnek (FINA), hogy Budapest készen áll a visszalépő város helyett 2017-ben megrendezni a világbajnokságot.

A Kormány a FINA pozitív döntését követően 11.3.2015-én kormányhatározatban kötelezte el magát a 2017-es VB megrendezése mellett, majd 16.4.2015-án Orbán Viktor miniszterelnök, Julio Maglione (a FINA elnöke), valamint Gyárfás Tamás (a Magyar Úszó Szövetség elnöke) Lausanne-ban aláírták a 2017. évi VB megrendezéséről szóló megállapodást.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Szerződéses megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 967 085 454.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 151 316 650.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A nyertes Ajánlattevő adószáma: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 10452556-2-44.

2.) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. sz. ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Adószáma:10452556-2-44.

2. sz. ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.

Adószáma: 11705053-4-44.

3. sz. ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.

Adószáma: 11081423-2-03.

4. sz. ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B ép. V. em.

Adószáma: 14300327-2-44.

3.) A nyertes ajánlattevő ajánlatában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez, az alábbi részek tekintetében:

— mérnöki tevékenység,

— őrzés,

— szállítás,

— gépbérlés,

— közműépítési munkák,

— elektromos szakipari munkák,

— távközlési alépítmény építése,

— terméskőburkolatok készítése,

— útépítés alépítményi munkák,

— vízépítési munkák,

— beton és vasbeton építési munkák,,

— állvány készítés,

— kertészeti munkák,

— sport és játszóeszközök elhelyezése,

— forgalomtechnika,

— utcabútorok elhelyezése,

— állapotfelmérés,

— minőségvizsgálatok,

— lőszermentesítés,

— régészeti szakfelügyelet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 188228592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148–149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)–(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 188228592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2017