Služby - 172625-2020

10/04/2020    S72

Slovensko-Banská Bystrica: Architektonické a súvisiace služby

2020/S 072-172625

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37828100
Poštová adresa: Nám. SNP 23
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 974 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Daniš
E-mail: martin.danis@bbsk.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Súťaž riadi ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6310/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: verejná správa

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Referenčné číslo: 06725/ODDVO/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene pre účely jeho novej náplne multifunkčného centra. Bude ponúkať verejné, poloverejné a súkromné služby a spolu s areálom bude vytvárať nové spoločenské centrum sídliska Sekier - Lipovec. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa nasledujúceho kritéria na hodnotenie návrhov: Kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

Bližšie informácie k hodnoteniu predložených návrhov sú uvedené v čl. 7 súťažných podmienok.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/07/2020
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

V súťaži návrhov budú účastníkom udelené nasledovné ceny:

1. miesto: 15 000 EUR

2. miesto: 9 000 EUR

3. miesto: 6 000 EUR

Porota môže rozhodnúť aj o udelení odmien návrhom na ďalších miestach poradia návrhov, ktorým nebola udelená cena, ale ktoré navrhne porota odmeniť za ich kvalitatívny prínos. V tomto prípade porota rozhodne o výške odmien pre jednotlivé návrhy. Maximálna výška takto udelených odmien môže byť spolu najviac 3 000 EUR.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
doc. Ing. arch. Radek Kolařík, predseda poroty
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., členka poroty
Ing. arch. Katarína Jägrová, členka poroty
Ing. arch. Danica Turčanová, členka poroty
Ing. arch. Peter Kašša, člen poroty
Ing. arch. Martin Paulíny, náhradník
Ing. arch. Hana Kasová, náhradníčka

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Súťaž návrhov je podľa priebehu jednokolová. Všetky predpokladané lehoty týkajúce sa súťaže návrhov sú uvedené v súťažných podmienkach.

2. Súťažné podmienky možno nájsť bez akýchkoľvek obmedzení či poplatkov na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6310/summary

3. Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

4. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotí porota ako víťazný.

5. Predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO je 283 000 EUR bez DPH, z čoho suma na ceny a odmeny udelené v súťaži predstavuje 33 000 EUR. Verejný obstarávateľ zároveň informuje účastníkov, že v čase vyhlásenia súťaže nemá finančne kryté náklady spojené s postupom, ktorý bude nasledovať po ukončení tejto súťaže (priame rokovacie konanie, ktoré vyhlasovateľ vykoná s účastníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný). Verejný obstarávateľ však predpokladá, že v čase vyhlásenia výsledkov tejto súťaže bude mať schválené finančné prostriedky na zadanie zákazky nasledujúcej po tejto súťaži, keďže je jednoznačným cieľom vyhlasovateľa realizovať predmetný projekt a použitie finančných prostriedkov v uvedenej výške bolo schválené uznesením zastupiteľstva BBSK č. 213/2019 zo dňa 22. augusta 2019.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/04/2020