Szolgáltatások - 172694-2021

07/04/2021    S67

Nederland-Petten: Uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het GCO terrein te Petten

2021/S 067-172694

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: European Commission, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.2 - Support Services Petten
Postadres: PO Box 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8245
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het GCO terrein te Petten

Referentienummer: JRC/PTT/2021/OP/0796-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een dienstencontract voor dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van (niet nucleaire) ruimten en gebouwen van het GCO te Petten met als doelstelling een goed beheersbaar schoonmaakcontract te realiseren, op basis van een inspanningsgericht werkprogramma.

De dagelijkse schoonmaak betreft voornamelijk regulier schoonmaakonderhoud van de diverse kantoorgebouwen, laboratoria-, opslag en technische ruimtes.

De periodieke schoonmaak betreft specifiek schoonmaakonderhoud waarbij diensten zoals glasbewassing, vloer onderhoud, reinigen zonnepanelen en overige specifieke zaken moeten worden uitgevoerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het GCO terrein te Petten.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/03/2021