Leveringen - 17282-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Skien: Vuilnisbakken

2018/S 009-017282

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
RENOVASJON I GRENLAND IKS
913 482 778
Postboks 3046
Skien
3707
Noorwegen
Contactpersoon: Anne Berit Steinseth
Telefoon: +47 41541504
E-mail: anne.berit.steinseth@rig.no
NUTS-code: NO034

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rig.no/

Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/75623

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/159263
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Mepex Consult AS
968975250
Torvveien 5
Asker
1383
Noorwegen
Contactpersoon: Sølvi Rønnekleiv Haugedal
Telefoon: +47 99047556
E-mail: solvi@mepex.no
NUTS-code: NO012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://rig.no/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Top lifted and bottom emptied containers for cabins and households in the region of Grenland

Referentienummer: 29103/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement includes delivery of complete top lifted and bottom emptied containers for collecting waste from cabins and households in the region of Grenland, as well as a Service agreement.

The procurement is divided into 2 subcontracts, to which each subcontract is assigned to 1 supplier. The tenders for each subcontract are evaluated separately.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Subcontract 1: top lifted and bottom emptied containers for waste collection points

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO034
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The amount of top lifted and bottom emptied containers to be delivered is estimated to 190 pcs. The fractions residual waste, paper/cardboard as well as glass- and metal packaging are to be enabled to be delivered in separate containers at the waste collection points. The collection points are used by cabins and households connected to multi-household solutions.

The offered containers should have usable volumes as indicated in Table 1.

Volume (Litres) Approved volume interval (Litres).

1500 (1300 - 1700)

2000 (1800-2600)

3000 (2700-3600)

4000 (3700-4400)

Table 1: Description of container volume to be delivered under subcontract 1.

The filling aperture heights of the containers are to meet the following requirements:

1. Accepted filling aperture height exceeding 1.2 m, for containers intended for cabins

2. Maximum filling aperture height up to 1.2 m, for containers intended for households

If the provided containers meet the requirements of category 2, they can be provided in both categories.

Containers which correspond to the requirement in Category 1 may be modified and provided under Category 2 if the modification meet the requirement accordingly.

The containers provided are, as standard, to be equipped with electronic systems for both customer access control and level controlled emptying. Purchases of containers without the electronic systems may occur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Extension of the contract period of 1 + 1 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option: Mushroom Kinshofer emptying system as an alternative to the standard single hook system.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Delkontrakt 2: small top lifted and bottom emptied containers of ~1000 litres

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO034
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The amount of smaller top lifted and bottom emptied containers of ~ 1000 litres is estimated to 950 pcs. The containers are intended for Glass- and Metal packaging as a supplement to the existing containers at multi-household waste collection points.

The filling aperture height of the containers is to meet the following requirements:

a. Maximum height of 1.2 m

b. If the filling aperture height of the original container provided exceeds 1.2 m, the solution must be modified with an aperture placed lower than 1.2 m. The volume reduction resulting from the modification must be indicated. Some containers without the modification may be purchased when intended for waste from cabins.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Extension of the contract period of 1 + 1 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option: Mushroom Kinshofer emptying system as an alternative to the standard single hook system.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See tender documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See tender documents.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See tender documents.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See tender documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:15
Plaats:

Mepex Consult AS.

Torvveien 5.

1383 Asker

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nedre Telemark tingrett
Postboks 2624
Skien
3702
Noorwegen
Telefoon: +47 32211600
E-mail: nedre.telemart.tingrett@domstol.no

Internetadres: https://www.domstol.no/nedre-telemark

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
KOFA
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
Telefoon: +47 55193000
E-mail: post@kofa.no

Internetadres: http://www.kofa.no/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018