Leveringen - 17285-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Noorwegen-Vadsø: Medische apparatuur

2018/S 009-017285

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Tollbugata 7
Vadsø
9800
Noorwegen
Contactpersoon: Synnøve Norunn Simonnes
E-mail: synnove.norunn.simonnes@sykehusinnkjop.no
NUTS-code: NO051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/79016440.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Special mobilisation bed for delivery to Helse Bergen HF

Referentienummer: 2017/1615
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Helse Bergen HF intends to procure one special mobilisation bed called Erigo®Pro, as well as the accompanying FES electrodes. As far as the Contracting Authority is aware, there is only one supplier who can offer equipment with the type of functionality that Helse Bergen HF requests. See the justification thereof given in Annex D1 to this Voluntary ex ante transparency notice.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haukeland University Hospital.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Helse Bergen HF intends to procure one special mobilisation bed called Erigo®Pro, as well as the accompanying FES electrodes. As far as the Contracting Authority is aware, there is only one supplier who can offer equipment with the type of functionality that Helse Bergen HF requests. See the justification thereof given in Annex D1 to this Voluntary ex ante transparency notice.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option for a service contract.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

The Physical Medicine and Rehabilitation Department at Haukeland University Hospital provides specialised rehabilitation to various diagnosis groups, including patients who have had strokes or serious traumatic brain damage. Upon admittance, patients are often bed ridden and have both major motory and cognitive issues, including consciousness disturbances. These patients have shown to have good benefit from early mobilisation, as this leads to a better function level over time.

As a further development of the department´s offer, the Contracting Authority would like to procure Erigo®Pro in order to promote function in the early rehabilitation phase, as well as prevent complications.

Erigo®Pro is a standing aid (robot), which allows early mobilisation of neurological patients such as, for example, patients with serious acquired brain damage from a stroke or traumatic brain damage. Erigo®Pro combines standing training with dynamic stepping/cycle movements. In addition, Erigo®Pro has synchronised “functional electrical stimulation” (FES). These functions enable serious patients get to get vertical better at an early stage (compared with mobilisation from a normal standing bench), as dynamic verticalisation has a positive influence on blood pressure, wakefulness and simulation of muscle activity. Erigo®Pro promotes function and hampers complications. It can give patients higher intensity at an earlier stage, which has shown to be positive for optimising function.

The Contracting Authority has had the product demonstrated at various conferences on neurological rehabilitation, read research reports and it has contacts in the professional environment, including in Denmark, who have had good experience with the product. As far as the Contracting Authority is aware, Erigo®Pro is the only product in the market that makes dynamic standing training possible. Erigo®Pro is manufactured by Hocoma (Sveits) and the supplier is Timik AS.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Special mobilisation bed for delivery to Helse Bergen HF

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Timik AS
938373590
PB 6253
Etterstad
0603
Noorwegen
NUTS-code: NO051
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 200 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sykehusinnkjøp HF divisjon vest
Bergen
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018