Tjenesteydelser - 172927-2019

12/04/2019    S73

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 073-172927

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Odense Universitetshospital (OUH)
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: J. B. Winsløws Vej 4
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Mikkelsen
E-mail: Martin.Mikkelsen@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende etablering af henholdsvis Plasmaferesecenter og AiB celleterapilaboratorium

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark, Odense Universitetshospital (OUH), udbyder totalrådgivning vedrørende byggeprojektet ombygning af dele af Stærmosegårdsvej 6, 5230 Odense M, med henblik på etablering af henholdsvis Plasmaferesecenter og AiB celleterapilaboratorium.

Der er tale om et byggeprojekt omfattende 2 byggesager i samme ejendom, idet Region Syddanmark, OUH, ønsker begge byggesager håndteret af samme rådgiver og udbudt ved samme licitation.

Idet der skal aflægges særskilt byggeregnskab for hver af de 2 byggesager, som har adskilt økonomi, skal der forventeligt bl.a. gennemføres brugerproces og udarbejdes separat projektmateriale for hver byggesag, ligesom også andre af opgaverne i forbindelse med rådgivningen vil være påvirket heraf.

Der er udarbejdet byggeprogrammer for hver af de 2 byggesager.

Projektets samlede anlægssum er på 35 100 000 DKK for de 2 byggesager tilsammen.

Udførelsen af byggeriet forventes udbudt i fagentrepriser i licitation henhold til tilbudsloven.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71220000 Arkitektprojektering
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Stærmosegårdsvej 6, 5230 Odense M

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark, OUH, ønsker et totalrådgiverteam med både ingeniørfaglige og arkitektfaglige kompetencer, idet det hertil kan oplyses, at det vurderes, at hovedvægten i den udbudte totalrådgivningsopgave ligger på de ingeniørfaglige discipliner.

Der ønskes et rådgiverteam, som foruden at kunne stille med en stærk projekteringsledelse og de almene fagdiscipliner med vægten på de ingeniørfaglige discipliner samt en stærk byggeledelse, også kan stille med specialistkompetence indenfor laboratoriebyggeri.

Den udbudte totalrådgivningsopgave omfatter overordnet gennemførelse af brugerproces, rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse, projektering, udførelse og arbejdsmiljø, og herunder udarbejdelse af udbudsmateriale til og gennemførelse af indbudt licitation i henhold til tilbudsloven samt byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning i byggeperioden og varetagelse af 1-års eftersyn.

Opgaven udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudslovens § § 58-60. Kun prækvalificerede tilbudsgivere vil derfor kunne give tilbud på opgaven. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man ansøge herom.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter, da bygherren vurderer, at én samlet kontrakt for begge byggesager bedst muligt sikrer et godt konkurrencefelt og samtidigt begrænser omfanget af koordinering og risici for grænseflader for bygherren.

Udbudsbekendtgørelsen og prækvalifikationsbetingelserne i udbudsmaterialet indeholder oplysninger om vilkårene for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger.

For oplysninger om indholdet af den udbudte opgave henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 og det øvrige udbudsmateriale, der er offentliggjort samtidig med udbudsbekendtgørelsen. Det samlede udbudsmateriale er angivet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I henhold til ABR 89.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Region Syddanmark vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil Region Syddanmark særligt lægge vægt på, hvilke ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de bedste kompetencer i form af referencer og erfaringer (set i forhold til relevans, størrelse og kompleksitet). Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere at have følgende kompetencer:

- Totalrådgivning vedrørende ny- eller ombygningsprojekter af tilsvarende teknisk kompleksitet svarende til etablering af henholdsvis klassificerede laboratorier og plasmaferesecentre/blodbankvirksomhed eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som de 2 udbudte projekter,

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af klassificerede laboratorier og plasmaferesecentre/blodbankvirksomhed eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som de 2 udbudte projekter. Det tillægges positiv vægt, hvis ansøger har erfaring med detailprojektering,

- Arkitektkompetencer vedrørende projektering af klassificerede laboratorier og plasmaferesecentre/blodbankvirksomhed eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som de 2 udbudte projekter,

- Byggeledelse vedrørende ny- eller ombygningsprojekter af tilsvarende teknisk kompleksitet svarende til etablering af henholdsvis klassificerede laboratorier og plasmaferesecentre/blodbankvirksomhed eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som de 2 udbudte projekter, gerne udbudt i fagentrepriser,

- Håndtering af brugerinddragelse og brugerprocesser i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag/projektforslag.

Ved vurderingen vil hovedvægten ligge på ansøgernes evne til at dokumentere erfaring med dels totalrådgivning vedrørende ny- eller ombygningsprojekter af tilsvarende teknisk kompleksitet svarende til etablering af henholdsvis klassificerede laboratorier og plasmaferesecentre/blodbankvirksomhed eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som de 2 udbudte projekter, dels ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering, herunder detailprojektering, af klassificerede laboratorier og plasmafere-secentre/blodbankvirksomhed eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som de 2 udbudte projekter og endelig dels byggeledelse vedrørende ny- eller ombygningsprojekter af tilsvarende teknisk kompleksitet svarende til etablering af henholdsvis klassificerede laboratorier og plasmaferesecentre/blodbankvirksomhed eller lignende projekter af en tilsvarende størrelse og/eller kompleksitet som de 2 udbudte projekter, gerne udbudt i fagentrepriser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Prisen på visse af rådgivningsydelserne afgives som optionspris.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, præsentationsmøde og spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til prækvalifikationsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN606399A.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i eESPD-dokumentets del III.

Ansøger skal ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet.

EESPD-dokumentets pkt. III D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Der stilles ikke særlige krav til egnethed.

ESPD del IV A kræver således ikke udfyldelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse omsætning, soliditetsgrad (egenkapital / samlede aktiver) og egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår i eESPD-dokumentets del IV B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i minimum 2 af de seneste 3 regnskabsår har haft:

- En omsætning på mindst 7 000 000 DKK,

- En soliditetsgrad (egenkapital / samlede aktiver) på mindst 20%,

- En positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Region Syddanmark, OUH, ønsker et totalrådgiverteam med både ingeniørfaglige og arkitektfaglige kompetencer, idet det hertil kan oplyses, at det vurderes, at hovedvægten i den udbudte totalrådgivningsopgave ligger på de ingeniørfaglige discipliner.

Der ønskes et rådgiverteam, som foruden at kunne stille med en stærk projekteringsledelse og de almene fagdiscipliner med vægten på de ingeniørfaglige discipliner samt en stærk byggeledelse, også kan stille med specialist-kompetence indenfor laboratoriebyggeri.

Ansøger skal i eESPD-dokumentets del IV C, oplyse op til 6 referencer fra de seneste 3 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med totalrådgivning til ny- eller ombygningsprojekter af tilsvarende teknisk kompleksitet svarende til etablering af henholdsvis klassificerede laboratorier og plasmaferesecentre/blodbankvirksomhed. Der kan ligeledes oplyses referencer for relevante opgaver, der er udført tidligere end inden for de seneste 3 år.

Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:

- Bygherre (inkl. kontaktdata),

- Ansøgers rolle/funktion i referenceopgaven (hvilken rådgivning er ydet af ansøger i forbindelse med referenceopgaven),

- Referencebyggeriets karakter,

- Referenceopgavens størrelse (anlægssum på det pågældende byggeprojekt),

- Kort beskrivelse af referenceopgaven, gerne med fotos eller lignende, og ansøgers ydelser i forbindelse med projektet,

- Udførelsesperiode (status, herunder om projektet er afleveret til bygherre).

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men vil kunne komme ansøger til skade ved udvælgelsen.

Kun referencer, der vedrører opgaver, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene de dele af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der kan maksimalt henvises til 6 referencer i alt, uanset om ansøger er et konsortium, baserer sig på underrådgivere/underentreprenører eller andet.

Vedlægges mere end 6 referencer vil Region Syddanmark lade de første 6 referencer indgå i bedømmelsen af ansøgningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 6 nyeste i tid, som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at undersøge de oplyste referencer.

Ansøger skal anføre referencer/oplyse om teknisk og faglig formåen i eESPD-dokumentets del IV C, eventuelt suppleret med separate bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere:

- Mindst én reference i form af totalrådgivning vedrørende laboratorier i sygehus- eller sundhedsbyggeri eller tilsvarende laboratoriebyggeri med en anlægssum på minimum 10 000 000 DKK ekskl. moms.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Totalrådgivningskontrakten forventes at indeholde en social klausul i form af en hensigtserklæring med praktik- og uddannelseskrav. Desuden indeholder kontrakten en arbejdsklausul. Klausulernes nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes præsentationsmøde fredag den 26.4.2019 kl.10:30 -11:30 på Stærmosegårdsvej 6, 5230 Odense M, jf. nærmere prækvalifikationsbetingelserne pkt.3. På mødet vil der blive give en overordnet præsentation af byggesagerne og den udbudte totalrådgivningsopgave, ligesom de fremmødte vil få lejlighed til at besigtige bygningen, som skal ombygges.

Tilmelding til mødet kan ske pr. e-mail til Martin.Mikkelsen@rsyd.dk gerne senest den 25.4.2019 kl. 12:00.

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation Kun kan afleveres via login på Byggeweb Udbud, jf. nærmere herom i prækvalifikationsbetingelserne pkt. 4.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, præsentationsmøde og spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til prækvalifikationsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN606399A.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2019