Услуги - 172940-2020

10/04/2020    S72

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2020/S 072-172940

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на правосъдието
Национален регистрационен номер: 000695349
Пощенски адрес: ул. „Славянска“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Надежда Костадинова
Електронна поща: N_Kostadinova@justice.government.bg
Телефон: +359 29237533
Факс: +359 29813445
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://justice.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://justice.government.bg/home/index/4f789eab-a298-4e4f-9370-8f5cf46223a1

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Славянска“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 483
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 242-553168

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-411
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
04/12/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МИБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: simeonov@mbm-bg.com
Телефон: +359 29549118
Факс: +359 29549118
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 60 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В обявлението за възложена поръчка на процедурата е посочен линк към електронната преписка на поръчката в профила на купувача, а именно: http://profile.mjs.bg/ac69c39978968cd3d486a3e406659e33. Поради разработването и внедряването на изцяло нов сайт на Министерство на правосъдието цялата електронна преписка на поръчката е мигрирана и налична на посочения в поле I.1) линк, а именно: https://justice.government.bg/home/index/4f789eab-a298-4e4f-9370-8f5cf46223a1

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/04/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Славянска“ № 1

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по рамково споразумение № CПОР-25/4.10.2017 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/06/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 60 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „МИБМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: simeonov@mbm-bg.com
Телефон: +359 29549118
Факс: +359 29549118
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки се сключи допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г. към рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г., с което срокът за изпълнение на рамковото споразумение се удължава до 30.06.2020 г. Във връзка с изложеното с допълнително споразумение № 2 от 31.03.2020 г. към договор № 93-00-411/4.12.2018 г. срокът на договора се удължава до 30.06.2020 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Изменението е във връзка със сключено допълнително споразумение № 2/21.02.2020 г. към рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 1 „Предоставяне на пощенски услуги за органите на изпълнителната власт и техните администрации“. Със сключеното допълнително споразумение между Министерство на финансите, „Български пощи“ ЕАД, „Стар Пост“ ООД и „МИБМ Експрес“ ООД срокът за изпълнение на рамковото споразумение се удължава до 30.06.2020 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 BGN