Roba - 172942-2021

Submission deadline has been amended by:  215576-2021
07/04/2021    S67

Hrvatska-Šibenik: Multimedijska oprema

2021/S 067-172942

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda
Nacionalni registracijski broj: 95903273622
Poštanska adresa: Prilaz tvornici 39
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nika Vuletin Bujas
E-pošta: nvuletin@zpv-sibenik.hr
Telefon: +385 22218462
Telefaks: +385 22218462
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://priroda-skz.com/
Adresa profila kupca: https://priroda-skz.com/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0013063
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Zaštita prirode

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada i instalacija poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra

Referentni broj: 1/21 JN VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32322000 Multimedijska oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Izrada i instalacija poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra koja uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranja, puštanje u rad i edukaciju, te sve ostale aktivnosti tražene projektno-tehničkom dokumentacijom i pojedinim troškovnikom za potpuno uređenje i opremanje interijera i interpretacijskih izložaka, uređenje stalne muzejske izložbe te instalacija i podešavanje softverskih aplikacija sukladno detaljnim opisima, vrstama i količinama određenim u Troškovniku te sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi, a sve u vezi interijera i eksterijera objekata centralne zgrade i caffe bara budućeg Posjetiteljskog centra.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 816 570.25 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32322000 Multimedijska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora je Kanal sv. Ante u uvali Minerska, kat. čest. zem.: 5352/4 K.O. Donje Polje.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada i instalacija poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja Posjetiteljskog centra koja uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranja, puštanje u rad i edukaciju, te sve ostale aktivnosti tražene projektno-tehničkom dokumentacijom i pojedinim troškovnikom za potpuno uređenje i opremanje interijera i interpretacijskih izložaka, uređenje stalne muzejske izložbe te instalacija i podešavanje softverskih aplikacija sukladno detaljnim opisima, vrstama i količinama određenim u Troškovniku te sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 15 % (max 15 bodova)
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 42 % (max 42 boda)
Cijena - Ponder: 43 % (max 43 boda)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 816 570.25 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak nabave dio je projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. faza” koji se financira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju i...

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda, Prilaz tvornici 39, HR-22 000 Šibenik, OIB: 95903273622.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/04/2021