Suministros - 172954-2021

07/04/2021    S67

Polonia-Varsovia: Equipo telefónico

2021/S 067-172954

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Główna Policji
Dirección postal: ul. Puławska 148/150
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-642
País: Polonia
Persona de contacto: Edyta Szegidewicz
Correo electrónico: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Teléfono: +48 477211583
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.policja.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP

Número de referencia: 11/BŁiI/21/ESz
II.1.2)Código CPV principal
32550000 Equipo telefónico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów IP typu A i typu B wraz z serwisem gwarancyjnym, modułów rozbudowy klawiatury oraz licencji pozwalające na rejestrację i obsługę telefonów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48219700 Paquetes de software de servidor de comunicaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa telefonów IP typu A i typu B wraz z serwisem gwarancyjnym, modułów rozbudowy klawiatury oraz licencji pozwalające na rejestrację i obsługę telefonów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Realizacja zgłoszeń przez stronę internetową Wykonawcy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostarczenia urządzeń / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wymagany czas obowiązywania umowy ramowej – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej lub do wyczerpania środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na jej realizację.

Termin realizacji umowy wykonawczej – zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w postępowaniu w celu zawarcia umowy wykonawczej, jednak nie dłuższym niż do 60 dni roboczych od dnia ...

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, maksymalnie 3 dostaw abonenckich urządzeń końcowych telefonii IP na łączną minimalną wartość 1 000 000,00 PLN brutto.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia wykazu wykonanych dostaw, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy ramowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. Umowa wykonawcza zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wykonawczej – Załącznik nr 2 do projektu umowy ramowej. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określonych w projekcie umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy wykonawczej w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określony we wzorze umowy wykonawczej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/05/2021
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 08/08/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/05/2021
Hora local: 10:05
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem platformy https:/kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiający (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania związane z platformą, przedstawiono w rozdz. XIII SIWZ oraz na stronie platformy. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wys. 100 000,00 PLN.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia i/lub kartę techniczną producenta lub inne materiały informacyjne, zawierające wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej na platformie oraz B zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ) oraz oświadczenie – wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w rozdz. XI SWZ, w tym: odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w rozdziale XI SWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/04/2021