Diensten - 17302-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Diensten in verband met informatietechnologie

2018/S 009-017302

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oslo kommune v/ Utdanningsetaten
976 820 037
Postboks 6127 Etterstad
Oslo
0602
Noorwegen
Contactpersoon: Anders Grotterød
Telefoon: +47 02180
E-mail: Anders.Grotterod@ude.oslo.kommune.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oslo.kommune.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/309496

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Service for assessing and mapping learning

Referentienummer: 27-UDE-2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The education agency needs access to a network based service that collects and presents results and data from tests and mapping. A network based service for assessing and mapping is an important contribution in reaching several of the education agency's strategic targets as it will, in an efficient and systematic way, provide important information on pupils' capabilities and competence within several areas in the curriculum. This information is useful for teachers, the school management and school owners.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72222200
80490000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The education agency needs access to a network based service that collects and presents results and data from tests and mapping. A network based service for assessing and mapping is an important contribution in reaching several of the education agency's strategic targets as it will, in an efficient and systematic way, provide important information on pupils' capabilities and competence within several areas in the curriculum. This information is useful for teachers, the school management and school owners.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fulfilment of the Requirement Specification (Annex 1) / Assignment Comprehension. / Weging: 35.
Kwaliteitscriterium - Naam: User friendliness. / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Breadth and scope of additional services/content beyond the minimum solution. / Weging: 10
Prijs - Weging: 35.
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A tender conference will be held for this competition, 30.5.2017 at 10:30 at Strømsveien 102, Oslo.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 097-192866
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Service for assessing and mapping learning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rambøll Management Consulting Norge
987886609
Postboks 427 Skøyen
Oslo
0213
Noorwegen
Telefoon: +47 47467689
E-mail: idag@r-m.com
NUTS-code: NO
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 300 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018