Υπηρεσίες - 173068-2016

21/05/2016    S97

Βέλγιο-Βρυξέλλες: UCA-PRQ 15/076 Παροχή εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016/S 097-173068

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, General Secretariat
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 2-2818062
Φαξ: +32 2-2800262
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1397
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

UCA-PRQ 15/076 Παροχή εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός αναφοράς: UCA-PRQ 15/076.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79512000 Κέντρο κλήσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων και της συνέχισης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Γραμματεία προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
70220000 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση
79430000 Υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κατ' ανώτατο όριο 20 km από τις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (rue de la Loi 175, 1048 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων και της συνέχισης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Γραμματεία προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου με επαρκή χώρο εργασίας για 50 τηλεφωνητές και περίπου 20 λοιπά μέλη προσωπικού από τη Γραμματεία και πιθανόν άλλους οργανισμούς. Μετά από την αναγγελία μιας καταστροφής, το εν λόγω κέντρο κλήσεων θα ενεργεί ως «υπηρεσία απωλειών» με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με πιθανά θύματα της κρίσης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου δεν δημοσιεύει την εκτιμώμενη νομισματική αξία των συμβάσεών της. Ο προβλεπόμενος όγκος των υπηρεσιών ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο τμήμα III της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο τμήμα III της συγγραφής υποχρεώσεων.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο τμήμα III της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο τμήμα III της συγγραφής υποχρεώσεων.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/06/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/06/2016
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Council of the European Union, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. (Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης του Συμβουλίου. Παρακαλείσθε επίσης να σημειώσετε ότι η συνεδρίαση για την αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να χρειαστεί να επαναπρογραμματιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία για την αποσφράγιση των προσφορών.)

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους ασφάλειας και οργάνωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν το πλήρες όνομα και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στη διεύθυνση: tendering@consilium.europa.eu

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να αποστείλει εκπρόσωπο(ώπους), μπορεί να ζητήσει την έκθεση αποσφράγισης στην ίδια διεύθυνση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση, θα ασκούνται προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.

Οι προθεσμίες αυξάνονται κατά μια ορισμένη προθεσμία λόγω αποστάσεως διάρκειας 10 ημερών, ανεξαρτήτως του συνήθους τόπου κατοικίας ή διαμονής του οικείου μέρους.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22818062
Φαξ: +32 22800262
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/05/2016