Suministros - 173171-2023

23/03/2023    S59

Polonia-Wroclaw: Reactivos químicos

2023/S 059-173171

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Wrocławski
Número de identificación fiscal: 000001301
Dirección postal: pl.Uniwersytecki 1
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-137
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Golińczak
Correo electrónico: monika.golinczak@uwr.edu.pl
Teléfono: +48 713752950
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uwr.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych „powtarzalnych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na cztery zadania

Número de referencia: BZP.2710.49.2022.MG
II.1.2)Código CPV principal
33696300 Reactivos químicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dost. odczynników chemicznych „powtarzalnych” na potrzeby jed. Uwr z podziałem na 4 zadania.

Zadanie nr 1 – ilość poz.: 148

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 3.1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

Zadanie nr 2 – ilość poz.: 76

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 3.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

Zadanie nr 3 – ilość poz.: 21

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał.nr 3.3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

Zadanie nr 4 – ilość poz.: 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 3.4 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4

2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 223 528.50 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZADANIE NR 1 -Dostawa odczynników chemicznych "powtarzalnych"

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300 Reactivos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsca dostaw przedmiotu zamówienia zostało opisane w rozdziale V , ust 4 swz

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych „powtarzalnych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na cztery zadania.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:

Zadanie nr 1 – ilość poz.: 148

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p.), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w załączniku nr 3.1 do SWZ charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (według postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty w kolumnie nr 6 dotyczy zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.

6. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

7. Warunki płatności: Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji sukcesywnych dostaw / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1.Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla zadań nr 1 wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawca. Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla poszczególnych zadań będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

2.Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZADANIE NR 2-Dostawa odczynników chemicznych powtarzalnych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300 Reactivos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsca dostaw przedmiotu zamówienia zostało opisane w rozdziale V , ust 4 SWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych „powtarzalnych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na cztery zadania.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania

Zadanie nr 2 – ilość poz.: 76

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p.), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w załączniku nr 3.2 do SWZ charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (według postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty w kolumnie nr 6 dotyczy zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.

6. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

7. Warunki płatności: Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji sukcesywnych dostaw / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla zadań nr 2 wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawca. Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla

poszczególnych zadań będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

2.. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZADANIE NR 3 -Dostawa odczynników chemicznych powtarzalnych

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300 Reactivos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsca dostaw przedmiotu zamówienia zostało opisane w rozdziale V , ust 4 SWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych „powtarzalnych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na cztery zadania.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania

Zadanie nr 3 – ilość poz.: 21

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p.), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w załączniku nr 3.3 do SWZ charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (według postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty w kolumnie nr 6 dotyczy zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.

6. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

7. Warunki płatności: Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji sukcesywnych dostaw / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla zadań nr 3 wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawca. Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla poszczególnych zadań będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

2.. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ZADANIE NR 4 -Dostawa odczynników chemicznych powtarzalnych

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300 Reactivos químicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL Polska
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsca dostaw przedmiotu zamówienia zostało opisane w rozdziale V , ust 4 SWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych „powtarzalnych” na potrzeby jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na cztery zadania.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania

Zadanie nr 4 – ilość poz.: 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.4 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4

3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 p.z.p.), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanych odczynników odpowiednio w załączniku nr 3.4 do SWZ charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (według postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu) producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu spełniającego wymagania Zamawiającego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty w kolumnie nr 6 dotyczy zadania, na które składana jest oferta oraz w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych nazwę oferowanego odczynnika.

6. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

7. Warunki płatności: Szczegóły dotyczące płatności zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji sukcesywnych dostaw / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla zadań nr 4 wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawca. Termin realizacji sukcesywnych zamówień dla poszczególnych zadań będzie oceniany w kryterium oceny ofert.

2.. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 189-532455
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

ZADANIE NR 1 -Dostawa odczynników chemicznych "powtarzalnych"

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/03/2023
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Merck Life Science Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 778-10-02-137
Dirección postal: ul. Szelągowska 30
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL Polska
Código postal: 61-626
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 150 260.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 184 819.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

ZADANIE NR 2-Dostawa odczynników chemicznych powtarzalnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/02/2023
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Chemat Adam Taszner
Número de identificación fiscal: 5842457257
Dirección postal: Al. Rzeczypospolitej 8,
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL Polska
Código postal: 80-369
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 70 472.50 EUR
Valor total del contrato/lote: 86 681.18 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

ZADANIE NR 3 -Dostawa odczynników chemicznych powtarzalnych

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

ZADANIE NR 4 -Dostawa odczynników chemicznych powtarzalnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/03/2023
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: EPRO Ewa Magdalena Lach
Número de identificación fiscal: 7641747015
Dirección postal: ul. Geodetów, nr 23
Localidad: Władysławowo
Código NUTS: PL Polska
Código postal: 84-120
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 279 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 439.08 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1.OFERTA SKŁADA SIĘ Z:

1.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;

1.2. Formularza asortymentowo-cenowego sporządzonego według wzoru stanowiącego Załączniki nr 31-3.4 do SWZ;

1.3. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale VIII lit. B pkt 5 SWZ;

1.4. (jeżeli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII lit. B pkt 2 i 3 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;

1.5. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z Rozdziałem XI pkt 7 lub 8 SWZ;

1.6. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.

Wraz z ofertą nie należy składać dokumentu wymienionego w rozdz. VIII lit. C Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 4.Sposób komunikacji określono w rozdziale IX SWZ.

5.Sposób składania ofert określono w rozdz. XII I XIII SWZ.

6. Klauzula informacyjna z art.13 RODO znajduje sie w rozdz. III SWZ

7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 uPzp.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 uPzp.

11. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

12. Zamawiający nie przewiduje opcji.

13.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem art. 261 uPzp. 14.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 121 uPzp.

15.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

16.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

17.Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem postępowania.

18.Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

19. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.

20.Zamawiający nie przewiduje zebrania Wnioskodawców.

21.W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Szczegóły dot. rozwiązań równoważnych znajdują się w Rozdziale VII, lit B SWZ.

22.5.Ponadto, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających stopień czystości odczynników w procentach, np. karty katalogowe oferowanego produktu, świadectwa jakości, certyfikaty. Dokumenty te należy złożyć dla każdego odczynnika dla każdego zadania w jakim Wykonawca składa ofertę.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)

- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.

6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/03/2023