Suministros - 173480-2018

21/04/2018    S78    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Gas natural

2018/S 078-173480

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
350653461
al. Jana Pawła II 188
Kraków
30-969
Polonia
Persona de contacto: Iwona Sułkowska-Sajdak
Teléfono: +48 126465430
Correo electrónico: Iwona.Sulkowska@mpec.krakow.pl
Fax: +48 126465436
Código NUTS: PL214

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpec.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.mpec.krakow.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, pokój nr 338, III p.
al. Jana Pawła II 188
Kraków
30-969
Polonia
Persona de contacto: Iwona Sułkowska-Sajdak, Michał Ramza
Teléfono: +48 126465430
Correo electrónico: Iwona.Sulkowska@mpec.krakow.pl
Fax: +48 126465436
Código NUTS: PL214

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpec.krakow.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa gazu na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu.

Número de referencia: KGZG/2018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szacunkowe zużycie gazu o łącznym wolumenie kształtuje się na poziomie 53 669 422 kWh do 264 punktów odbioru zlokalizowanych na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz.

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Części II i Części III SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 589 791.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
65200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szacunkowe zużycie gazu o łącznym wolumenie kształtuje się na poziomie 53 669 422 kWh do 264 punktów odbioru zlokalizowanych na terenie gmin Kraków, Skawina, Rabka, Stary Sącz.

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Części II i Części III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 589 791.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na warunkach określonych w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem / wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw gazu ziemnego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 50 GWh dla minimum 100 PPG.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. W wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia (Umowa KGZG/2018) pomiędzy zwycięskim Wykonawcą, a Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu (MPEC S.A. w Krakowie)

2. Umowy indywidualne zostaną zawarte z Wykonawcą odrębnie przez każdego Zamawiającego - Odbiorcę

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/05/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.5.2018 o godzinie 12:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków w sali konferencyjnej numer 13.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Termin związania ofertą to dwa miesiące, liczony jest przy założeniu, że jeden miesiąc ma 30 dni, a dwa miesiące równa się 60 dni.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiającymi są uczestnicy Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Szczegółowy wykaz podmiotów będących Zamawiającymi w przedmiotowym postępowaniu zawarto w Części II SIWZ – OPZ. Zamawiający przeprowadzają przedmiotowe postępowanie wspólnie w oparciu o postanowienia art. 16 ust. 1 Ustawy PZP.

2. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

3. Rozpoczęcie czasu trwania zamówienia jest uzależnione od ewentualnych odwołań.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w szczególności wynikające z: zmiany osób reprezentujących, zmiany danych podmiotowych, ustawowych zmian stawek VAT i podatku akcyzowego.

Szczegółowe postanowienia w zakresie zmian opisano w § 15 wzoru umowy.

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp

6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dale „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.

7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

8. Termin związania ofertą: 60 dni

9. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

11. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę spełniającego przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (Z uwagi na limit znaków nie zamieszczono pełnej treści tej przesłanki wykluczenia - pełna treść znajduje się w pkt 9 SIWZ).

12. Kryterium cena - Waga: 100.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/04/2018