Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 173503-2018

21/04/2018    S78

Polska-Warszawa: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

2018/S 078-173503

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-246
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Kanclerz Beata Szczucińska
E-mail: international@at.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.at.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.at.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych

Numer referencyjny: JRP.POIIS.26.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
31350000 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych, zgodnie z OPZ:

Lp. Nazwa towaru Ilość sztuk.

1 Pulpit oświetleniowy + monitor + backup typu Node 1

2 Reflektor typu WASH RGBW + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 26

3 Reflektor ruchoma głowa typu profil z nożami kadrującymi RGBW + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 26

4 Reflektor profilowy LED, 25-50 stopni z hakiem na rurę F60, linką, + przewód DMX 2 m + przysłona irys i gobo 20

5 Reflektor LED par/pecet RGBW lub RGBA, + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 36

6 Naświetlacz asymetryczny LED RGBA + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 8

7 Listwa LED RGBW ze zmienną optyką + haki F60 + linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 20

8 Reflektor prowadzący z lampą halogenową 2

9 Statyw z płytą obrotową łożyskowany do reflektora prowadzącego z pkt. 8. 2

10 Reflektor typu LED Blinders, + haki F60+ linki zabezpieczające + przewód DMX 2 m 4

11 Statyw oświetleniowy aluminiowy 10

12 Wytwornica ciężkiego dymu 1

13 Wytwornica dymu 2

14 Wytwornica mgły typu hazer 2

15 Wytwornica mokrego śniegu 2

16 Reflektor typu stroboskop RGBW 2

17 Bezprzewodowy odbiornik/nadajnik sygnału DMX 6

18 DMX Splitter 6 wyjść (rozdzielacz sygnału DMX) 6

19 Bramka konwertująca sygnał Art-Net na DMX512 3

20 Regulator 12x3 kW 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 29/07/2018
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00-00-1003/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga do Sekcji II.2.7.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie do dnia 30.9.2018 r. od dnia podpisania Umowy.

Zamawiający wymaga, aby ewentualny niezbędny montaż sprzętu odbywał się wyłącznie w okresie do 30.9.2018 r. od podpisania Umowy.

.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunek zdolności technicznej (doświadczenia) Wykonawcy.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, którego opis znajduje się w sekcji „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” powinien zostać wykazany łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez konsorcja.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda (na zasadach określonych w art 26 ust. 1 ustawy Pzp): wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (ukończył) co najmniej dwa zadania polegające na dostawie i montażu wyposażenia oświetleniowego i/ lub efektów scenicznych o łącznej wartości co najmniej 700 000 PLN brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia brutto.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, w szczególności przewiduje zmianę terminu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy wystąpią obiektywne i niezależne od stron umowy przyczyny uniemożliwiające terminową realizację zamówienia; wówczas termin realizacji zamówienia zostanie stosownie przedłużony okres, w którym niemożliwa była realizacja dostawy. W przypadku zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron umowy okoliczności, Zamawiający dopuszcza:możliwość dostarczenia sprzętów o parametrach wyższych niż zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, bez zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia; możliwość dostawy sprzętów innych producentów niż zaoferowane w Ofercie, pod warunkiem dotrzymania parametrów technicz ...

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 12:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa w pok. nr 012.

Uwaga do Sekcji IV.2.6.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium (w kwocie 10 000 PLN) oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 2 %)

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego [...]

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego [...]

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [...]

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018