Доставки - 173555-2018

21/04/2018    S78

България-Бургас: Касети с тонер

2018/S 078-173555

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Стоянова — ст. юрисконсулт в дирекция ОП
Електронна поща: ge.stoyanova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.burgas.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/34114

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.burgas.bg/admin/notice/viewpost/62/34114
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на оригинални консум

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Регулярни доставки по заявки в зависимост от нуждите на възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, МФУ и копирни машини за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6, за всяка от обособените позиции в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в настоящата процедура. Подробна информация относно необходимите нови оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в Приложения № 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 и 7.1.6 за обособена позиция № 1 и Приложения № 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 за обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за участие. Количеството се определя съгласно необходимостта на възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 183 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
30125110 Тонер за лазерни принтери/факс машини
30124300 Барабани за офис машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Съгласно т. 5 от раздел I „Общи условия“ на Указания за изготвяне на офертите, неразделна част от настоящата обществена поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Регулярни доставки по заявки в зависимост от нуждите на възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и МФУ за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6, в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в настоящата процедура. Подробна информация относно необходимите нови оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в Приложения № 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 и 7.1.6, част от документацията за участие. Количеството се определя съгласно необходимостта на възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 146 666.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Подновявания на основания чл. 6, ал. 1 от ППЗООП във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОП възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, а именно: за ОП 1 — в размер до 13 333,33 BGN без вкл. ДДС или до 16 000,00 BGN с вкл. ДДС.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Подновявания на основания чл. 6, ал. 1 от ППЗООП във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОП възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, а именно: за ОП 1 — в размер до 13 333,33 BGN без вкл. ДДС или до 16 000,00 BGN с ДДС. Посоченият размер на подновяванията е включен в прогнозната стойност на обос. позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални консумативи за копирни машини.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30124300 Барабани за офис машини
30125120 Тонер за фотокопирни машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Съгласно т. 5 от раздел I „Общи условия“ на Указания за изготвяне на офертите, неразделна част от настоящата обществена.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Регулярни доставки по заявки в зависимост от нуждите на възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за копирни машини за срок от 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност, посочена в поле II.2.6, в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в настоящата процедура. Подробна информация относно необходимите нови оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и МФУ по места на доставка е представена в Приложения № 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, част от документацията за участие. Количеството се определя съгласно необходимостта на възложителя и заявените от него за доставка видове и количества консумативи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 36 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Подновявания на основания чл. 6, ал. 1 от ППЗООП във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОП възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, а именно: за ОП 1 — в размер до 13 333,33 BGN без ДДС или до 16 000,00 BGN с вкл. ДДС.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Подновявания на основания чл. 6, ал. 1 от ППЗООП във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОП възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца и в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, а именно: за ОП 1 — в размер до 3 333,33 лв. без вкл. ДДС или до 4 000,00 лв. с ДДС. Посоченият размер на подновяванията са включени в прогнозната стойност на обос. позиция.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Неприложимо!

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо!

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат опит в: изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнен през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходни“ доставки с предмета на поръчката се има предвид:

1. Доставки на консумативи за принтери/копирни машини съобразно обособената позиция, за която участниците подават оферта.

2. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент на името на участника/с обхват на дейност — в областта на доставка на компютърна техника и периферия и/или консумативи за печатаща/копирна техника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1 участникът попълва поле 1б) от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция: с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

По т. 2 участникът попълва поле раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в раздел „Общи условия“ в т. 9 от Указание за изготвяне на офертите и проекта на договор.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/05/2018
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/05/2018
Местно време: 10:00
Място:

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26, ет. 1, заседателна сграда.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

2. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице някое от изброените в чл. 54 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства.

3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП.

4. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор участникът, избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

5. Посочената прогнозна стойност в т. ІІ.2.6) за всяка обособена позиция е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението ѝ. Участниците следва да предложат цена за изпълнение на обособената позиция, която не надвишава съответната посочена в т. ІІ.2.6) прогнозна стойност.

6. С оглед на обстоятелството, че критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие.

7. Възложителят предвижда подновявания по чл. 6, ал. 1 и 2 от ППЗОП в следните случаи:

7.1. при възникване на необходимост от допълнителни консумативи, свързани с експлоатацията на устройствата;

7.2. за консумативи на устройства, закупени от възложителя след датата на сключване на договор и неописани в настоящата поръчка;

7.3. в случай на обжалване на решението за избор на изпълнител на следваща обществена поръчка със същия предмет по реда на чл. 196—199 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.

7.4. подновяванията по чл. 6, ал. 1 и 2 от ППЗОП възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции.

8. В прогнозната стойност, посочена в раздел II.1.5), са включени подновявания по чл. 6, ал. 1 и 2 от ППЗОП, които възложителят предвижда за срок не по-дълъг от 12 месеца, в размер на не повече от 10 % от прогнозната стойност на всяка от обособените позиции, както следва:

— за Обособена позиция 1 в размер до 13 333,33 BGN (тринадесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без включен ДДС или до 16 000,00 BGN (шестнадесет хиляди лева и 00 ст.) с включен ДДС,

— за Обособена позиция 2 в размер до 3 333,33 BGN (три хиляди триста тридесети три лева и тридесети и три стотинки) без включен ДДС или до 4 000,00 BGN (четири хиляди лева и 00 ст.) с включен ДДС.

9. Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Гаранцията се представя във форма по избор съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

10. Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в раздел „Общи условия“ в т. 9 от Указание за изготвяне на офертите и проекта на договор.

11. В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 1 април 2018 г., единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2018