Доставки - 173558-2018

21/04/2018    S78    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Електрическа енергия

2018/S 078-173558

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Медицински институт на МВР
129007218
бул. „Ген. М. Скобелев“ № 79
София
1606
България
Лице за контакт: Златан Момчилов/Силвия Томова
Телефон: +359 9821548
Електронна поща: medinst.23@mvr.bg
Факс: +359 9821329
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/mi/

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider68/f3ebd050-b11d-4f74-900e-d5b8edc0a054/elenergiya

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider68/f3ebd050-b11d-4f74-900e-d5b8edc0a054/elenergiya
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на МИ — МВР, ЦКБ в гр. София

II.1.2)Основен CPV код
09310000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на МИ — МВР, ЦКБ в гр. София“, за период от 36 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 375 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Централна клинична база на МИ — МВР, гр. София, ул. „Ген. М. Скобелев“ № 79.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на МИ — МВР, ЦКБ в гр. София“, за период от 36 месеца. Прогнозното количество е 4 170 000 kWh/4 170 MWh и е изчислено на база изразходвани количества през предходните 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложени минути за отчет на измервателното устройство / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 375 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

март 2021 г.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят остранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка и за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Лицензия за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Оборот от дейности по доставки, сходни с обекта и обема на поръчката, за последните 3 (три) финансови години (2017, 2016 и 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността — минимум 150 000 BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обява.

Забележка: „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период.

2. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:20хх с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/05/2018
Местно време: 16:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/05/2018
Местно време: 10:00
Място:

Заседателна зала на МИ — МВР, терапевтичен корпус.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На заседанието по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

март 2021 г.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/04/2018