Lieferungen - 173592-2022

04/04/2022    S66

Bulgarien-Yakoruda: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2022/S 066-173592

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO YaKORUDA"
Nationale Identifikationsnummer: 2016275060138
Postanschrift: ul. HADZhI NIKOLA VARDEV No..1
Ort: gr.Yakoruda
NUTS-Code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Postleitzahl: 2790
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ivan Diviziev Diviziev
E-Mail: dgsyakoruda@abv.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dgs-yakoruda.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/10685
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/200943
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/200943
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Дейности по Закона за горите

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Техническо обслужване на моторни превозни средства /МПС/, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на ТП ДГС Якоруда

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, който да извършва техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари профилактика, диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз, спирачна течност), подмяна на ауспухови тръби и гърнета, диагностика, ремонт и пълнене на климатроник/климатик и ремонт на охладително – отоплителната инсталация, както и цялостна поддръжка, извън посочената по-горе при възникнала необходимост от това на МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Якоруда“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 31 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Hauptort der Ausführung:

гр. Якоруда, ул. „Хаджи Никола Вардев“ № 1 и/или сервизна база/бази на избрания Изпълнител

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката не включва обособени позиции. Решението е взето от Възложителя предвид специфичните обстоятелства, които се отнасят до услугите и доставките, предмет на процедурата, а именно:

На първо място на ТП „ДГС Якоруда“ е възложено изпълнението на дейности по стопанисване и опазване на държавните горски територии, за което е от изключителна важност да може да си осигури бързина, ефективност и сигурност при ремонтите на своите МПС, без които не би могъл да изпълнява своите основни дейности.

На следващо място следва да се отбележи, че дърводобива също е основна дейност на служителите на ТП „ДГС Якоруда“. Без надеждни и навреме ремонтирани МПС не може да се извършва маркиране и експедиция на дървесина от обектите в ДГТ, които в повечето случай се намират на голяма надморска височина.

Неразделянето на поръчката на обособени позиции ще допринесе за по-голяма сигурност при осигуряване на навременно и качествено обслужване на автомобилите при изпълнение на поръчката доколкото в хипотезата на наличие на няколко изпълнители на поръчката (напр. различни изпълнители за доставка на резервни части и извършване на услугата ремонт и поддръжка) е възможно да се достигне до неблагоприятен резултат за възложителя.

Обществената поръчка е смесена по смисъла на чл. 11 от ЗОП, тъй като включва дейности с повече от един обект - доставка и услуга, но се възлага като доставка на основание чл. 11, ал. 2 от ЗОП, тъй като прогнозната стойност на доставката е по- висока от тази на услугата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Представлява общият сбор на единичните цени, предложени от участника на посочения в техн. спецификация списък с резервни части. / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Представлява отдалеченост в колометри на сервизната база от седалището на ТП „ДГС Якоруда“. / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Представлява предложена търговска отстъпка в % от единичните цени за резервни части извън посочения списък. / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Представлява предложена крайна цена за един сервизен час труд (от 60 минути) за извършване на ремонти и влагане на резервни части и консумативи. / Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 31 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителя не поставя изисквания.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителя не поставя изисквания.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да разполага със собствен или нает сервиз (сервизна база) на територията на област Благоевград.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът да разполага минимум с един собствен или нает сервиз (сервизна база) на територията на област Благоевград.

За удостоверяване на посочените обстоятелства се попълва част IV, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП, а определеният за изпълнител представя документи доказващи декларираното обстоятелство преди сключването на договора.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, който да извършва техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо основен, текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части и аксесоари профилактика, диагностика, обслужване и ремонт на двигател, ходова част, спирачна система, горивна система, запалителна уредба, кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз, спирачна течност), подмяна на ауспухови тръби и гърнета, диагностика, ремонт и пълнене на климатроник/климатик и ремонт на охладително – отоплителната инсталация, както и цялостна поддръжка, извън посочената по-горе при възникнала необходимост от това на МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Якоруда“.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/05/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/05/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Офертите ще бъдат оценени съгласно описаните критерии, като Възложителя ще сключи договор с участника получил най-голям брой точки. Общата стойност на договора е до 31 000,00 лева без ДДС за срок от 24 месеца, като при изпълнението на договора ще се отчитат предложенията направени от участника в неговата оферта. Посочената стойност е максималният финансов ресурс, който Възложителя осигурява за изпълнението на обществената поръчка, като Възложителя си запазва правото да не я усвои изцяло.

Заплащането на услугите ще се извършва по банков път, по сметка на Изпълнителя, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на издаване на оригинална фактура и подписан приемателно-предавателен протокол или калкулация между страните, удостоверяващ извършен ремонт и/или вложени резервни части.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/03/2022