Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 173603-2022

04/04/2022    S66

Polen-Limanowa: Erdgas

2022/S 066-173603

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Nationale Identifikationsnummer: 000304378
Postanschrift: ul. Piłsudskiego 61
Ort: Limanowa
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 34-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lidia Węgrzyn, Adela Ćwik
E-Mail: zampub@szpitallimanowa.pl
Telefon: +48 183301700/896
Fax: +48 183372710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitallimanowa.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.szpitallimanowa.pl/zamowienia_publiczne.php
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.szpitallimanowa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SP ZOZ - Szpital Powiatowy w Limanowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

Referenznummer der Bekanntmachung: NZ/16/D/N/LW/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 519 910.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Szpital Powiatowy w Limanowej , ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kompleksowe dostawy gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej obejmująca:

a. dostawę gazu ziemnego z sieci gazowej

b. usługę dystrybucji gazu ziemnego

A1. Dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysoko metanowego dla potrzeb Kotłowni -grupa E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 KPA wg taryfy W6.1

Odbiór paliwa odbywać się będzie poprzez następujące urządzenia:

a. Kocioł parowy typ TURBOMAT firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 785 kW -1 szt.

b. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 575 kW -1 szt.

c. Kocioł wodny typ Vitocrossal 300 firmy Viessmann z palnikiem gazowym o mocy 720 kW -2 szt.

d. Kocioł parowy typ Loos International z palnikiem gazowym o mocy 267 kW -1 szt..

Przewidywana ilość zużycia gazu na 24 miesiące trwania umowy:

Okres m3) KWh

Rok 2022 200 000 2 194 400

Rok 2023 200 000 2 194 400

Razem 400 000 4 388 800

Łączna ilość zakupu gazu 400 000m3 = 4 338 800 kWh poz. A1

Układ pomiarowy, według którego rozliczana będzie dostawa gazu- gazomierz producenta Common typu COM/R/G/100/01/DN80/171,rejestrator Mac Bat II.

A2. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb socjalno-bytowych według taryfy W-4

- budynek POZ ul. Witosa 28

piece CO Junkers Euroline ZS 23-1 AE 1 SZT

podgrzewacz wody gazowy -ARISTON H5RMO-SPA80W PS PIN0694BO4043

kocioł gazowy kumulacyjny ARISTON GENUS PREMIUM EVOHP

gazomierz METRIX - kuchenka gazowa 3-palnikowa - PRIMA SUPER

A3. Dostawa paliwa gazowego - Zakup gazu dla potrzeb Sekcji Żywienia według taryfy W-2.1 gazomierz METRIX- do urządzeń kuchennych - kuchnie gazowe 4- palnikowe szt. 3

A4. Do urządzeń grzewczych budynku Administracyjnego OSP Wilkowisko dz. 484

kocioł gazowy kumulacyjny ARISTON GENUS PREMIUM gazomierz firmy INTERGAZ według taryfy W-2.1

A5 Do urządzeń bakteriologii - kuchni gazowa 4-palnikowa, palniki gazowe, sterylizator gazowy

poprzez gazomierz typu ACTARIS według taryfy W-1.1

A6. Do urządzeń kuchennych budynku Admin-Mieszkalnego, ul. Piłsudskiego 63/52,63/33, 63/53 trzy gazomierze firmy INTERGAZ według taryfy W-1.1

Ilość zakupu paliwa gazowego poz. (A2-A5) do 34 260m3. = 375 901 kWh

Łączna ilość zakupu paliwa gazowego 434 260m3. = 4 764 700 kWh

Dostawa paliwa gazowego odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997.r Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz.716 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 519 910.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000.00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 700 000 zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Koncesja na obrót paliwami gazowymi w Polsce

Aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi na terenie Polski wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716)

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego

Aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716) - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,

lub

Oświadczenie Wykonawcy, że posiada obowiązującą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone w załączniku do SWZ pn. Projekt umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Jednolity europejski dokument zamówienia

Koncesja na obrót paliwami gazowymi w Polsce

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/03/2022