Usluge - 173698-2020

14/04/2020    S73

Belgija-Bruxelles: Studija o ubrzanju primjene sustava jamstava podrijetla za vodik i za osmišljavanje dobrovoljnog programa usklađenosti s ciljevima Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (REDII)

2020/S 073-173698

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2
Poštanska adresa: TO 56-60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: info.procurement@fch.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.fch.europa.eu/
Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6250
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6250
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6250
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o ubrzanju primjene sustava jamstava podrijetla za vodik i za osmišljavanje dobrovoljnog programa usklađenosti s ciljevima Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (REDII)

Referentni broj: FCH / OP /CONTRACT NO. 278
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je nadmetanja sljedeća:

1) daljnje pružanje podrške uspostavi neovisne i samoodržive zajednice koja će se baviti svim pitanjima certifikacije vodika (jamstva podrijetla i usklađenost s ciljevima),

2) pružanje podrške i ubrzanje uspostave usklađenih i međusobno priznatih sustava jamstava podrijetla za vodik iz obnovljivih i neobnovljivih izvora diljem država članica uz istovremeno osiguravanje usklađenosti s člankom 19. Direktive REDII (Direktiva (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora),

3) osmišljavanje sustava certifikacije vodika koji može dokazati usklađenost s ciljevima Direktive REDII u pogledu udjela obnovljivih izvora energije, pritom slijedeći određene zahtjeve primjenjive u svakome slučaju,

4) uključivanje u komunikacijske aktivnosti i aktivnosti informiranja s potrošačima vodika, trgovcima i donositeljima politika kako bi se povećala uporaba jamstava podrijetla i posljedično povećala njihova tržišna vrijednost.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Obzor 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/07/2020
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/07/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Avenue de la Toison d'Or 56/60, 1060 Brussels, BELGIJA, FCH 2 JU premises — 4th floor.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda može prisustvovati najviše dvoje predstavnika po ponudi. Zbog organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime predstavnika najmanje tri radna dana unaprijed na adresu: info.procurement@fch.europa.eu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/04/2020