Diensten - 173711-2017

10/05/2017    S89

België-Brussel: Zorgverzekering en verzekering voor hoge beroepsrisico's voor personeel van GVDB-missies, SVEU's en voorbereidende missies

2017/S 089-173711

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie (dienst Instrumenten buitenlands beleid) en de personen aan wie de tenuitvoerlegging van specifieke acties is toevertrouwd overeenkomstig titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
Postadres: FPI.3 — EEAS 01/296
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EULEX Kosovo
Postadres: St. Muharrem Fejza, PO Box 268
Plaats: Pristina
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 10000
Land: Kosovo
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eulex-kosovo.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUMM Georgia
Postadres: Krtsanisi Street 49
Plaats: Tbilisi
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Georgië
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eumm.eu/en/home
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR for Kosovo
Postadres: Kosova street 1, PO Box 331
Plaats: Pristina
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 100000
Land: Kosovo
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/1386/About%20the%20EU%20Office%20in%20Kosovo%20/EUSR
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUCAP Somalia
Postadres: Aden Abdulle International Airport
Plaats: Mogadishu
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Somalië
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eucap-nestor.eu/en/xpl3jcydxnknnu50
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUCAP Sahel Niger
Postadres: Boulevard du Zarmaganda
Plaats: Niamey
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Niger
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUCAP Sahel Mali
Postadres: Route Nationale 5, Sébénikoro
Plaats: Bamako
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Mali
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eucap-sahel-mali.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUBAM Rafah
Postadres: 6 HaRakon Street
Plaats: Ramat Gan
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Israël
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eubam-rafah.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUPOL COPPS
Postadres: PO Box 1085
Plaats: Jerusalem
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Israël
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eupolcopps.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUBAM Libya
Plaats: Tripoli
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Libië
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUAM Ukraine
Postadres: Volodymyrskyi descent 4
Plaats: Kyiv
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 01001
Land: Oekraïne
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.euam-ukraine.eu/en/home
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR for the Middle East Peace Process
Postadres: EEAS 01/296
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Middle+East+Peace+Process
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR Afghanistan
Postadres: C/O EU Delegation
Plaats: Kabul
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Afghanistan
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Afghanistan
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR in Bosnia and Herzegovina
Postadres: c/o EU Delegation
Plaats: Sarajevo
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Bosnië-Herzegovina
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Bosnia+and+Herzegovina
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR for Central Asia
Postadres: EEAS
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Central+Asia
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR for the Horn of Africa
Postadres: EEAS
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Horn+of+Africa
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR for Human Rights
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Human+Rights
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR Sahel
Postadres: EEAS
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Sahel
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUSR for South Caucasus and the Crisis in Georgia
Postadres: EEAS
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+south+Caucasus+and+the+crisis+in+Georgia
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

het recht van de Unie, indien nodig aangevuld door het recht van België.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2450
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Europese Commissie, Foreign Policy Instruments, Unit FPI.3
Postadres: EEAS 01/296
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Head of Unit
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders_en.htm
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Commissie, Foreign Policy Instruments, for the attention of the Head of Unit
Postadres: FPI.3 — EEAS 01/296
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zorgverzekering en verzekering voor hoge beroepsrisico's voor personeel van GVDB-missies, SVEU's en voorbereidende missies.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66511000 Levensverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van de toekomstige aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst voor zorgverzekeringen en verzekeringen voor hoge beroepsrisico's ten behoeve van ongeveer 1 600 internationale personeelsleden en ongeveer 120 plaatselijke personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GBVB (momenteel 9 GBVB-missies en 9 SVEU's); en eventueel 1 voorbereidende opdracht per jaar met 5 tot 15 personeelsleden.

De verzekering omvat risico's met betrekking tot de medische zorg, overlijden of handicap als gevolg van een ongeval, evacuatie en repatriëring, ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving, inkomensbescherming, bijstand, bagage en wettelijke aansprakelijkheid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
66512200 Ziektekostenverzekeringen
66512220 Medische verzekeringen
66513100 Rechtsbijstandsverzekeringen
66514100 Verzekering in verband met vervoer
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
66515410 Verzekeringen tegen financieel verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Over de hele wereld.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polis:

— medische zorg,

— overlijden of handicap als gevolg van een ongeval: overlijden, blijvende invaliditeit, blijvende gedeeltelijke invaliditeit,

— evacuatie en repatriëring: vervoer naar een adequaat medisch centrum (evacuatie), repatriëring, repatriëring van stoffelijk overschot,

— ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving/kidnapping,

— inkomensbescherming,

— bijstand, bagage en wettelijke aansprakelijkheid.

Individuele polis/volledig pakket: de verzekering kan worden afgesloten voor het volledige pakket of voor één of meer individuele polissen.

Er moet worden gezorgd voor dekking voor afhankelijke gezinsleden van de verzekerde. Deze uitbreiding is facultatief en wordt betaald door de verzekerde. Deze dekking moet de volgende polisonderdelen omvatten:

— medische zorg,

— overlijden of handicap als gevolg van een ongeval: overlijden, blijvende invaliditeit, blijvende gedeeltelijke invaliditeit,

— evacuatie en repatriëring: vervoer naar een adequaat medisch centrum (evacuatie), repatriëring, repatriëring van stoffelijk overschot,

— ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving/kidnapping.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Commissie zal een raamovereenkomst sluiten met 1 contractant voor zorgverzekering en verzekering voor hoge beroepsrisico's met een looptijd van 24 maanden met 2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanbestedende dienst kan de raamovereenkomst verlengen overeenkomstig artikel 114a, lid 3, van het Financieel Reglement en artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Bewijs dat de gegadigde (of 1 lid van het consortium) is geregistreerd als bedrijf dat officieel gemachtigd is verzekeringsdiensten te verlenen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20.1.2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zoals uiteengezet in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: Artikel 114a, lid 3, van het Financieel Reglement en artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften.
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 019-031003
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

EEAS Building, Floor: 1, Room number: LOI A591, Robert Schumanplein 9A, 1000 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Om organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 dagen vóór de opening de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van zijn vertegenwoordigers verstrekken via: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbesteding mag niet via e-mail worden ingediend. Inschrijvers moeten gebruikmaken van één van de indieningsmogelijkheden vermeld in punt 2 van de uitnodiging tot inschrijving.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: general.court.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/04/2017