Строителство - 173861-2020

14/04/2020    S73

България-София: Строителни и монтажни работи

2020/S 073-173861

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Славчева
Електронна поща: d.slavcheva@rail-infra.bg
Телефон: +359 2932-3079
Факс: +359 2931-0663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Модернизация на ТП „Разград“, прилежащите и секционни постове „Кривня“ и „Самуил“ с изгражд. и включв. им в система за телеупр. и телесигн. SCADA, както и гаранц. поддържане и сервизно обсл. за период от 10 г.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществена поъчка с предмет „Модернизация на тягова подстанция „Разград“, прилежащите и секционни постове „Кривня“ и „Самуил“ с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“ включва следните основни деейности:

1. Проектиране.

2. Строителство.

3. Гаранционно обслужване и сервизна поддръжка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 7 513 246.66 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
71322000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324 Разград
Основно място на изпълнение:

Железопътната линия Русе—Варна (ТП „Разград“, СП „Кривня“ и „Самуил“) и диспечерски център град Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 94

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проектиране:

Изготвяне на технически и работен проект по всички части за модернизация на тягова подстанция „Разград“, секционни постове „Кривня“ и „Самуил“, изграждането на диспечерско управление, включващо управляемите обекти в участъка и тяхното съгласуване.

Строителство, включващо следните основни дейности:

— разчистване и подготовка на строителната площадка,

— демонтаж и предаване на машини и съоръжения от тягова подстанция „Разград“ и секционни постове „Кривня“ и „Самуил“,

— изграждане на 1 нова тягова подстанция,

— модернизация СП „Кривня“,

— модернизация СП „Самуил“,

— изграждане на нова ограда около тяговата постанция,

— изграждане на захранващи фидери вкл. с присъединяване към контактна мрежа и обратни фидери с присъединяване към релсите,

— изграждане на обслужващи пътища и вътрешен комуникационен път от връзката с градския път, през входната врата до сградата на ТПС, пред нея и пътя в разпределителната уредба,

— ремонт на сграда за нуждите на тяговата подстанция,

— изграждане на ОРУ 110 kV, оборудване, възстановяване

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

В прогнозната стойност са включени 10 % непредвидени разходи от етап II — СМР.

КО=ПТ1х(Y)+ПТ2x(Z)+ПТ3x(N)

КО — компл. оценка;

ПТ1 — оценка на предл. цена за проектиране — етап І;

ПТ1=Ц1min/Ц1i;

ПТ2 — оценка на предл. цена за стр-во — етап ІІ; ПТ2 = Ц2min/Ц2i;

ПТ3 — оценка на предл. цена за гаранц.и серв. обсл.;

ПТ3 = Ц3min/Ц3i;

(Y) — макс. бр. 20 т.;

(Z) — макс. бр. 60 т.;

(N) — макс. бр. 20 т.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 182-442137
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 6732
Наименование:

Модернизация на ТП „Разград“, прилеж. и секционни постове „Кривня“ и „Самуил“ с изгражд. и включването им в система за телеупр. и телесигнал. SCADA, както и гаранц. поддържане и сервизно обсл. за период от 10 г.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Абритус“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177427578
Пощенски адрес: ж.к. „Дианабад“, бл. 23, вх. Е, ет. 3, ап. 123
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@valirion.com
Телефон: +359 878555172
Факс: +359 878555172

Интернет адрес: http://www.valirion.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Валирион“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 204097380
Пощенски адрес: ж.к. „Дианабад“, бл. 23, вх. Е, ет. 3, ап. 123
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@valirion.com
Телефон: +359 878555172
Факс: +359 878555172

Интернет адрес: http://www.valirion.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ел — Тест“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103895548
Пощенски адрес: ул. „Перуника“ № 46
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9010
Държава: България
Електронна поща: office@el-test.com
Телефон: +359 28956700
Факс: +359 28956700

Интернет адрес: http://www.el-test.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 7 667 786.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 7 513 246.66 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорна цена без ДДС: 7 513 246,66 BGN (седем милиона петстотин и тринадесет хиляди двеста четиридесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС, непредвидени разходи върху стойността на етап II — 10 % от сумата в размер на 684 836,07 BGN (шестстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и шест лева и седем стотинки), или обща стойност с включени непредвидени разходи в размер на 8 198 082,73 BGN (осем милиона сто деветдесет и осем хиляди и осемдесет и два лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП — в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, поделение „Железен път и съоръжения“
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Електронна поща: t.arnaudova@rail-infra.bg
Телефон: +359 2932-3079
Факс: +359 2931-0663

Интернет адрес: http://www.rail-infra.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/04/2020