29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 173869-2021

07/04/2021    S67

Czechy-Praga: Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

2021/S 067-173869

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ČEZ, a.s.
Krajowy numer identyfikacyjny: 45274649
Adres pocztowy: Duhová 1444/2
Miejscowość: Praha
Kod NUTS: CZ Česko
Kod pocztowy: 140 00
Państwo: Czechy
Osoba do kontaktów: Ing. Vladimír Kmínek
E-mail: vladimir.kminek@cez.cz
Tel.: +420 720733451
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cez.cz
Adres profilu nabywcy: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Elektřina

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

G840 – Dodatečná opatření pro zvládání TH – Zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla z kontejnmentu

Numer referencyjny: 100122201
II.1.2)Główny kod CPV
44163160 Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do tlakové nádoby reaktoru HVB1 a HVB2 JE Temelín budou Zhotovitelem dodány jako dvou divizní, instalované v odlišných stavebních prostorech HVB. Oba doplňované systémy jsou určeny pro takový okamžik rozvoje těžkých havárií, kdy jsou nedostupné normální, abnormální i havarijní systémy a prostředky – proto na nich budou tyto doplňované systémy v maximální míře nezávislé.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
42122130 Pompy wodne
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
44320000 Kabel i podobne wyroby
44163160 Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria
31214500 Elektryczne tablice rozdzielcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
II.2.4)Opis zamówienia:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do tlakové nádoby reaktoru HVB1 a HVB2 JE Temelín budou Zhotovitelem dodány jako dvou divizní, instalované v odlišných stavebních prostorech HVB. Oba doplňované systémy jsou určeny pro takový okamžik rozvoje těžkých havárií, kdy jsou nedostupné normální, abnormální i havarijní systémy a prostředky – proto na nich budou tyto doplňované systémy v maximální míře nezávislé.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 002-003346
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 0
Część nr: N006/20/V00034143
Nazwa:

G840 – Dodatečná opatření pro zvládání TH – Zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla z kontejnmentu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: třída Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Adres internetowy: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adres pocztowy: třída Kpt. Jaroše 7
Miejscowość: Brno
Kod pocztowy: 604 55
Państwo: Czechy
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Faks: +420 542167112
Adres internetowy: http://www.uohs.cz
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2021